Skoči do osrednje vsebine

Kakovost univerzalne storitve

Kakovost univerzalne poštne storitve zajema zagotavljanje:

 • najmanj pet delovnih dni tedensko najmanj en sprejem in eno dostavo poštnih pošiljk dnevno na dom ali v prostore vsake fizične ali pravne osebe,
 • ustreznega števila in delovnega časa kontaktnih točk za neposredno delo z uporabniki poštnih storitev,
 • ustreznega števila poštnih nabiralnikov,
 • ustreznih rokov prenosa poštnih pošiljk in
 • ustreznih postopkov reševanja reklamacij in ugovorov.

Kakovost univerzalne poštne storitve je urejena s Splošnim aktom o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve.

Roki prenosa

V notranjem poštnem prometu mora biti vsaj 95 % poštnih pošiljk korespondence prenesenih v enem delovnem dnevu (D+1), vsaj 99,5 % poštnih pošiljk korespondence v dveh delovnih dneh (D+2) in 100 % poštnih pošiljk korespondence v treh delovnih dneh (D+3).

V poštnem prometu z državami članicami Evropske unije mora biti v enem mesecu vsaj 85 % pošiljk korespondence prenesenih v največ treh delovnih dneh (D+3) in vsaj 97 % pošiljk korespondence v petih delovnih dneh (D+5).

V notranjem poštnem prometu mora biti v enem mesecu prenesenih vsaj 80 % poštnih paketov v dveh delovnih dneh (D+2) in vsaj 95 % poštnih paketov v treh delovnih dneh (D+3).

Izvajalec univerzalne storitve mora poskrbeti za merjenje kakovosti prenosa za posamezno koledarsko leto. Nadzor nad uporabljeno metodologijo in rezultati merjenja izvaja agencija enkrat letno.

Revidirani rezultati merjenja kakovosti prenosa poštnih pošiljk korespondence v notranjem poštnem prometu Pošte Slovenije d.o.o. za leto 2018 so sledeči:

 • v enem delovnem dnevu od dneva oddaje (D+1) je bilo prenesenih 95,7 % pošiljk korespondence,
 • v dveh delovnih dneh od dneva oddaje (D+2) je bilo prenesenih 99,7 % pošiljk korespondence in
 • v treh delovnih dneh od dneva oddaje (D+3) je bilo prenesenih 99,95 % pošiljk korespondence.

Spodnja primerjalna slika gibanja kakovosti prenosa poštnih pošiljk korespondence (D+1 in D+2) v obdobju 2012 – 2018 kaže predpisane roke prenosa in njihovo doseganje.

Revidirani rezultati merjenja kakovosti prenosa poštnih paketov v notranjem poštnem prometu Pošte Slovenije d.o.o. za leto 2018 so sledeči:

 • v dveh delovnih dneh od dneva oddaje (D+2) je bilo prenesenih 99,4 % poštnih paketov,
 • v treh delovnih dneh od dneva oddaje (D+3) je bilo prenesenih 99,8 %  poštnih paketov.

Kot je iz spodnje primerjalne slike gibanja kakovosti prenosa poštnih paketov v obdobju 2012 - 2018 razvidno,  Pošta Slovenije d.o.o. na tem področju dosega bistveno višjo kakovost od predpisane.

Gostota poštnega omrežja

Izvajalec univerzalne storitve mora zagotoviti najmanj eno kontaktno točko, organizirano kot pošta ali pogodbena pošta, v vsaki občini na ozemlju Republike Slovenije. Hkrati pa za 95 odstotkov prebivalcev Republike Slovenije zračna razdalja do najbližje kontaktne točke ne sme presegati 4,5 kilometra. Glede na te kriterije je bila pokritost prebivalcev Republike Slovenije s kontaktnimi točkami leta 2019, ob uveljavitvi Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne storitve 96,74 odstotkov. Na dan 31.12.2019 je pokritost 95,7 odstotkov.

Od spremembe Splošnega akta o kakovosti leta 2017 dalje je omogočeno, da se izjemoma šteje, da izvajalec univerzalne poštne storitve izpolni zahteve glede števila in razporeditve kontaktnih točk tudi, če v posamezni občini ni zagotovljene kontaktne točke, organizirane kot pošta ali pogodbena pošta, ampak je organizirana druga oblika kontaktne točke. Kljub temu ne sme zračna razdalja za 95 % prebivalcev Republike Slovenije do najbližje pošte ali pogodbene pošte presegati 4,5 km.

Za vsako preoblikovanje ali zaprtje kontaktne točke mora dati soglasje agencija.

Delovni čas kontaktnih točk

Kontaktne točke morajo biti za neposredno delo z uporabniki poštnih storitev odprte najmanj pet delovnih dni v tednu. Kontaktne točke, organizirane kot pošte ali pogodbene pošte, morajo biti odprte vsaj 2 zaporedni uri vsak delovni dan, od tega vsaj enkrat na teden v popoldanskem času po 16.00 uri. Vse druge oblike kontaktnih točk pa morajo biti odprte vsak delovni dan nepretrgoma najmanj eno uro, od tega vsaj enkrat na teden v popoldanskem času po 16.00.

Vsaka sprememba delovnega časa mora biti objavljena najmanj 20 dni pred spremembo.

Poštni nabiralniki

Izvajalec univerzalne poštne storitve mora namestiti en poštni nabiralnik:

 • na vsakih 400 prebivalcev v krajih, ki imajo do 5.000 prebivalcev,
 • na vsakih 700 prebivalcev v krajih, ki imajo od 5.001 do 25.000 prebivalcev,
 • na vsakih 1.000 prebivalcev v krajih, ki imajo od 25.001 do 80.000 prebivalcev,
 • na vsakih 1.300 prebivalcev v krajih, ki imajo od 80.001 do 250.000 prebivalcev in
 • na vsakih 1.500 prebivalcev v krajih, ki imajo več kot 250.000 prebivalcev.

Ne glede na zgoraj navedeno lahko izvajalec univerzalne storitve odstrani poštni nabiralnik, če na podlagi dveh 14-dnevnih neprekinjenih štetij v razmiku najmanj treh mesecev ugotovi, da je v njem povprečno manj kot deset pošiljk korespondence na dan. To ne velja za kraje, v katerih je nameščen samo en poštni nabiralnik, kontaktna točka pa ni organizirana.

Posredovanje regulatorja

Če inšpektor ali pooblaščena oseba agencije v nadzoru ugotovi, da je kršen zakon, predpis ali akt, katerega izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost:

 • odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,
 • postopati kot prekrškovni organ v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, in predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška,
 • izreči globo za prekršek,
 • predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov in
 • začasno prepovedati nadaljnje izvajanje dejavnosti, če se ne izvaja v skladu z zakonom.

Tuja praksa

Kakovost poštnih storitev je pomemben del nalog evropskih regulatornih organov ter vseh organizacij, ki delujejo na evropskem trgu poštnih storitev. Najpomembnejše raziskave v zvezi s kakovostjo so objavljene na spletni strani Evropske komisije.

Študije in rezultati raziskav regulatornih organov držav članic EU so dostopni na njihovih spletnih straneh.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava