Skoči do osrednje vsebine

Programi posebnega pomena

Status programa posebnega pomena imajo po Zakonu o medijih vsi radijski in televizijski programi javnega zavoda RTV Slovenija, poleg njih pa lahko komercialni radijski in televizijski programi z oddajo vloge pri agenciji pridobijo tudi status lokalnega, regionalnega ali študentskega programa posebnega pomena, v kolikor izpolnjujejo vse predpisane zakonske pogoje. Področje urejata Zakon o medijih in Pravilnik o programih posebnega pomena.

Podatki o imetnikih statusov lokalnega, regionalnega in študentskega programov posebnega pomena se nahajajo v registru radijskih in televizijskih programov.

Vloga za pridobitev statusa lokalnega oziroma regionalnega radijskega ali televizijskega programa mora vsebovati:

 • zahtevek oz. predlog,
 • ime vlagatelja in njegov naslov oz. sedež in
 • navedbo zakonitega zastopnika vlagatelja oz. njegovega pooblaščenca.

Vlogi mora vlagatelj priložiti:

 • akt o ustanovitvi programskega odbora,
 • programsko zasnovo,
 • predvideno tedensko programsko shemo in
 • aktualen tedenski spored programa.

 Vloga za pridobitev statusa študentskega radijskega ali televizijskega programa mora vsebovati:

 • zahtevek oz. predlog,
 • ime vlagatelja in njegov naslov oz. sedež in
 • navedbo zakonitega zastopnika vlagatelja oz. njegovega pooblaščenca.

Vlogi mora vlagatelj priložiti:

 • pravne akte, ki določajo, da izdajatelj uporablja presežek prihodkov nad odhodki samo za dejavnost, za katero je ustanovljen, in način delovanja medija,
 • način in pogoje za imenovanje in razreševanje odgovornega urednika, pravna razmerja med izdajateljem in uredništvom, osnovna medsebojna razmerja znotraj uredništva in stopnjo avtonomije uredništva pri urejanju razmerij znotraj uredništva v skladu z določili Zakona o medijih,
 • izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni,
 • programsko zasnovo in tedensko programsko shemo, iz katerih je razvidno, ali so programske vsebine pretežno namenjene študentski javnosti in/ali program vsebuje zahtevane programske vsebine za študentske programe in
 • seznam programskih sodelavcev, ki izkazuje, da je večina sodelavcev, ki ustvarjajo in razširjajo programske vsebine študentskega programa, študentov.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava