Skoči do osrednje vsebine

Neupravičen račun

Ne najdete odgovora? Vprašajte nas
Število najdenih rezultatov:  

 • Operater mi je ponudil testno obdobje za storitev televizije, po poteku testnega obdobja pa mi je začel storitev zaračunavati. Ali to sme storiti?

  Kadar se uporabnik z operaterjem dogovori za testno obdobje, ki je najpogosteje brezplačno, o tem z operaterjem podpišeta pogodbo, v kateri je natančno navedeno, pod kakšnimi pogoji se testno obdobje zaključi in ali se uporabniku v času trajanja testnega obdobja karkoli zaračunava.

  Uporabniki morajo biti pri sklepanju takšnih dogovorov še posebej previdni in pazljivo prebrati vsa določila takšnih dogovorov. Nemalokrat namreč vsebujejo klavzulo, da, v kolikor uporabnik pred koncem testnega obdobja storitev na predpisan način ne odjavi storitve, se šteje, da tudi po prenehanju testnega obdobja ostane naročnik, za kar mu je operater upravičen izdajati račune, uporabnik pa jih mora  poravnati.

 • Ne strinjam se z izvršilnimi postopki, ki jih je zoper mene sprožil operater. Ali mi agencija lahko pri tem pomaga?

  Agencija spore med uporabniki in operaterji rešuje le, če se nanašajo na pravice in obveznosti, ki jih določa Zakon o elektronskih komunikacijah, na njegovi podlagi izdani predpisi, ter pravice in obveznosti iz pogodb o zagotavljanju elektronskih komunikacijskih omrežij oziroma storitev. Če je bil oziroma bo v izvršilnem postopku zoper vas kot dolžnika izdan sklep o izvršbi, lahko zoper njega pri pristojnem sodišču vložite ugovor iz razlogov, ki preprečujejo izvršbo, na način, v rokih in po postopku, kot to predvideva Zakon o izvršbi in zavarovanju. Kot stranka postopka boste sodišču v ugovoru lahko pojasnili, zakaj po vašem mnenju do izvršbe ne bi smelo priti, oziroma boste lahko ugovarjali tudi temelju, če gre za izvršbo na podlagi verodostojne listine. 

 • Operater mi neupravičeno zaračunava komercialna sporočila. Kaj lahko storim?

  Komercialnih sporočil (npr. SMS klubi in podobno) ne pošilja operater elektronskih komunikacij, temveč ponudnik zunanjih storitev. Agencija po določbah Zakona o elektronskih komunikacijah lahko odloča le v sporih med končnimi uporabniki in operaterji, ne pa tudi med končnimi uporabniki in drugimi ponudniki storitev (ponudniki komercialnih sporočil). Če nasprotujete naročilu storitev iz razloga, ker menite, da se nanje niste naročili, vam svetujemo, da se obrnete neposredno na ponudnika teh sporočil ter o tem obvestite tudi vašega operaterja. Agencija bo v primeru, da vložite predlog za rešitev spora z operaterjem v skladu s svojimi pristojnostmi ugotavljala le, ali je bil sporni promet na številki dejansko opravljen in zaračunan skladno s cenikom. Glede morebitnih ugovorov, da komercialne storitve niste želeli naročiti, pa agencija ni pristojna odločati.

 • Ali imam pravico od operaterja zahtevati razčlenjen račun, iz katerega izhajajo točni podatki o zaračunanih storitvah?

  Obveznost izdaje razčlenitve velja samo za izvajalce univerzalne storitve, ne glede na to pa številni operaterji svojim uporabnikom samoiniciativno nudijo osnovno stopnjo razčlenitve računa. V kolikor želite bolj podrobno razčlenitev računa, se obrnite na svojega operaterja in preverite v njegovih splošnih pogojih, ali je razčlenitev računa brezplačna ali plačljiva. Kaj obsega osnovna stopnja razčlenitve, je predpisano v Splošnem aktu o razčlenjenem računu. 

  Vse stopnje razčlenitve, ki presegajo osnovno stopnjo, sme operater zaračunati, vendar le v višini dejanskih stroškov. Operater je upravičen zaračunati ta strošek, če je ta jasno naveden v splošnih pogojih in veljavnem ceniku.

 • Ali je operater upravičen do zaračunavanja stroškov ponovnega vklopa v primeru začasnega izklopa storitev zaradi nepravočasno poravnanih obveznosti?

  Operater je upravičen zaračunavati stroške ponovnega vklopa v primeru začasnega izklopa storitev zaradi nepravočasno poravnanih obveznosti le v kolikor je to izrecno navedeno v njegovih splošnih pogojih.

 • Ali je operater upravičen zaračunavati mesečno naročnino v času, ko imam storitve zaradi neplačil začasno izklopljene?

  Operater je upravičen zaračunavati mesečno naročnino v času začasnega izklopa, do katerega pride zaradi neplačil na strani naročnika le v kolikor je to izrecno navedeno v njegovih splošnih pogojih.

 • Ali mi lahko operater zaračuna članarino za storitev Monete za mesec, v katerem je nisem uporabljal?

  S podpisom naročniške pogodbe naročnik pristane na pogoje, ki jih vnaprej določi operater, med drugim tudi na posebne pogoje posameznega operaterja za uporabo storitve Monete. Storitev Moneta sicer ne sodi med elektronske komunikacijske storitve, temveč med storitve informacijske družbe in je vrsta brezgotovinskega plačilnega sredstva. Glede na navedeno, agencija ni pristojna za reševanje sporov, ki bi nastali v zvezi z uporabo storitve Moneta. V kolikor uporabnik storitve Monete ne želi več uporabljati, lahko le-to izključi. To lahko stori pod pogoji in na način, kot ga določi vsak posamezen operater. 

 • Kako lahko izvem, katere spletne strani sem obiskal, saj menim, da mi je operater preveč zaračunal za storitve prenosa podatkov?

  Operater lahko za potrebe izstavitve računa beleži količino, trajanje in čas prenosa podatkov, ne sme pa beležiti (in hraniti) spletnih naslovov strani, ki jih je uporabnik obiskal.

  V kolikor se ne strinjate z zaračunavanjem, morate pri operaterju ugovarjati zoper račun in v primeru negativnega odgovora podati predlog za rešitev spora na agencijo, da agencija preveri, kakšna količina podatkov je bila dejansko prenesena.

 • Kaj lahko storim v primeru, ko sem bil pri klicu na 090 zaveden s strani izdajatelja TV programa in sem zaradi daljšega čakanja na odziv prejel s strani operaterja visok račun?

  Razmerje med naročnikom in operaterjem se presoja z vidika opravljene telekomunikacijske storitve. Podlago za zaračunavanje t. i. premijskih storitev predstavlja sklenjeno naročniško razmerje ter opravljen promet. V kolikor ste imeli po pogodbi dostop do premijskih storitev, oziroma iz splošnih pogojev operaterja izhaja, da so v naboru storitev operaterja tudi premijske storitve, vam je operater klic na 090 zaračunal upravičeno. Samo dejstvo, da ste po krivdi izdajatelja TV programa dlje časa čakali na odziv voditelja v studiu, pri vprašanju upravičenosti zaračunavanja storitev operaterja ni pravno relevantno, saj je telefonski klic tudi v času čakanja na povezavo v studio potekal. V kolikor bi se v zahtevku predlagatelj skliceval na to, da je s strani izdajatelja TV programa bil zaveden (npr. da je le-ta namerno zavlačeval s prevezavo v studio in je posledično klic trajal dlje, kot pa bi bilo potrebno) pa za takšen spor ne bi bila pristojna agencija, temveč stvarno in krajevno pristojno sodišče.

 • Na kateri točki vzpostavljene telefonske zveze se začne klic na premijske številke (090, 089 itd.) zaračunavati?

  Podlaga za zaračunavanje klica je že v sami vzpostavitvi telefonske zveze ne glede na to, da morda na strani klicane številke še ni prišlo do odziva klicane osebe (tako zadostuje že npr. vključitev avtomatskega odzivnika, vključitev tajnice ipd.). Podobno velja tudi za klice na številke za različne premijske storitve, kjer človeškega odziva sploh ni (npr. glasovanje po telefonu oz. televoting), v teh primerih se namreč klic zaračuna že s samo vzpostavitvijo klica.    

  Ob tem velja še opozoriti, da se klici na premijske številke obračunavajo po višji tarifi od cene klicev za običajno telefonijo, klici pa se obračunavajo gleda ne trajanje (t.j. na minute) ali pa na klic, odvisno od ponudnika, ki določa tudi ceno svoje storitve. Priporočamo, da pred uporabo storitev pri ponudniku premijske storitve preverite ceno in način obračunavanja.

 • Operater je zaračunal administrativni strošek, ki ob podpisu naročniške pogodbe ni bil nikjer naveden. Ali moram ta strošek poravnati?

  Administrativni strošek predstavlja obveznost naročnika, te pa se praviloma dogovorijo v naročniški pogodbi. Operater je zato upravičen zaračunavati stroške le v kolikor je to izrecno navedeno v sami pogodbi ali  splošnih pogojih operaterja. Naknadno enostransko dodajanje (povsem) novih obveznosti s strani operaterja v splošne pogoje in naročniške pogodbe, ne da bi za to operater imel zakonsko podlago, je lahko pravno sporno.     

 • Po klicu na številko 1188 (imeniška služba) me je sistem prevezal na želeno telefonsko številko, kjer sem nadaljeval pogovor. Operater mi je pogovor zaračunal posebej, čeprav sem imel še neporabljene zakupljene enote. Ali to lahko stori?

  V izogib dodatnim stroškom vam predlagamo, da na številki 1188 pridobite le informacijo o želeni telefonski številki, sam klic na iskano telefonsko številko pa opravite posebej, brez neposredne prevezave s strani izvajalca imeniške službe, saj se klici, prevezani v okviru klica na posebno številko 1188 obračunajo izven kvote zakupljenih enot v naročniškem paketu.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava