Skoči do osrednje vsebine

O menjavi operaterja ali spremembi paketa

Ne najdete odgovora? Vprašajte nas
Število najdenih rezultatov:  

 • Ali mi operater lahko odklopi storitve zaradi neplačila?

  Ob podpisu naročniške pogodbe je med vami in operaterjem prišlo do vzpostavitve naročniškega razmerja, ki ga poleg zakonskih urejajo tudi določbe sklenjene naročniške pogodbe, katerih del so tudi splošni pogoji poslovanja operaterja in cenik. Le-ta med drugim ureja tudi način zaračunavanja storitev in posledice morebitnega nepravočasnega plačila. 

  Dolžnost plačila dobavljenih storitev izhaja že iz splošnih načel obligacijskega prava (pri. 9. člen OZ), zato se lahko operater v primeru neplačil posluži različnih ukrepov, s katerimi prepreči nastanek neplačila (npr. začasno nezagotavljanje storitve, začasni odklop naročnik ipd.) oziroma doseže poplačilo zapadlih, a neplačanih obveznosti. Teh ukrepov veljavna zakonodaja ne ureja in jih zato praviloma uredijo operaterji v svojih splošnih pogojih. Odločanje o izvedbi konkretnega ukrepa oz. o načinu izterjave neplačanih obveznosti je tako v domeni posameznega operaterja, ki pa mora pri tem spoštovati postopke in ukrepe, ki jih je sam predvidel, ter ravnati nediskriminacijsko in ob upoštevanju načela sorazmernosti. Zato vam svetujemo, da preverite, kako so posledice morebitne zamude pri plačevanju obveznosti urejene v vaši naročniški pogodbi ter splošnih pogojih poslovanja vašega operaterja.

 • Kaj moram storiti, če želim zamenjati operaterja zaradi spremembe splošnih pogojev?

  Zakon o elektronskih komunikacijah zahteva, da morajo biti naročniki o vsaki spremembi pogojev, določenih v naročniški pogodbi, obveščeni najmanj 30 dni pred predlagano uveljavitvijo sprememb. Pri tem morajo biti obveščeni, da imajo, razen če je sprememba pogojev, določenih v naročniški pogodbi, potrebna zaradi uskladitve z zakonodajo, v istem roku pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. 

  Agencija opozarja, da v tem primeru ne zadostuje sklenitev naročniškega razmerja z novim operaterjem, ki ga naročnik pooblasti za prekinitev naročniškega razmerja pri operaterju, ki je spremenil pogoje. Ker gre za posebno obliko prekinitve naročniškega razmerja, morate operaterja seznaniti, da od pogodbe odstopate zaradi njegove enostranske spremembe pogojev naročniškega razmerja, saj vam le tako ne bo zaračunal administrativnih stroškov in pogodbenih kazni. Priporočamo torej, da v primeru, ko se z napovedano spremembo ne strinjate, operaterju v predpisanem 30 dnevnem roku izrecno sporočite, da od pogodbe odstopate  zaradi nestrinjanja s spremenjenimi pogoji. Poudarjamo, da mora operater prejeti odpoved naročniškega razmerja v roku 30 dni od poslanega obvestila o spremembi pogojev.

 • Ob prenosu številke naj bi mi nov operater uredil prekinitev naročniškega razmerja pri starem operaterju, prejel pa sem račun starega operaterja. Kaj lahko storim?

  Ob prekinitvi naročniškega razmerja na način, da novi operater uredi prekinitev naročniškega razmerja pri prejšnjem operaterju, svetujemo določeno pazljivost. V takem primeru novega operaterja namreč pooblastite, da v vašem imenu pri prejšnjem operaterju prekine naročniško razmerje, to pa običajno storite preko obrazca za prenos številke k novemu operaterju. 

  Predlagamo vam, da ob izpolnitvi obrazca za prenos številke/prekinitev naročniške razmerja natančno preverite, ali izražena volja ustreza vašim pričakovanjem, po prenosu številke in začetku koriščenja storitev pri novem operaterju, pa pri prejšnjem operaterju preverite (npr. osebno v poslovalnici, preko elektronske pošte, klica v klicni center…), ali je bilo vaše naročniško razmerje tudi v resnici prekinjeno.

  Če naročniško razmerje ni bilo pravno-veljavno prekinjeno, ste za to obdobje naročnino in morebitne opravljene storitve prejšnjemu operaterju dolžni poravnati.

 • Ali mi lahko dosedanji ponudnik storitev zaračuna mesečno naročnino za celotno obračunsko obdobje, kljub temu, da sem naročniško razmerje prenesel k novemu ponudniku storitev med obračunskim obdobjem?

  Ob podpisu naročniške pogodbe je med vami in operaterjem prišlo do pogodbenega razmerja, podrobnosti katerega, poleg naročniške pogodbe in k njej pripadajočih aneksov, določajo tudi vsakokrat veljavni splošni pogoji poslovanja operaterja in cenik storitev. V kolikor torej splošni pogoji operaterja oziroma veljavni cenik določajo, da mora naročnik v primeru prenehanja naročniškega razmerja poravnati naročnino za ves tekoči mesec, ne glede na datum odpovedi naročniškega razmerja, je operater upravičen, da uporabniku to tudi zaračuna. Predlagamo vam, da preverite naročniško pogodbo in splošne pogoje operaterja oziroma se o pogojih zaračunavanja pozanimate pri operaterju.

 • Z operaterjem sem sklenil naročniško razmerje za širokopasovne storitve, po 1 mesecu mi storitev še vedno ni priključil, kaj lahko storim? Ali obstaja rok v katerem me mora priključiti?

  Področna zakonodaja ne opredeljuje roka za izvedbo priklopa v omrežje, pač pa je ta določen v naročniški pogodbi oziroma v spremljajočih splošnih in posebnih pogojih. Svetujemo vam, da v njih preverite, kakšen je postopek izvedbe priklopa storitev in kakšne so vaše možnosti v primeru, če priklop ni (bil) izveden v roku. Če bi operater kršil določila svojih splošnih pogojev in vam storitev tudi po poteku roka za priklop ne bi priklopil, lahko na agencijo vložite vlogo za uvedbo postopka nadzora nad operaterjem.

 • Operater ne želi ponuditi optike, kljub temu, da je ta blizu. Kaj lahko storim?

  Pod kakšnimi pogoji bo operater omogočil dostop do svojih storitev ter preko katerih tehnologij (npr. optično omrežje, bakreno omrežje ipd.), kot tudi kje bo gradil omrežje oziroma ali in kdaj ga bo posodabljal, je načeloma odvisno od operaterjeve poslovne politike in tehničnih zmogljivosti. Z izjemo univerzalne storitve tako končni uporabniki na podlagi veljavne zakonodaje nimajo nobene na zakon oprte pravice od operaterja zahtevati sklenitev naročniškega razmerja za elektronske komunikacijske storitve oziroma kakršnih koli s tem povezanih sprememb. Prav tako končni uporabniki od operaterja ne morejo zahtevati, da jim storitve operater zagotavlja po točno določeni infrastrukturi (npr. po bakrenem omrežju, koaksialnem kablu, po optičnih vlaknih). V kolikor ima operater na določeni lokaciji na voljo več različnih tehnologij, lahko ob sklenitvi naročniškega razmerja preverite preko katere infrastrukture vam bo storitve zagotavljal. Po drugi strani pa tudi  uporabniki lahko izberejo, pri katerem  operaterju bodo sklenili naročniško razmerje. 

 • Ali mi lahko operater v osnovno programsko shemo dodatno vključi programe, ki jih ne želim spremljati, zaradi tega pa se mi podraži naročnina za paket?

  Programske sheme, ki jih ponujajo v okviru svojih paketov končnim uporabnikom, operaterji oblikujejo na podlagi medsebojnih dogovorov z imetniki programskih pravic, pri čemer so pogosto vezani na pakete, ki jih oblikujejo izdajatelji TV programov. Načeloma pa se operater na podlagi svobodne gospodarske pobude odloči, ali bo določen program vključil v določeno programsko shemo ali ne. 

  O vsaki spremembi pogojev, določenih v naročniški pogodbi, morajo biti naročniki obveščeni najmanj 30 dni pred predlagano uveljavitvijo sprememb. V istem roku ima naročnik pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe.

 • Kako lahko prenesem telefonsko številko k drugemu operaterju?

  Končni uporabnik, ki želi zamenjati operaterja in svojo obstoječo telefonsko številko prenesti k drugemu operaterju, lahko to stori na prodajnem mestu izbranega operaterja, v omrežje katerega bi želel prenesti številko, tako, da izpolni zahtevo za prenos telefonske številke. Pri tem mora predložiti nacionalno (značilno) N(S)N številko (svojo obstoječo telefonsko številko brez začetne ničle npr.: 040123456 - v obrazcu napišete: 40123456) in številko računa, ki ni starejši od treh mesecev.

  Izbrani operater nato pri trenutnem operaterju preveri možnost prenosa številke (pri čemer se preveri predvsem, ali je uporabnik pri prvotnem operaterju poravnal vse obveznosti, saj prvotni operater v primeru, ko pretekle obveznosti niso poravnane, prenosa številke ne izvede). Izbrani operater nato izvede vse potrebne aktivnosti v zvezi z naročilom prenosa in po izključitvi številke iz omrežja dajalca številke tudi vključitev številke v svoje omrežje. Navedeno mora izbrani operater storiti v roku enega delovnega dne od prejema podpisane zahteve za prenos številke uporabnika.

  Prvotni operater, (t.j. tisti iz omrežja katerega boste prenesli telefonsko številko), vam lahko v skladu z veljavnim cenikom zaračuna strošek prenosa številke. 
  Ob prehodu k drugemu operaterju svetujemo, da se pri prejšnjem operaterju prepričate, da je naročniško razmerje prekinjeno.

 • Ob menjavi paketa me operater ni opozoril na posebne pogoje, ki veljajo za ta paket, zato so mi nastali nenadejani stroški. Operater sedaj pravi, da so vsi pogoji dostopni na njegovi spletni strani in da to zadostuje. Ali to drži?

  Zakon o varstvu potrošnikov v 22. členu določa, da pogodbeni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil pred sklenitvijo pogodbe seznanjen z njihovim celotnim besedilom. Pri tem se šteje, da je bil potrošnik seznanjen s celotnim besedilom pogojev, če ga je nanje podjetje izrecno opozorilo in če so mu bili dostopni brez težav.

  V kolikor vas ob menjavi paketa nihče ni izrecno opozoril na posebne pogoje novega paketa (ustno ali s členom v sami pogodbi), je operater s tem kršil zakon. Zgornja pogoja morata biti namreč kumulativno izpolnjena, zato operater s tem, da posebne pogoje objavi na svoji spletni strani, ob tem pa vas nanje izrecno ne opozori, ne zadosti zakonskim pogojem.

 • Zahtevo za prenos številke sem podal v petek, številka pa je bila prenesena šele v ponedeljek. Ali je to v skladu s Splošnim aktom o prenosljivosti številk?

  Številka mora biti aktivirana v enem delovnem dnevu, šteto od trenutka, ko operater, h kateremu bo številka prenesena, prejme podpisano pogodbo o prenosu številke k drugemu operaterju. Šteje se, da je zahteva za prenos številke, ki jo je operater prejemnik številke prejel na delovni dan od 8. do 16. ure, v petek pa do 13. ure, prejeta tega delovnega dne. V kolikor torej uporabnik zahtevo za prenos številk podpiše v petek po 13. uri, se šteje, da je bila zahteva vložena prvi naslednji delovni dan. Prvi naslednji delovni dan je tako v tem primeru ponedeljek, kar pomeni, da je bil prenos številke izveden znotraj zakonskega roka enega delovnega dne.

 • Operater mi je zaračunal 5 EUR za prenos številke. Ali je upravičen do tega zaračunavanja?

  Operater lahko za prenos številke k drugemu operaterju zaračuna enkratni znesek, ki krije dejanske stroške prenosa številke, in sicer največ v višini 5,00 EUR z DDV za vsak zahtevek za prenos številke.

 • Za daljši čas se odpravljam v tujino. Ali lahko v tem času začasno prekinem naročniško razmerje?

  Začasno odjavo naročniškega razmerja ne ureja noben predpis, operaterji to lahko uredijo v svojih splošnih pogojih. Svetujemo vam, da se za več informacij obrnete na izbranega operaterja.

 • Ali mi sme operater zaračunati predčasno prekinitev naročniškega razmerja, če želim priključek le prenesti na drugo lokacijo?

  V kolikor možnost prenosa priključka na drugo lokacijo z ohranitvijo vezave ni predvidena v naročniški pogodbi ali splošnih pogojih vašega operaterja, prenosa priključka z ohranitvijo vezave od operaterja ni mogoče zahtevati. Enako velja tudi v primeru, ko prenos priključka na drugo lokacijo zaradi objektivnih razlogov ni mogoč (npr. na novi lokaciji ni infrastrukture). Pri naročniškem razmerju tako lahko vztrajate na stari lokaciji do konca vezave ali pa predčasno odstopite od pogodbe. V slednjem primeru je operater upravičen zaračunati stroške predčasne prekinitve naročniškega razmerja, v kolikor je ta strošek naveden v njegovih splošnih pogojih ob podpisu naročniške pogodbe, skladno z veljavnim cenikom.

 • Kakšni so stroški prenehanja naročniškega razmerja?

  Ob podpisu naročniške pogodbe je med vami in operaterjem prišlo do vzpostavitve naročniškega razmerja, ki ga poleg zakonskih urejajo tudi določbe sklenjene naročniške pogodbe, splošni pogoji poslovanja operaterja in veljaven cenik. Te med drugim urejajo tudi način prenehanja (oziroma prenosa) naročniškega razmerja in določajo obveznosti strank, ki jih morata v primeru prenehanja vzajemno poravnati, npr. plačilo administrativnih stroškov prenehanja naročniškega razmerja, povrnitev sorazmernega dela ugodnosti, ki ste jo prejeli v zameno za vezavo naročniškega razmerja, drugi morebitni stroški, ki jih določajo splošni pogoji in cenik operaterja.

 • Predčasno sem prekinil naročniško razmerje z operaterjem, ki mi je sedaj zaračunal strošek pogodbene kazni in še strošek odjave. Ali moram to poravnati?

  Ob podpisu naročniške pogodbe je med vami in operaterjem prišlo do vzpostavitve naročniškega razmerja, ki ga poleg zakonskih urejajo tudi določbe sklenjene naročniške pogodbe, splošni pogoji poslovanja operaterja in veljaven cenik. Te med drugim urejajo tudi način prenehanja naročniškega razmerja (vključno z razlogi za prenehanje) in določajo obveznosti strank, ki jih morata v primeru prenehanja poravnati. Možni stroški, ki bi vam jih operater skladno s pogodbenimi pogoji lahko zaračunal, so npr. administrativni strošek prenehanja razmerja, povrnitev sorazmernega dela ugodnosti, ki ste jih prejeli v zameno za vezavo razmerja, morebitni drugi stroški, ki jih določajo splošni pogoji in cenik operaterja. Če ste ob podpisu pogodbe pristali na to, da boste ob prekinitvi operaterju poravnali tudi (administrativni) strošek prekinitve naročniškega razmerja, potem ste navedeni strošek dolžni poravnati.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava