Podzakonski akti

Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom in ZEKom-1:

I. Splošni akti

 • Splošni akt o razčlenjenem računu (Uradni list RS, št. 99/13)
 • Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4) (Uradni list RS, št. 10/18, 46/19, 139/20 in 189/21) - neuradno prečiščeno besedilo
 • Splošni akt o varnosti omrežij in storitev ter delovanje v izjemnih stanjih (Ur. l. RS, št. 75/13 in 64/15) - neuradno prečiščeno besedilo
 • Splošni akt o zavarovanju hranjenih podatkov (Ur. l. RS, št. 75/13)
 • Splošni akt o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi (Ur. l. RS, št.68/1348/18 )
 • Splošni akt o načinu upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij in za določitev paketov za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja univerzalne storitve (Ur. l. RS, št. 62/13obrazec)
 • Splošni akt o elementih vzorčne ponudbe za veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji (Ur. l. RS, št. 6/2019)
 • Splošni akt o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij (Ur. l. RS, št. 77/16 in 58/19)
 • Splošni akt o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe (Ur. l. RS, št. 62/13 in 43/17)
 • Splošni akt o posredovalnem postopku (Ur. l. RS, št. 62/13)
 • Splošni akt o zahtevah za medsebojno delovanje digitalnih interaktivnih televizijskih storitev in digitalne televizijske opreme, ki jo uporabljajo potrošniki (Ur. l. RS, št. 44/13)
 • Splošni akt o omejitvah signalov analognih zvokovnih radiodifuznih radijskih postaj (Ur. l. RS, št. 44/13)
 • Sklep o ustanovitvi Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 41/13)
 • Splošni akt o razvrščanju programov digitalne radijske in televizijske distribucije (Ur. l. RS, št. 48/13)
 • Splošni akt o načinu izračuna plačil za uporabo elementov oštevilčenja (Ur. l. RS, št. 31/1321/1615/17 in 72/18)
 • Splošni akt o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc (Ur. l. RS, št. 30/13 (33/13 popr.40/13 popr.), 81/1421/1663/16, 64/19)
 • Splošni akt o kakovosti univerzalne storitve (Ur. l. RS, št. 27/18,  21/2021 - začne veljati 13. 4. 2021)
 • Splošni akt o prenosljivosti številk (Ur. l. RS, št. 62/13, št. 23/18 in 77/18)
 • Splošni akt o načrtu oštevilčenja (Ur. l. RS, št. 62/13 , 107/13, in 41/18 )
 • Splošni akt o prenosni hitrosti, primerni za funkcionalni dostop do interneta  (Ur. l. RS, št. 27/2018, 21/2021 - začne veljati 13. 4. 2021)
 • Splošni akt o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev (Ur. l. RS, št. 62/13)
 • Splošni akt o pretvorbi številk v ENUM - številke (Ur. l. RS, št. 62/13)
 • Splošni akt o velikosti številskih blokov, za pridobitev katerih je treba vlogi priložiti projekt (Ur. l. RS, 62/13 in 72/18)
 • Splošni akt o vsebini in obliki vloge za izdajo odločbe o dodelitvi elementov  oštevilčenja (Ur. l. RS, št. 62/13 in 72/18)
 • Splošni akt o pogojih za medobratovalnost digitalne televizijske opreme, ki jo uporabljajo potrošniki (Ur. l. RS, št. 136/06)
 • Splošni akt o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve (Ur. l. RS, št. 27/2018)
 • Splošni akt o uporabi sistema RDS in identifikaciji v DAB omrežjih (Ur. l. RS, št. 67/15)
 • Splošni akt o preglednosti v zvezi z načrtovanimi gradbenimi deli in o skupni gradnji gospodarske javne infrastrukture (Ur. l. RS, št.9/18)
 • Splošni akt o dostopu do obstoječe fizične infrastrukture (Ur. l. RS, št. 12/18)
 • Splošni akt o minimalnih zahtevah pri načrtovanju in izvedbi dostopovnih in razdelilnih točk (Ur. l. RS, št. 39/18)
 • Splošni akt o spremljanju in nadzoru porabe podatkovnih storitev (Ur. l. RS, št. 9/2018)
 • Splošni akt o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov (Ur. l. RS, št. 54/2019)
 • Splošni akt o objavi informacij o veljavnih tarifah (Ur. l. RS, št. 31/2022)

II. Uredbe

 • Uredba o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov (Ur. l. RS, št. 69/131/17 , 170/20 )
 • Uredba o ukrepih za končne uporabnike invalide (Ur. l. RS, št. 92/10)
 • Uredba o pravici do omrežnih priključnih točk s prednostjo (Ur. l. RS, št. 79/13)
 • Uredba o upravljanju radijskih frekvenc za državne potrebe (Ur. l. RS, št. 61/05)
 • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (Uradni list RS, št. 55/13 in 28/16),
 • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta (Uradni list RS, št. 29/16)

III. Pravilniki

 • Pravilnik o radijski opremi (Ur. l. RS št. 3/16, 9/20)
 • Pravilnik o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112 in številko policije 113 (Ur.l. RS, št. 17/2018)
 • Pravilnik o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov (Ur. l. RS, št. 77/13)
 • Pravilnik o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij ali paketov (Ur. l. RS, št. 101/05 in 92/10)
 • Pravilnik o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje informacij (Ur. l. RS, št. 89/13)
 • Pravilnik o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih (Ur. l. RS, št. 19/18).
 • Pravilnik o načinu posredovanja hranjenih podatkov o prometu telefonskih storitev v mobilnem in fiksnem elektronskem komunikacijskem omrežju (Ur. l. RS, št. 103/09)
 • Pravilnik o službeni izkaznici in znački pooblaščene osebe Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 11/15)

Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1):

 • Pravilnik o radijski opremi (Ur. l. RS št. 3/16)

Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o poštnih storitvah ZPSto-2:

I. Splošni akti

 • Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve (Ur. l. RS, št. 173/20 )
 • Splošni akt o posredovalnem postopku med udeleženci v poštni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 55/10)
 • Splošni akt o izjemah pri izvajanju univerzalne poštne storitve (Ur. l. RS, št. 22/201058/13)

 • Splošni akt o nalepki za prepoved dostavljanja v predalčnik (Ur. l. RS, št. 22/1065/14)
 • Splošni akt o ločenih računovodskih evidencah in prepovedi subvencioniranja (Ur. l. RS, št. 29/10)
 • Splošni akt o računovodskih informacijah in izračunu neto stroška obveznosti univerzalne poštne storitve (Ur. l. RS, št. 110/2020)

II. Uredbe

 • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o storitvah čezmejne dostave paketov (Ur. l. RS, št. 3/2019)

III. Pravilniki in navodila

 • Pravilnik  o izdajanju poštnih vrednotnic (Ur. l.RS, št. 22/10 in št. 32/16) - neuradno prečiščeno besedilo
 • Pravilnik o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev (Ur. l. RS, št. 109/09)
 • Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščene osebe Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/15)
 • Navodilo o načinu ravnanja s poštnimi pošiljkami s prepovedano vsebino (Ur. l. RS, št. 47/10)

Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o medijih ZMed in Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah ZAvMS:

 • Splošni akt o zaščiti otrok v avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 92/22)
 • Splošni akt o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti (Ur. l. RS, št. 95/06 in 25/07)
 • Splošni akt o metodologiji nadzorstva avdiovizualnih medijskih storitev, radijskih programov in platform za izmenjavo videov (Uradni list RS, št. 87/22) ;
 • Pravilnik o določitvi vizualnega in akustičnega opozorila za programske vsebine, ki niso primerne za otroke in mladoletnike (Ur.l. RS, št. 50/14)
 • Pravilnik o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Ur. l. RS, št. 77/02)
 • Pravilnik o programih posebnega pomena (Ur. l. RS, št. 85/02)
 • Uredba o merilih in pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Ur. l. RS, št. 105/01)
 • Splošni akt o načinu ugotavljanja pokritosti prebivalstva na območju Republike Slovenije z analognimi prizemnimi radijskimi ali televizijskimi programi, ki se razširjajo po radijskih frekvencah za analogno radiodifuzijo (Ur. l. RS, št. 138/06)
 •  Splošni akt o promocijskem umeščanju izdelkov in sponzoriranju (Uradni list RS, št. 44/12 in 74/22).
 • Pravilnik o načinu izračuna plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (Ur. l. RS, št. 72/12)
 • Splošni akt o tematskih televizijskih programih (Ur. l. RS, št. 67/16)
 • Splošni akt o varstvu ranljivih skupin (Uradni list RS, št. 70/22);
 •  Splošni akt o izvensodnem reševanju sporov med uporabniki in ponudniki platform za izmenjavo videov (Uradni list RS, št. 63/22)
 • Splošni akt o priglasitvi avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo in o priglasitvi storitev platform za izmenjavo videov (Uradni list RS, št. 87/22)

Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o železniškem prometu ZZelP:

I. Splošni akti

 • Splošni akt o določitvi roka za odgovor na prošnje za dodatne storitve v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 52/18)

II. Uredbe

 • Uredba o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi (Uradni list RS, št. 44/16, 16/19 in 121/20) - neuradno prečiščeno besedilo
 • Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 67/11)

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava