Pojasnilo agencije ob povečanem številu vprašanj o podražitvi cen storitev Pošte Slovenije

Ob povečanem številu vprašanj medijev zaradi zvišanja cen storitev Pošte Slovenije znotraj univerzalne storitve s 1. 8. 2022 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije pojasnjuje naslednje:

Agencija je v letu 2022 obravnavala vlogo za spremembo cen storitev znotraj univerzalne storitve v notranjem in vlogo za spremembo cen storitev znotraj univerzalne storitve v mednarodnem prometu, katerih rezultat je sprememba cen s 1. 8. 2022. Agencija je s spremembo cen Pošti Slovenije omogočila stroškovno pokritje cen, vendar le znotraj univerzalne poštne storitve. Pošta Slovenije ob univerzalni poštni storitvi izvaja še druge poštne in ostale storitve, kjer dosega večino svojih prihodkov.

Vloga za spremembo cen temelji na podatkih stroškovnega računovodstva. Pri tem je potrebno poudariti, da Pošta Slovenije skladno z Zakonom o poštnih storitvah (ZPSto-2 ) kot izvajalec univerzalne storitve ne sme z univerzalnimi storitvami subvencionirati preostalih poštnih storitev in drugih storitev, ki jih izvaja, in mora zato voditi ločene računovodske evidence v svojih računovodskih sistemih, ki jasno ločujejo med storitvami in izdelki, ki so del univerzalne storitve, in tistimi, ki to niso.

Agencija znotraj postopkov za spremembo cen preverja tudi, ali so cene storitev iz obsega univerzalne storitve skladne z določili Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2), ki določa, da morajo biti cene univerzalnih storitev dostopne, vsem uporabnikom omogočati dostop do storitev, stroškovno naravnane, morajo spodbujati učinkovito izvajanje univerzalne storitve, za istovrstne storitve pa tudi enake na celotnem ozemlju Slovenije. Agencija v postopku preveri tudi, ali so predlagane cene skladne z načeli preglednosti, nediskriminacije in zagotavljanja konkurence. Agencija soglasja ne bi izdala, v kolikor opisane zahteve ne bi bile izpolnjene.

Pošta Slovenije mora pred uveljavitvijo cen univerzalne poštne storitve, za katere je pridobila soglasje agencije, te objaviti na vidnem mestu na svoji spletni strani ter v poslovnih prostorih, namenjenih za neposredno delo z uporabniki poštnih storitev, najmanj sedem dni pred njihovo uveljavitvijo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava