Strategija upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom

Agencija objavlja Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom, ki jo je predložila Vladi RS v ponovni postopek medresorskega usklajevanja in pregled sprememb od zadnje objavljene verzije.

Agencija je pripravila osnutek Strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom in ga 6. 4. 2018 objavila na svojih spletnih straneh. Pripombe so do roka, ki se je iztekel 22. 4. 2018, posredovali: Telekom Slovenije, d.d., Sekcija operaterjev elektronskih komunikacij pri Združenju za informatiko in telekomunikacije GZS, A1 Slovenija, d.d. in Telemach d.o.o. Agencija je popravljeno verzijo strategije poslala na Ministrstvo za javno upravo 10. 5. 2018.

Ker je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 40/17) v šestem odstavku 81. člena določil, da agencija v enem letu od uveljavitve tega zakona izda strategijo iz tretjega odstavka 24. člena, je agencija pripravljeno strategijo, za katero še ni dobila soglasja Vlade RS, 16. 7. 2018 objavila na svojih spletnih straneh. Ministrstvo za javno upravo je zaradi pomislekov Ministrstva za kulturo, prekinilo medresorsko uskladitev strategije in jo vrnilo agenciji s predlogom, da strategijo ponovno posreduje v javno obravnavo. Po prekinjenem medresorskem usklajevanju je agencija ponovno objavila predmetno strategijo 30. 8. 2018 in zainteresirano javnost pozvala, da nanjo poda konstruktivne predloge in pripombe. Rok za pripombe je potekel 1. 10. 2018. Agencija je prejela pripombe A1 Slovenija d.d., GIZ lokalni in regionalnih radijskih postaj, GZS - Medijska zbornica, GZS - Združenje za informatiko in telekomunikacije, Radio Pro 1 d.o.o., RTV Slovenija, Oddajniki in zveze, Telekom Slovenije d.d. in Telemach d.o.o. Agencija je pripombe objavila na svoji spletni strani.

Agencija je prejete pripombe preučila in ustrezne vsebinske pripombe, ki se nanašajo na vsebino strategije, upoštevala. Poleg tega pa je strategijo posodobila, tako da je upoštevala dogodke in spremembe, ki so se zgodili na trgu od priprave prvotnega osnutka strategije. Glede na prejete pripombe agencija objavlja tudi usmeritveno pismo Ministrstva za javno upravo.

Pripombe operaterjev, ki se nanašajo na določanje pogojev in zahtev pri javnem razpisu z javno dražbo v frekvenčnem pasu 700 MHz, bodo upoštevane pri pripravi osnutka informativnega memoranduma, ki ga bo objavila na spletu, da bo pridobil mnenje zainteresirane javnosti, in kasneje sklepa o uvedbi javnega razpisa ter razpisne dokumentacije, pripombe v zvezi s pripravo PPDR strategije pa bodo posredovane Ministrstvu za javno upravo, ki strategijo pripravlja.

V zvezi s pripombami radiodifuznih deležnikov glede učinkovite rabe frekvenc za radiodifuzijo agencija poudarja, da je to stvar upravnih postopkov in ne strateškega dokumenta, pripombe, ki se nanašajo na programski del regulacije medijev, pa bo agencija upoštevala v postopkih, ko se bo spreminjala regulacija medijev. Agencija si bo prizadevala za transparentno delovanje in bo v primeru, da se bo to na posameznih segmentih izkazalo potrebno, organizirala javna posvetovanja z zainteresiranimi deležniki za razjasnitev nastalih dilem in odprtih vprašanj. Pripombe v zvezi s pripravo časovnice podeljevanja v zvezi z radiodifuzijo pa je v tem trenutku nemogoče pripraviti, ker so v postopke izvedbe javnih razpisov tudi drugi resorni organi in je odvisna od številnih dejavnikov, vsekakor pa bo agencija upoštevala vse pretekle pobude za javne razpise in frekvence združila v ustrezne sklope ter frekvence razpisala.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava