Skoči do osrednje vsebine

Druge storitve in radijska oprema

Fiksni in satelitski sistemi ter radarji

Fiksni sistemi so sestavljeni iz postaj, katerih lokacija je enolično določena in vključujejo P-P mikrovalovne zveze, P-MP mikrovalovne zveze, telemetrijo, radionavigacijo, radarje, obalne postaje ter postaje na letališčih.

Mikrovalovne zveze točka - točka so usmerjene povezave med vnaprej določenima fiksnima lokacijama. Zveze se  lahko uporabljajo za distribucijo radiodifuznih programov do oddajnih točk, povezave baznih postaj mobilnih sistemov, povezave med centralami fiksne telefonije ter podatkovne in govorne povezave med fiksnimi lokacijami privatnih sistemov.

Mikrovalovne zveze točka - več točk so usmerjene povezave med eno in več vnaprej določenih fiksnih lokacij. Sistemi se uporabljajo kot infrastruktura za distribucijo radiodifuznih programov do oddajnih točk oz. izmenjavo programov za povezave baznih postaj mobilnih zvez in povezave med centralami fiksne telefonije.

Telemetrija je sistem usmerjenih zvez med vnaprej določenimi fiksnimi lokacijami, ki se uporablja za prenos manjšega obsega podatkov. Tipična je uporaba v vodovodnih in komunalnih sistemih (povezava črpališč in zbiralnikov s centrom upravljanja).

Radionavigacija je sistem za ugotavljanje lastnega položaja, ki ga sestavljajo radijske postaje na fiksnih lokacijah in sprejemniki. Za sprejemnike v sistemu satelitske radionavigacije ni potrebno pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc. Radarji so radijske postaje, namenjene ugotavljanju položaja objektov v prostoru.

Obalne postaje so fiksne postaje, ki so namenjene govorni in podatkovni komunikaciji s sistemi na plovilih.

Postaje na letališčih so fiksne postaje, ki so namenjene govorni in podatkovni komunikaciji s sistemi na letalih. Radijske frekvence, ki jih uporabljajo posamezne službe na letališčih, so določene kot privatne mreže.

Satelitski sistemi vključujejo zemeljske postaje v satelitskih sistemih in SNG/OB. Zemeljske postaje so fiksne postaje, ki so namenjene govorni in podatkovni komunikaciji s satelitskimi sistemi. SNG/OB pa so fiksne postaje, ki so namenjene govorni in podatkovni komunikaciji s satelitskimi sistemi za namen novinarstva.

Vloge so dostopne tukaj.

 

Postaje na plovilih in letalih

Postaja na plovilu je radijska postaja, ki služi komunikaciji med plovilom in radijsko postajo na kopnem, medtem ko radijska postaja na letalu služi komunikaciji med letalom in zemeljsko radijsko postajo. Za uporabo radijskih postaj na plovilih ali letalih je treba pridobiti dovoljenje oziroma odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc (ODRF).

Radijske postaje na plovilih in letalih lahko delujejo v posameznih frekvenčnih pasovih, ki so mednarodno določeni. V dovoljenju so navedeni podatki o mednarodni identifikaciji posamezne postaje in vgrajeni radijski opremi (storitev, tip, serijska številka).

Plovila

Dovoljenje potrebujejo imetniki plovil, za katere je to določeno v Pomorskem zakoniku. Pogoj za izdajo dovoljenja je podatek o registraciji plovila - registracija in ime plovila. Na vlogo imetnika agencija izda dovoljenje, kjer določi klicni znak in MMSI številko, podatke pa nato posreduje na Mednarodno telekomunikacijsko zvezo (ITU). Agencija ne določa EPIRB številke, ampak jo le vpiše na dovoljenje.

Klicni znak in MMSI številka, ki jih določi agencija, se pridobita na podlagi vloge, ki jo lastnik in/ali uporabnik plovila vloži pri agenciji. Imetnik izdanega radijskega dovoljenja z določenim klicnim znakom in MMSI številko za ladijsko radijsko postajo je tudi zavezanec za plačilo uporabe radijskih frekvenc v pomorski mobilni storitvi.

Letala

Dovoljenja potrebujejo vsi imetniki letal, pogoj za izdajo dovoljenja pa je podatek o registraciji letala. Agencija določi klicni znak in izda dovoljenje na vlogo imetnika.

Klicni znak se pridobi na podlagi vloge, ki jo lastnik in/ali uporabnik letala vloži pri agenciji. Imetnik izdanega dovoljenja z določenim klicnim znakom je tudi zavezanec za plačilo uporabe radijskih frekvenc v zrakoplovni mobilni storitvi.

 

Klicni znaki radioamaterjev

Radioamater je oseba, ki uporablja radijske frekvence za samoizobraževanje, medsebojno komuniciranje in tehnične raziskave. Vsakdo, ki želi postati radioamater, mora najprej opraviti izpit za radioamaterja na Zvezi radioamaterjev Slovenije. Nato mora pridobiti dovoljenje, ki ga na vlogo izda agencija. Z dovoljenjem dobi vsak radioamater svoj klicni znak.

Dovoljena je uporaba radijskih frekvenc, ki so v Splošnem aktu o načrtu uporabe radijskih frekvenc podeljene za radioamatersko ali radioamatersko satelitsko aplikacijo. V sistemu se radioamater vedno identificira s svojim klicnim znakom.

Vloge so dostopne tukaj.

 

Radijska oprema

CE oznaka na opremi

Oznaka "CE" pomeni, da je oprema skladna in jo je možno uporabljati tudi v Republiki Sloveniji.

Radijski terminali in naprave kratkega dosega (SRD) se uporabljajo brez Odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc v okviru radijske opreme razreda 1 in v skladu z načrtom uporabe radijskih frekvenc (Dodatna tabela A.2) – NURF.

Če za radijsko opremo veljajo omejitve dajanja v uporabo ali zahteve za dovoljenje za uporabo, kot je določeno v členu 10(10) Direktive 2014/53/EU, je na embalaži radijske opreme vidno in čitljivo prikazan naslednji znak:

ter besedici "Omejitve ali Zahteve" v slovenskem jeziku. Poleg tega je obvezno navajanje tudi kratic držav članic (primera spodaj), kjer take omejitve ali zahteve obstajajo:

Če za radijsko opremo veljajo omejitve dajanja v uporabo ali zahteve za dovoljenje za uporabo, kot je določeno v členu 10(10) Direktive 2014/53/EU, se v navodilih, priloženih radijski opremi, v jeziku, ki ga končni uporabniki brez težav razumejo in ga določi zadevna država članica, navede seznam držav članic in geografskih območij držav članic, kjer take omejitve ali zahteve obstajajo, ter vrste omejitev ali zahtev, ki se uporabljajo v vsaki državi članici in na vsakem geografskem območju države članice (Izvedbena uredba komisije (EU) 2017/1354).

Omejitve in zahteve za uporabo radijske opreme na teritoriju Republike Slovenije podrobneje določata Pravilnik o radijski opremi (izdan na podlagi Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1)) in načrt uporabe radijskih frekvenc – NURF (izdan na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1)).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava