Skoči do osrednje vsebine

Politika varstva osebnih podatkov

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) se zaveda odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki1, zato vse osebne podatke obdeluje v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) ter drugo zakonodajo, ki daje agenciji pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznanitev posameznika z informacijami o tem na kakšen način in katere osebne podatke, ki jih agencija prejme od posameznika na osnovi pravnih podlag, opisanih v nadaljevanju, agencija, kot upravljavec, obdeluje ter o pravicah posameznikov glede obdelave teh osebnih podatkov.

Agencija se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala v skladu z veljavnimi predpisi in teh podatkov ne bo posredovala tretjim osebam, razen v primerih, ko ima za posredovanje zakonsko ali drugo ustrezno pravno podlago.

Pojmi, ki jih agencija uporablja v tej politiki, so obrazloženi v Splošni uredbi o varstvu podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

Naslov: Stegne 7, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 583 63 00

Elektronska pošta: info.box@akos-rs.si.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO)

Nadzor nad pravilno obdelavo vaših osebnih podatkov izvaja pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov. Za vsa dodatna pojasnila v zvezi z varstvom osebnih podatkov in za pomoč pri uveljavljanju vaših pravic vam je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na razpolago na elektronskem naslovu dpo@akos-rs.si.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Agencija zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov (6(a). člen Splošne uredbe o varstvu podatkov);

 • obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javnih pooblastil (6(e). člen Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Obdelava na podlagi privolitve posameznika:

Agencija izjemoma na podlagi predhodne privolitve (soglasja) posameznikov, zbira in obdeluje osebne podatke, in sicer:

 • naslov elektronske pošte za pošiljanje e-novic agencije – za pošiljanje e-novic agencije mora posameznik posredovati naslov elektronske pošte na katerega želi prejemati e-novice agencije;

 • ime in priimek, naslov, telefon in/ali naslov elektronske pošte ob prijavi kršitev v elektronskih medijih prek obrazca na spletni strani agencije – v kolikor posameznik želi, da mu agencija odgovori na podano prijavo oziroma ga obvesti o ugotovitvah v zvezi s podano prijavo, mora ob prijavi kršitve navesti svoje kontaktne podatke;

 • ime in priimek in naslov elektronske pošte ob podaji vprašanja prek obrazca na spletni strani agencije – za možnost odgovora s strani agencije mora posameznik posredovati svoje ime in priimek ter naslov elektronske pošte.

Če posameznik poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov in nato tega več ne želi, lahko kadarkoli zahteva prekinitev obdelave osebnih podatkov, in sicer s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali na elektronski naslov info.box@akos-rs.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlaga privolitve pred njenim preklicem.

Od prejemanja e-novic se posameznik lahko odjavi kadarkoli in brez kakršnihkoli stroškov, in sicer s klikom na odjavno povezavo v vsakem prejetem elektronskem sporočilu ali s pisnim sporočilom posredovanim na naslov upravljavca oziroma elektronski naslov info.box@akos-rs.si.

Opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javnih pooblastil:

Agencija za izvrševanje z zakoni2 in podzakonskimi akti3 določenih nalog in pristojnosti zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov, ki so potrebni za izpolnitev zakonskih obveznosti.

Videonadzor

Na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije se izvaja videonadzor. S pomočjo videonadzora se spremlja vstope v službene oziroma poslovne prostore in izstope iz njih ter varuje posameznike (zaposlene, pogodbene delavce agencije, obiskovalce ter posameznike na parkirišču) ter premoženje agencije (na podlagi e) točke prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov v povezavi s 76. in 77. členom ZVOP-2). Kamere videonadzora so nameščene na sedežu agencije in na zunanjih lokacijah, kjer snemajo predvsem vhode v poslovne prostore, parkirišče, arhiv ter daljinske radijsko - nadzorne postaje. Videonadzor služi v pomoč pri odkrivanju, obravnavi ali reševanju incidenčnih oz. izrednih dogodkov, kaznivih dejanj ter odškodninskih ali drugih zahtevkov (Osebni podatki so posledično lahko razkriti pristojnim pravnim osebam.) Posnetki se hranijo do 60 dni od nastanka posnetka, nakar se avtomatsko brišejo. Videonadzor se ne izvaja na način, ki bi imel poseben vpliv obdelave. Prav tako videonadzor ne omogoča neobičajne nadaljnje obdelave, kot so prenosi subjektom v tretje države. Videonadzor omogoča spremljanje dogajanja v živo. Vse informacije glede izvajanja videonadzora se lahko pridobijo na telefonski številki (01) 583 63 00 oz. elektronskem naslovu info.box@akos-rs.si. Pravice posameznikov so opisane v tej Politiki varstva osebnih podatkov. Dodatna vprašanja se lahko naslovijo tudi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, dosegljivo na dpo@akos-rs.si.

Vrste osebnih podatkov, ki se vodijo na podlagi privolitve posameznika:

Kdaj

Osebni podatek

Namen obdelave

Pravna podlaga za obdelavo

Rok hrambe

Ob vsakem obisku spletne strani agencije

IP naslov

Za namen varnosti spletne strani in za preprečevanje nezakonitih aktivnosti na njej (denimo vdorov, phishinga, ipd.).

Obdelava je nujna za izvajanje nalog upravljavca (člen 6(e) Splošne uredbe).

Do konca seje (splošno pravilo) oziroma trajno (za primere poskusa zlorab).

 

Ob prijavi na e-novice

IP naslov

Za namen varnosti spletne strani in za preprečevanje nezakonitih aktivnosti na njej (denimo vdorov, phishinga, ipd.).

Obdelava je nujna za izvajanje nalog upravljavca (člen 6(e) Splošne uredbe).

Do konca seje (splošno pravilo) oziroma trajno (za primere poskusa zlorab).

Naslov elektronske pošte

Izključno za namene obveščanja o novicah agencije.

Obdelava na podlagi posameznikove veljavne privolitve (člen 6(a) Splošne uredbe).

Do preklica privolitve oziroma do ugovora.

Od prejemanja e-novic se lahko posameznik kadarkoli odjavi preko povezave, ki jo prejme v vsakem elektronskem sporočilu ali s pisnim sporočilom.

Ob prijavi kršitev v elektronskih medijih

Ime in priimek

Naslov

Telefonska številka

Naslov elektronske pošte

(vse neobvezno)

Za namen komunikacije s posameznikom, da agencija odgovori na podano prijavo oziroma posameznika obvesti o ugotovitvah v zvezi s podano prijavo, v kolikor tako želi.

Če osebni podatki niso navedeni, agencija posameznika ne more kontaktirati.

Obdelava na podlagi posameznikove veljavne privolitve (člen 6(a) Splošne uredbe). Podatke agencija obdeluje le, če je to nujno za izvrševanje njenih zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti (člen 6(e) Splošne uredbe).

Odvisno od vrste postopka in pravnih podlag, ki urejajo poslovanje in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva.

Ob podaji vprašanja

Ime in priimek

Naslov elektronske pošte

Osebne podatke agencija potrebuje, da lahko posamezniku odgovori na njegovo vprašanje.

Obdelava na podlagi posameznikove veljavne privolitve (člen 6(a) Splošne uredbe).

Odvisno od vrste postopka in pravnih podlag, ki urejajo poslovanje in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva.

Rok hrambe osebnih podatkov

Agencija hrani osebne podatke posameznika le toliko časa, dokler je to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in obdelovani. Rok hrambe osebnih podatkov je odvisen tudi od vrste postopka in pravnih podlag, ki urejajo poslovanje in hrambo dokumentarnega ter arhivskega gradiva.

Osebni podatki, ki jih agencija obdeluje na podlagi posameznikove privolitve, se shranjujejo do preklica privolitve ali do zahteve za izbris podatkov, v kolikor rok hrambe ni odvisen od vrste postopka in pravnih podlag, ki urejajo poslovanje in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva. Po prejemu preklica privolitve ali zahteve za izbris podatkov se podatki izbrišejo najkasneje v 15-ih dneh. Agencija lahko te podatke izbriše tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Agencija lahko izjemoma zavrne zahtevo za izbris podatkov iz razlogov, kot jih določa tretji odstavek 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, in sicer, če je obdelava podatkov potrebna:

 1. za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja,
 2. za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave ali za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki je bila dodeljena upravljavcu,
 3. iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja,
 4. za namene arhiviranja v javnem interesu, znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene ali
 5. za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Po preteku obdobja hrambe agencija osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

Kategorije uporabnikov

Osebni podatki, ki se obdelujejo ob vsakem obisku spletne strani agencije se posredujejo pogodbenemu obdelovalcu, ki za agencijo vzdržuje spletno stran. Pogodbeni obdelovalec osebne podatke obdeluje izključno v imenu upravljavca, po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Pravice posameznikov glede obdelave osebnih podatkov

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov ima vsak posameznik sledeče pravice iz varstva osebnih podatkov:

1. Dostopati do osebnih podatkov:

Vsak posameznik ima pravico od upravljavca zahtevati informacije, ali se v zvezi z njim obdelujejo njegovi osebni podatki, in kadar je tako, kateri osebni podatki, na kakšni podlagi ter zakaj jih agencija uporablja. Posameznik, čigar upravljavec obdeluje osebne podatke, ima dostop do svojih osebnih podatkov (kar mu omogoča da prejme kopijo osebnih podatkov, ki jih ima agencija o njem).

2. Popravek osebnih podatkov:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Prav tako ima posameznik ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

3. Izbris osebnih podatkov:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

 1. osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 2. posameznik prekliče privolitev in za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 3. osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 4. če tako določa zakon.

4. Omejitev obdelave osebnih podatkov:

Posameznik lahko od upravljavca zahteva omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov:

 1. posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 2. obdelava je nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 3. upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 4. posameznik je vložil ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

5. Prenosljivost osebnih podatkov:

Za osebne podatke, ki jih upravljavec obdeluje na podlagi privolitve posameznika, ima posameznik pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu.

6. Preklic privolitve:

Vsak posameznik lahko svojo privolitev oziroma soglasje, ki ga je podal za zbiranje, obdelavo in prenos svojih osebnih podatkov za določen namen, kadarkoli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Preklic privolitve se lahko poda pisno po pošti na naslov upravljavca oziroma na elektronski naslov info.box@akos-rs.si. Po prejemu obvestila posameznika o preklicu privolitve oziroma soglasja obdelave njegovih osebnih podatkov, bo upravljavec nemudoma prenehal obdelovati podatke za namene, ki so bili prvotno dani, razen, če za obdelavo že obstaja druga pravna podlaga, ki ne omogoča izbrisa na zahtevo posameznika.

Postopek uveljavljanja pravic

Če želi posameznik uveljavljati katerokoli od zgoraj navedenih pravic, lahko pošlje pisni zahtevek po pošti na naslov upravljavca oziroma na elektronski naslov info.box@akos-rs.si.

Upravljavec bo posamezniku brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve, zagotovil kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo oziroma odgovoril na posameznikovo zahtevo.

Dostop do posameznikovih osebnih podatkov in uveljavljanje pravic je za posameznika brezplačno.

Če posameznik poda zahtevo po elektronski poti in če ne zahteva drugače, mu bo upravljavec osebne podatke zagotovil v elektronski obliki.

Če bi posameznik zahteval dodatne kopije, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

V kolikor bi bile zahteve posameznika očitno neutemeljene ali pretirane (npr. se ponavljajo), lahko upravljavec posamezniku zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo posameznika.

V primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije od posameznika zahteva dodatne podatke. V kolikor upravljavec ne more posameznika zanesljivo identificirati, lahko zavrne posameznikovo zahtevo za uveljavljanje pravic.

Posameznik, ki bi želel uveljavljati zgoraj navedene pravice, se lahko kadarkoli za pomoč obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na elektronski naslov dpo@akos-rs.si. Pooblaščeni osebi za varstvo podatkov lahko vsak kadarkoli anonimno sporoči tudi morebitne nezakonitosti s področja varstva osebnih podatkov.

Možnost pritožbe

Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Informacija o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev

Agencija se ne poslužuje avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

 

Objava sprememb

Vsaka sprememba Politike varstva osebnih podatkov agencije bo objavljena na spletni strani agencije. Z uporabo spletne strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike varstva osebnih podatkov.

Politiko varstva osebnih podatkov je sprejel direktorica agencije.


1 Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

2 Dostopno na https://www.akos-rs.si/zakoni-in-priporocila/zakoni.

3 Dostopno na https://www.akos-rs.si/zakoni-in-priporocila/podzakonski-akti.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava