Skoči do osrednje vsebine

Kako pridobiti dostop do sistema za zbiranje podatkov?

V skladu s Splošnim aktom o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij (Uradni list RS št: 77/2016 in 58/19, v nadaljevanju: Splošni akt) morajo operaterji omrežja oziroma izvajalci storitev (v nadaljnjem besedilu: operaterji) posredovati podatke o razvoju trga elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji tako, da izpolnijo obrazec za posredovanje podatkov (v nadaljnjem besedilu: vprašalnik) na portalu https://partner.akos-rs.si. Izpolnjen vprašalnik za posredovanje podatkov za posamezna četrtletja koledarskega leta in letni vprašalnik so operaterji dolžni Agenciji za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (v nadaljevanju: agencija) posredovati najkasneje v petnajstih dneh po izteku posameznega četrtletja koledarskega leta in do 31. marca tekočega leta za letni vprašalnik preteklega leta. 

Vloga za dodelitev dostopa za posamezno kontaktno osebo oziroma prijavo kvalificiranega digitalnega potrdila za e-podpisovanje dokumentov je ista. Izpolnjeno, podpisano in ožigosano vlogo je potrebno poslati na naslov agencije (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana) v primeru dodajanja in spremembe kontaktnih oseb ter dodajanja certifikata. Agencija bo kontaktni osebi za potrebe izpolnjevanja letnih in četrtletnih vprašalnikov ter drugih dokumentov, ki bodo na voljo na portalu (za potrebe prijave v sistem) dodelila uporabniško ime in geslo oz. omogočila dostop z digitalnim potrdilom. 

Operaterji so agenciji v skladu s sedmim odstavkom 2. člena Splošnega akta dolžni sporočiti vsako spremembo podatkov že obstoječih kontaktnih oseb, podatke novih kontaktnih oseb in ukinitvi dostopa kontaktnim osebam do portala https://partner.akos-rs.si (v 30 dneh po nastanku spremembe). Le tako se lahko prepreči napačno in neupravičeno rabo zaupnih podatkov, saj v kolikor operater o spremembah ne obvesti agencijo, ta pozive in obvestila posreduje na neaktivne elektronske naslove, poleg tega pa v tem primeru kontaktne osebe operaterjev, ki ne delajo več na tem področju ali pa so zamenjale delodajalca, v primeru odsotnosti obvestila s strani operaterja, še vedno lahko dostopajo do njegovih podatkov. 

Agencija želi opozoriti, da morajo operaterji v skladu s 3. členom Splošnega akta označiti tiste podatke, informacije in dele finančnih oziroma drugih poročil, za katere želijo, da se jih šteje za poslovno skrivnost. V tem primeru morajo agenciji predložiti akt skladen z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, v katerem so ti podatki opredeljeni kot poslovna skrivnost. Operaterji posredujejo akt agenciji preko spletnega portala za zbiranje podatkov in informacij. Podatki in informacije, ki so že javno objavljeni, ne morejo biti označeni kot poslovna skrivnost.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava