Skoči do osrednje vsebine

Podzakonski akti

Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah

I. Splošni akti

 

 • Splošni akt o razčlenjenem računu (Uradni list RS, št. 57/23 in Uradni list RS, št. 15/24
 • Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-5) (Uradni list  RS, št. 34/23)
 • Splošni akt o varnosti omrežij, storitev in podatkov (Uradni list, št. 106/23)
 • Splošni akt o zavarovanju hranjenih podatkov (Uradni list RS, št. 75/13)
 • Splošni akt o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi (Uradni list RS, št. 14/23 in 34/23 - popr.)
 • Splošni akt o načinu upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij ali paketov za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 55/23)
 • Splošni akt o zbiranju, uporabi in načinu dostopa do podatkov in informacij (Uradni list RS, št. 55/23)
 • Splošni akt o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe (Uradni list RS, št. 62/13, 43/17 in 130/22- ZEK-om-2)
 • Splošni akt o posredovalnem postopku (Uradni list RS, št. 46/23)
 • Splošni akt o zahtevah za medsebojno delovanje digitalnih interaktivnih televizijskih storitev in digitalne televizijske opreme, ki jo uporabljajo potrošniki (Uradni list  RS, št. 21/23)
 • Splošni akt o omejitvah signalov analognih zvokovnih radiodifuznih postaj (Uradni list  RS, št. 21/23).
 • Sklep o ustanovitvi Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 41/13 in 66/17)
 • Splošni akt o razvrstitvi programov v javnih komunikacijskih omrežjih, namenjenih za distribucijo digitalnih televizijskih storitev (Uradni list RS, št. 21/23).
 • Splošni akt o načinu izračuna višine plačila za uporabo elementov oštevilčenja (Uradni  list RS, št. 44/23).
 • Splošni akt o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 163/22 in 130/23.
 • Splošni akt o kakovosti univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 55/23)
 • Splošni akt o prenosljivosti številk in zamenjavi izvajalca storitev dostopa do interneta (Uradni list RS, št. 42/23)
 • Splošni akt o načrtu oštevilčenja (Uradni list RS, št. 55/23)
 • Splošni akt o prenosni hitrosti, primerni za širokopasovni dostop do interneta (Uradni list RS, št. 55/23)
 • Splošni akt o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev (Uradni list RS, št. 55/23  in 130/22- ZEK-om-2)
 • Splošni akt o velikosti številskih blokov, za pridobitev katerih je treba vlogi priložiti projekt (Uradni list RS, 62/13, 72/18 in 130/22- ZEK-om-2)
 • Splošni akt o vsebini in obliki vloge za pridobitev odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja (Uradni list RS, št. 57/23 in 130/22- ZEK-om-2)
 • Splošni akt o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 54/2023)
 • Splošni akt o uporabi sistema RDS in identifikaciji v DAB omrežjih (Uradni list RS, št. 21/23).
 • Splošni akt o preglednosti v zvezi z načrtovanimi gradbenimi deli in o skupni gradnji gospodarske javne infrastrukture (Uradni list RS, št. 34/23 in 41/23 - popr.)
 • Splošni akt o dostopu do obstoječe fizične infrastrukture (Uradni list RS, št. 42/23)
 • Splošni akt o minimalnih zahtevah pri načrtovanju in gradnji stavbne fizične in pasivne komunikacijske infrastrukture ter razdelilnih točk (Uradni list  RS, št. 34/23).
 • Splošni akt o spremljanju in nadzoru porabe storitev (Uradni list RS, št. 46/23), pri čemer izvajalci svoje splošne pogoje prilagodijo v roku iz 318. člena zakona (ZEKom-2)
 • Splošni akt o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov (Uradni list RS, št. 28/23)
 • Splošni akt za pregled in napoved postavitve omrežij ter izvedbo poizvedovanja po tržnem interesu za gradnjo visokozmogljivih omrežij (Uradni list RS, št. 34/23)
 • Splošni akt o načinu določanja območij pokrivanja za odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje analogne radiodifuzij (Uradni list RS, št. 32/23).
 • Splošni akt o načinu določanja nadomestil ob nedelovanju ali slabši kakovosti delovanja javnih komunikacijskih storitev (Uradni list  RS, št. 32/23), velja od 18. 5. 2023, pri čemer izvajalci svoje splošne pogoje prilagodijo v roku iz 318. člena zakona (ZEKom-2)
 • Splošni akt o preglednosti in objavi informacij (Uradni list  RS,  št. 32/23), velja od 18. 5. 2023, pri čemer izvajalci svoje splošne pogoje prilagodijo v roku iz 318. člena zakona (ZEKom-2)
 • Splošni akt o določitvi informacij o kakovosti javnih komunikacijskih storitev (Uradni list RS, št. 32/23).
 • Splošni akt o lokacijah omrežnih priključnih točk (Uradni list RS, št. 55/23)
 • Splošni akt o obveščanju in vrednotenju varnostnih incidentov ter o najavi omejitev ali prekinitev (Uradni list RS, št. 74/23)
 • Splošni akt o kakovosti storitev komunikacij v sili (Uradni list RS, št. 106/23)
 • Splošni akt o spremembi Splošnega akta o kakovosti storitev komunikacij v sili (Uradni list 9/2024)

II. Uredbe

 • Uredba o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov (Uradni list RS, št. 50/23) in 130/22- ZEK-om-2 )
 • Uredba o ukrepih za končne uporabnike invalide (Ur. l. RS, št. 38/14 in 130/22- ZEK-om-2)
 • Uredba o pravici do omrežnih priključnih točk s prednostjo (Ur. l. RS, št. 79/13 in 130/22- ZEK-om-2)
 • Uredba o upravljanju radijskih frekvenc za državne potrebe (Ur. l. RS, št. 61/05)
 • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (Uradni list RS, št. 55/13 in 28/16),
 • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta (Uradni list RS, št. 35/19)

III. Pravilniki

 • Pravilnik o radijski opremi (Uradni list RS št. 3/16, 9/20)
 • Pravilnik o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112 in številko policije 113 (Uradni list RS, št. 17/2018)
 • Pravilnik o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov (Uradni list RS, št. 77/13)
 • Pravilnik o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje informacij (Uradni list RS, št. 89/13 in 189/21 – ZDU-1M)
 • Pravilnik o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih (Uradni list RS, št. 19/18  189/21 – ZDU-1M in 199/21 – ZUreP-3).
 • Pravilnik o načinu posredovanja hranjenih podatkov o prometu telefonskih storitev v mobilnem in fiksnem elektronskem komunikacijskem omrežju (Uradni list  RS, št. 89/13)
 • Pravilnik o službeni izkaznici in znački pooblaščene osebe Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/15 in 189/21 – ZDU-1M)
 • Pravilnik o načinu izvajanja 220. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 29/23)

Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1):

 • Pravilnik o radijski opremi (Uradni list RS št. 3/16 in 9/20)

Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o poštnih storitvah ZPSto-2:

I. Splošni akti

 • Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve (Uradni list RS, 173/20 )
 • Splošni akt o posredovalnem postopku med udeleženci v poštni dejavnosti (Uradni list RS, št. 55/10)
 • Splošni akt o izjemah pri izvajanju univerzalne poštne storitve (Uradni list RS, št. 22/1058/13)

 • Splošni akt o nalepki za prepoved dostavljanja v predalčnik (Uradni list RS, št. 22/1065/14)
 • Splošni akt o ločenih računovodskih evidencah in prepovedi subvencioniranja (Uradni list RS, št. 29/10)
 • Splošni akt o računovodskih informacijah in izračunu neto stroška obveznosti univerzalne poštne storitve (Uradni list RS, št. 110/2020)

II. Uredbe

 • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o storitvah čezmejne dostave paketov (Uradni list RS, št. 3/2019)

III. Pravilniki in navodila

 • Pravilnik  o izdajanju poštnih vrednotnic (Uradni list RS, št. 22/10 in št. 32/16) - neuradno prečiščeno besedilo
 • Pravilnik o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS, št. 109/09)
 • Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščene osebe Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/15)
 • Navodilo o načinu ravnanja s poštnimi pošiljkami s prepovedano vsebino (Uradni list RS, št. 47/10)

Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o medijih (ZMed) in Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS):

 • Splošni akt o zaščiti otrok v avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 92/22)
 • Splošni akt o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/06 in 25/07)
 • Splošni akt o metodologiji nadzorstva avdiovizualnih medijskih storitev, radijskih programov in platform za izmenjavo videov (Uradni list RS, št. 87/22) ;
 • Pravilnik o določitvi vizualnega in akustičnega opozorila za programske vsebine, ki niso primerne za otroke in mladoletnike (Uradni list RS, št. 50/14)
 • Pravilnik o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Uradni list RS, št. 77/02)
 • Pravilnik o programih posebnega pomena (Uradni list RS, št. 85/02)
 • Uredba o merilih in pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01)
 • Splošni akt o načinu ugotavljanja pokritosti prebivalstva na območju Republike Slovenije z analognimi prizemnimi radijskimi ali televizijskimi programi, ki se razširjajo po radijskih frekvencah za analogno radiodifuzijo (Uradni list RS, št. 138/06)
 •  Splošni akt o promocijskem umeščanju izdelkov in sponzoriranju (Uradni list RS, št. 44/12 in 74/22).
 • Pravilnik o načinu izračuna plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (Uradni list RS, št. 72/12)
 • Splošni akt o tematskih televizijskih programih (Uradni list RS, št. 67/16)
 • Splošni akt o varstvu ranljivih skupin (Uradni list RS, št. 70/22);
 •  Splošni akt o izvensodnem reševanju sporov med uporabniki in ponudniki platform za izmenjavo videov (Uradni list RS, št. 63/22)
 • Splošni akt o priglasitvi avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo in o priglasitvi storitev platform za izmenjavo videov (Uradni list RS, št. 87/22)

Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o železniškem prometu (ZZelP):

I. Splošni akti

 • Splošni akt o določitvi roka za odgovor na prošnje za dodatne storitve v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 52/18)

II. Uredbe

 • Uredba o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi (Uradni list RS, št. 8/23)
 • Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 67/11)

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava