Skoči do osrednje vsebine

O agenciji

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je neodvisen organ, ki ureja in nadzira trg elektronskih komunikacij, upravlja in nadzira radiofrekvenčni spekter v Sloveniji, opravlja naloge na področju radijskih in televizijskih dejavnosti, opravlja vlogo koordinatorja digitalnih storitev, ureja in nadzira trg poštnih storitev in storitev železniškega prometa v Sloveniji.

Ureditev agencije je natančneje opredeljena v statutu.

 

Poslanstvo

Poslanstvo agencije je zagotavljanje učinkovitega razvoja komunikacijskih omrežij in storitev v korist prebivalcev in poslovnih subjektov Slovenije, spodbujanje konkurence, zagotavljanje enakopravnega delovanja operaterjev elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev, izvajalcev poštnih storitev ter prevoznih storitev v železniškem prometu, zagotavljanje univerzalne storitve, upravljanje radijskega frekvenčnega spektra in številskega prostora, nadzorovanje vsebin radijskih, televizijskih programov in avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, nadzorovanje ponudnikov digitalnih storitev in izvajanje drugih nalog nacionalnega koordinatorja digitalnih storitev ter varovanje pravic uporabnikov storitev.

Pri izvajanju svojega poslanstva agencija sledi področnim zakonom in na njihovi podlagi izdanim podzakonskim aktom, obenem pa sodeluje pri razvoju novih pristopov, skrbi za prenos dobrih praks ter obvešča pristojna ministrstva o zaznanih potrebah po prilagoditvi ureditve vprašanj iz njene pristojnosti.

 

Vizija

Proaktivna in v prihodnost usmerjena regulatorna agencija s strokovnjaki z visokimi etičnimi standardi, ki z izvajanjem učinkovite regulacije sodelujejo pri zagotavljanju razvoja komunikacijskih omrežij in storitev v korist prebivalcev in poslovnih subjektov Slovenije, spodbujanju konkurence, zagotavljanju enakopravnega delovanja operaterjev elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev, izvajalcev poštnih storitev ter prevoznih storitev v železniškem prometu, zagotavljanju univerzalne storitve, upravljanju radijskega frekvenčnega spektra in številskega prostora, nadzorovanju vsebin radijskih, televizijskih programov in avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, nadzorovanju ponudnikov digitalnih storitev in izvajanju drugih nalog nacionalnega koordinatorja digitalnih storitev ter varovanju pravic uporabnikov storitev. Agencija želi biti nacionalno in mednarodno prepoznana kot neodvisna in strokovna avtoriteta, ki svoje naloge izvaja zakonito, transparentno, učinkovito in kakovostno ter v korist prebivalcev Republike Slovenije.

 

Cilji agencije

Agencija ima naslednje strateške cilje:

 • Učinkovita regulacija in nadzor trgov za zagotavljanje učinkovite konkurence in kakovostnih storitev po primernih cenah ter za spodbujanje novih storitev in tehnologij za višjo kakovost življenja.
 • Učinkovito upravljanje in nadzor radiofrekvenčnega spektra in številskega prostora Republike Slovenije.
 • Delovanje elektronskih komunikacij in omrežij za nudenje storitev v času izrednih razmer ter zaščito nacionalnih interesov države.
 • Dostopnost univerzalnih storitev za vse prebivalce Slovenije po dostopnih cenah in neodvisno od geografske lokacije ter zaščita ranljivih skupin uporabnikov.
 • Zaščita interesov gledalcev in poslušalcev programskih vsebin ter uporabnikov storitev, vključno z zaščito tajnosti in zaupnosti elektronskih komunikacij.
 • Zagotavljanje varnega in zaupanja vrednega spletnega okolja.
 • Poglobljeno poznavanje stanja in ključnih izzivov na vseh področjih delovanja agencije ter pravočasno sprejemanje ukrepov, predlogov in opozoril.
 • Sooblikovanje javnih (nacionalnih) politik na vseh področjih delovanja agencije.
 • Vidna vloga agencije med evropskimi regulatornimi organi na vseh področjih njenega delovanja.
 • Zakonito, javno in transparentno delovanje agencije ter uspešno in učinkovito poslovanje s prožno organizacijo ter s strokovno visoko usposobljenimi in motiviranimi sodelavci.
 • Večja prepoznavnost in ugled agencije ter zaupanje javnosti.

 

Trajnostna zaveza agencije

Izjava direktorja o trajnostni zavezi

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je trajnostno usmerjena. Na okoljskem, družbenem in upravljavskem nivoju želi prispevati k ustvarjanju varnejše prihodnosti. Za doseganje zastavljenih ciljev si agencija prizadeva prek upravljanja organizacije in prek regulacije, ki jo izvaja. Trajnostno delovanje je opisano v Trajnostni zavezi agencije.

 

Načrt za enakost spolov na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

 

Načrt za enakost spolov Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je dokument, v katerem agencija izkazuje zavezanost k enakosti spolov ter določa cilje in ukrepe za uresničevanje enakosti prek institucionalnih in kulturnih sprememb.

 

Več o agenciji lahko preberete v:

brušuri o razvoju agencije oziroma

v brošuri ob njeni 20. obletnici.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava