Skoči do osrednje vsebine

Postopek pred AKOS

Ne najdete odgovora? Vprašajte nas
Število najdenih rezultatov:  

 • Ali lahko vlogo za začetek postopka pred agencijo zame vloži kdo drug?

  Stranka lahko določi pooblaščenca, ki jo zastopa v postopku, razen pri dejanjih, pri katerih mora stranka sama dajati izjave. Pooblaščenec je lahko vsak, kdor je poslovno popolnoma sposoben in ni potrebno, da je ta oseba odvetnik. Za zastopanje pred organom pa se lahko pooblasti tudi odvetnik oz. odvetniška družba ter fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje določene dejavnosti, ki je v neposredni zvezi s pravicami in obveznostmi, ki jih uveljavlja stranka. Agenciji je potrebno predložiti pooblastilo.

 • Ali moram v primeru, da se po pomoč obrnem na agencijo, poravnati sporen račun?

  Če naročnik vloži ugovor oziroma predlaga rešitev spora, do končne rešitve spora oziroma do dokončne odločitve agencije operater zaradi neplačila obveznosti ne sme omejiti dostopa do svojih storitev ali naročnika odklopiti ter prekiniti naročniške pogodbe, če je naročnik v roku poravnal nesporni del računa ali znesek, ki ustreza povprečni vrednosti zadnjih treh nespornih računov.

 • Kakšne so moje možnosti, če se ne strinjam z izdanim računom?

  Končni uporabnik, ki meni, da je prišlo do neupravičenega zaračunavanja s strani operaterja, mora pri operaterju vložiti ugovor, in sicer v 15 dneh od dneva, ko se je seznanil z računom, najpozneje pa v 60 dneh od njegove izdaje. Če z rezultatom postopka pri operaterju niste zadovoljni, imate pravico vložiti predlog za rešitev spora pred agencijo.

 • Ali mi bodo v primeru, da spor ne bi bil rešen v mojo korist, nastali kakšni stroški?

  Postopek reševanja sporov pred agencijo je brezplačen. Na vas pa so administrativni stroški, kot npr. stroški oddaje vlog na pošto (v kolikor je ne posredujete po elektronski poti), stroški prihoda na ustno obravnavo in podobno. 

 • Operater je zavrnil mojo reklamacijo. Kaj lahko storim?

  Vsak končni uporabnik ima pravico do ugovora zoper odločitev ali ravnanje operaterja v zvezi s pravicami in obveznostmi, ki jih določajo Zakon o elektronskih komunikacijah in na njegovi podlagi izdani predpisi. Predlog za rešitev spora pred AKOS morate vložiti v naslednjih rokih:

  • če operater v 15 dneh po vložitvi ugovora le-temu ne ugodi, lahko predlog za rešitev spora pred agencijo vložite v 15 dneh po vročitvi operaterjeve odločitve;
  • če operater v 15 dneh od vložitve ugovora o njem ne odloči, lahko predlog za rešitev spora vložite v 30 dneh po vložitvi ugovora pri operaterju.
 • Kako tečejo roki za postopek pred agencijo?

  Glede teka rokov se uporabljajo določbe Zakona splošnem o upravnem postopku. Začetka in teka rokov ne ovirajo nedelje, prazniki ali dela prosti dnevi, kar pomeni, da rok prične teči naslednji dan po prejemu odgovora operaterja, ta rok pa teče neprekinjeno vseh 15 dni skupaj, ne glede na to, ali je kakšen dan vmes nedelja, praznik ali dela prost dan. Če je zadnji dan roka nedelja, praznik, drug dela prost dan ali dan, ko se pri organu ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delovnika.

  Če ste odgovor na reklamacijo prejeli npr. v petek, dne 22.4.2022, je 15-dnevni rok pričel teči v soboto, dne 23.4.2022, in bi iztekel dne 7.5.2022 (ne glede na to, ali so bili vmes kakšni prazniki). Ker pa je navedenega dne sobota, dan, ko se pri organu ne dela, bi rok iztekel v ponedeljek, dne 9.5.2022.

 • Ali obstajajo kakšne časovne omejitve za vložitev predloga za rešitev spora na agencijo?

  Predlog za rešitev spora morate vložiti v naslednjih rokih:

  • če operater v 15 dneh po vložitvi ugovora le-temu ne ugodi, lahko predlog za rešitev spora pred agencijo vložite v 15 dneh po vročitvi operaterjeve odločitve;
  • če operater v 15 dneh od vložitve ugovora o njem ne odloči, lahko predlog za rešitev spora vložite v 30 dneh po vložitvi ugovora pri operaterju. 
 • Ali lahko vlogo pošljem po elektronski poti in na kateri naslov?

  Da, na elektronski naslov info.box@akos-rs.si.

 • Kaj mora predlog spora vsebovati? Ali obstaja obrazec, kamor vnesem podatke za vložitev spora in kje ga dobim?

  Obrazec za vložitev spora pred Agencijo ni predviden. Predlog za rešitev spora se vloži v obliki dopisa oziroma elektronskega sporočila, ki mora biti naslovljen na agencijo, iz njega mora biti razviden predmet spora in jasno izražen zahtevek do operaterja (kaj je sporno in kaj od operaterja zahtevate, npr. zahteva za izdajo dobropisa v določenem znesku), skupaj s krajšo obrazložitvijo problema. Pri tem bodite pozorni, da bo vaš predlog ustrezno podpisan (lastnoročno ali z elektronskim podpisom).

 • Na kakšen način lahko vložim predlog za rešitev spora?

  Predlog za rešitev spora lahko pošljete priporočeno po pošti na naslov AKOS, Stegne 7, 1000 Ljubljana, po faxu na št. 01 511 11 01 ali pa ga podate ustno na zapisnik na sedežu agencije. Prav tako lahko predlog pošljete po elektronski pošti na naslov info.box@akos-rs.si.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava