Skoči do osrednje vsebine

Številski prostor

Kako do elementov oštevilčenja (številk)?

Elementi oštevilčenja se dodeljujejo z odločbo na podlagi splošnega upravnega postopka. Vlogo  se v skladu z določili Splošnega akta o vsebini in obliki vloge za izdajo odločbe o dodelitvi oziroma vračilu neuporabljenih elementov oštevilčenja  odda preko portala eVloge oziroma v fizični obliki na predpisanem obrazcu. Vlogo lahko vloži operater storitve, za katero želi elemente oštevilčenja, druga fizična ali pravna oseba pa le, če dokaže, da elemente oštevilčenja potrebuje za opravljanje dejavnosti, ki je v javnem interesu.

Vloga za dodelitev elementov oštevilčenja mora vsebovati:

  • ime, naslov in davčno številko za fizične osebe,
  • firmo, sedež, davčno številko in navedbo zakonitega zastopnika za pravne osebe,
  • dokaze o tem, da je vlagatelj upravičen do dodelitve elementov oštevilčenja,
  • podatke o vrsti, količini in namenu uporabe elementov oštevilčenja, ki jih želi dobiti,
  • projekt, ki vsebuje načrt o oceni potreb za prihodnja tri leta, če vlagatelj zahteva večji blok številk,
  • utemeljitve, na podlagi katerih vlagatelj dokazuje, da bo dodeljena količina elementov oštevilčenja v treh letih uporabljena in podatke o tem, kolikšen delež že dodeljenih elementov oštevilčenja zahtevane vrste je že uporabljenih (aktivnih). 

Agencija najkasneje v 21 dneh od prejema popolne vloge izda odločbo o dodelitvi elementov oštevilčenja.

Upravljanje številskega prostora

Agencija s splošnim aktom sprejme načrt oštevilčenja, ki določa vrsto, dolžino in zgradbo ter namen in način uporabe elementov oštevilčenja, vključno s številkami za klice v sili in številkami, katerih uporaba je usklajena na podlagi predpisov EU, omogočati pa mora tudi prenosljivost številk in uvajanje novih elektronskih komunikacijskih storitev.

V zvezi z upravljanjem številskega prostora agencija objavlja podatke o dodeljenih številkah oziroma številskih blokih:

  • številko ali številski blok,
  • imetnika številke ali številskega bloka.

Podatki so dostopni v registru številskega prostora.

Pregled dodeljenih elementov oštevilčenja iz nacionalnega načrta oštevilčenja Republike Slovenije in analiza nevarnosti izčrpanja posameznih elementov oštevilčenja

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije mora skladno s četrtim odstavkom 98. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) vsako leto do 31. marca objaviti Pregled dodeljenih elementov oštevilčenja iz nacionalnega načrta oštevilčenja Republike Slovenije in analizo nevarnosti izčrpanja posameznih elementov oštevilčenja. Agencija objavlja analize v priponki.

Analiza številskega prostora za leto 2023

Analiza številskega prostora za leto 2022

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava