Skoči do osrednje vsebine

Pravice potnikov v železniškem prometu

VLOGA AGENCIJE

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije nudi informacije in nasvete potnikom pri razumevanju pogojev in načinov nudenja potniških pravic s poudarkom na zaščiti potnikov.

Prav tako agencija rešuje spore med potniki in prevozniki, v primeru, ko potniki niso zadovoljni z odgovorom prevoznika na podano pritožbo oziroma če nanjo niso prejeli odgovora.

Področje pravic in obveznosti potnikov v železniškem prometu ureja Uredba (ES) št. 1371/2007, ki med drugim določa pravice in obveznosti potnikov in prevoznikov v zvezi z:

 • zagotavljanjem ustreznih informacij v primeru zamude ali odpovedi vlaka,
 • povračilom cene vozovnic ali odpovedi potovanja v primeru zamude vlaka,
 • odškodnino v primeru izgubljene ali poškodovane prtljage,
 • zaščito in pomočjo invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo,
 • določanjem in spremljanjem standardom kakovosti, obvladovanjem tveganj v zvezi z osebno varnostjo potnikov in
 • reševanjem pritožb.

V skladu z Uredbo (ES) št. 1371/2007 ima potnik pravice v zvezi z npr.:

 • zamudo vlaka, ki je daljša od 60 minut;
 • odpovedjo vlaka;
 • dostopnostjo in pomočjo invalidnim osebam v zvezi z dostopom na vlak, nakupom vozovnice, izgubo ali poškodovanjem opreme, ki jo uporabljajo;
 • obveščanjem o njegovih pravicah in obveznostih, ki jih ima na podlagi te Uredbe, ipd.

Informacije v zvezi s pravicami potnikov so na voljo tudi na spletni strani Evropske unije.

Potnik, ki meni, da so mu bile kršene pravice iz te Uredbe, ima pravico na prevoznika, pri katerem je kupil vozovnico oz. na kateregakoli v prevozu sodelujočega prevoznika, nasloviti pisno pritožbo.

 

KAKO LAHKO POTNIK VLOŽI PRITOŽBO?

 

V Sloveniji storitev prevoza potnikov na podlagi pogodbe o izvajanju obvezne gospodarske javne službe izvaja prevoznik Slovenske železnice - Potniški promet.

Pisna pritožba oziroma zahtevek se lahko prevozniku posreduje:

Prevoznik mora obrazložen odgovor na pritožbo potniku posredovati v roku enega meseca od vložitve pritožbe. V upravičenih primerih lahko prevoznik posreduje odgovor v roku treh mesecev od datuma pritožbe. V tem primeru mora prevoznik v roku enega meseca od datuma pritožbe obvestiti potnika, kdaj lahko pričakuje odgovor na podano pritožbo.

Več informacij o postopku pritožbe je dostopnih tudi na spletni strani prevoznika.

 

VLOŽITEV PRITOŽBE NA AGENCIJO

 

Če potnik ni zadovoljen z odgovorom prevoznika ali če prevoznik potniku v predpisanem roku ne odgovori, lahko vloži pritožbo na agencijo.

Pritožba na agencijo se lahko vloži:

 • pisno po pošti na naslov Stegne 7, 1000 Ljubljana,
 • pisno po elektronski pošti na naslov: info.box@akos-rs.si  ali
 • ustno na zapisnik v času uradnih ur agencije.

Pritožba potnika mora biti lastnoročno podpisana in iz nje mora biti jasno razviden zahtevek do prevoznika, tj. kaj točno potnik od prevoznika zahteva. Potnik mora v vlogi navesti tudi svoje podatke (ime in priimek, naslov), kratek opis dogodka, zaradi katerega vlaga pritožbo, v primeru da je prevoznik podal odgovor na pritožbo pa tudi razloge, zakaj potnik z odgovorom ni zadovoljen. Potnik naj pritožbi predloži morebitne dokaze s katerimi razpolaga (npr. vozovnica, obvestilo o zamudi vlaka, ipd.) ter morebitne druge dokumente za katere meni, da bi pripomogli k razjasnitvi zadeve.

Postopek pred agencijo je brezplačen.

Agencija postopek vodi v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku. Agencija ugodi zahtevku potnika, v kolikor je ta utemeljen, oziroma zahtevek zavrne, če presodi, da ni utemeljen.

Agencija o vsaki pritožbi odloči v roku šestih tednov od prejema vseh informacij, ki so potrebne za sprejem odločitve. Odločba agencije je dokončna in je zoper njo mogoče vložiti upravni spor pri Upravnem sodišču Republike Slovenije.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava