Skoči do osrednje vsebine

Direktive, priporočila in mednarodni sporazumi

Direktive, uredbe, priporočila in smernice Evropske komisije s področja elektronskih komunikacij:

I. Direktive

 • Direktiva (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (prenovitev),
 • Direktiva (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji,
 • Direktiva 2014/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti,
 • Direktiva 2009/136/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o spremembah Direktive 2002/22/ES o univerzalnih storitvah in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami, Direktive 2002/58/ES o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij in Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (UL L 337/11 z dne 18.12.2009, str. 11),
 • Direktiva 2009/140/ES Evropskega parlamenta In Sveta z dne 25. novembra 2009 o spremembi direktiv 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (UL L 337/37 z dne 18.12.2009, str.37),
 • Direktiva 2002/77/ES z dne 16. septembra 2002 o konkurenci na trgih za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (UL L št. 249 z dne 17. septembra 2002, str. 21),
 • Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L št. 201 z dne 31. 7. 2002, str. 37),  zadnjič spremenjena z Direktivo 2009/136/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o spremembah Direktive 2002/22/ES o univerzalnih storitvah in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami, Direktive 2002/58/ES o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij in Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (UL L št. 337 z dne 18. 12. 2009, str. 11),
 • Direktiva 2002/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju (Direktiva o dostopu) (UL L št. 108 z dne 24. 4. 2002, str. 7), zadnjič spremenjena z Direktivo 2009/140/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o spremembi direktiv 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (UL L št. 337 z dne 18. 12. 2009, str. 37),
 • Direktiva 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (Direktiva o odobritvi) (UL L št. 108 z dne 24. 4. 2002, str. 21), zadnjič spremenjena z Direktivo 2009/140/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o spremembi direktiv 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (UL L št. 337 z dne 18. 12. 2009, str. 37),
 • Direktiva 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (Okvirna direktiva) (UL L št. 108 z dne 24. 4. 2002, str. 33), zadnjič spremenjena z Direktivo 2009/140/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o spremembi direktiv 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (UL L št. 337 z dne 18. 12. 2009, str. 37),
 • Direktiva 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (Direktiva o univerzalnih storitvah) (UL L št. 108 z dne 24. 4. 2002, str. 51), zadnjič spremenjena z Direktivo 2009/136/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o spremembah Direktive 2002/22/ES o univerzalnih storitvah in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami, Direktive 2002/58/ES o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij in Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (UL L št. 337 z dne 18. 12. 2009, str. 11),
 • Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah).

II. Uredbe

 • Uredba (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 11. 2015 o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami ter Uredbe (EU) št. 531/2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (UL L št. 310 z dne 26. 11. 2015),
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2286 z dne 15. 12. 2016 o določitvi podrobnih pravil glede uporabe politike poštene uporabe in metodologije za oceno trajnosti odprave maloprodajnih pribitkov za gostovanje ter glede vloge, ki jo predloži ponudnik gostovanja za namene navedene ocene,
 • Uredba (EU) 2017/2394 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. 12. 2017 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2006/2004,
 • Uredba (EU) 2017/1128 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. 6. 2017 o čezmejni prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu.
 • Uredba (EU) št 531/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (prenovitev).
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/654 z dne 18. december 2020 o dopolnitvi Direktive (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo enotne najvišje cene zaključevanja govornih klicev v mobilnih omrežjih na ravni Unije in enotne najvišje cene zaključevanja klicev v fiksnih omrežjih na ravni Unije (UL L 137, z dne 22.4.2021)
 • Uredba (EU) 2022/612 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. aprila 2022 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (UL L 115, z dne 6.4.2022)
 • Uredba (EU) 2024/1309 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2024 o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev gigabitnih elektronskih komunikacijskih omrežij, spremembi Uredbe (EU) 2015/2120 in razveljavitvi Direktive 2014/61/EU (Akt o gigabitni infrastrukturi) (Besedilo velja za EGP)

III. Priporočila in smernice

 • Obvestilo Komisije o izračunu stroškov kapitala za obstoječo infrastrukturo v okviru pregleda nacionalnih uradnih obvestil v sektorju elektronskih komunikacij EU, ki ga izvaja Komisija (2019/C 375/01),
 • Priporočilo Evropske komisije 2020/2245 z dne 18. decembra 2020 o upoštevnih trgih izdelkov in storitev v sektorju elektronskih komunikacij, ki so lahko predmet predhodne regulacije v skladu z Direktivo (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (220/2245),
 • Priporočilo Evropske komisije z dne 11. septembra 2013 o doslednih obveznostih nediskriminacije ter metodologijah za izračun stroškov za spodbujanje konkurence in izboljšanje okolja za naložbe v širokopasovne povezave (2013/466/EU),
 • Sporočilo Evropske komisije smernice Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij,
 • Priporočilo komisije z dne 12. decembra 2012 o postopku priglasitve iz člena 22(3) direktive 2002/22/es o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (2012/798/EU),
 • Priporočilo Evropske komisije z dne 20. septembra 2010 o reguliranem dostopu do dostopovnih omrežij naslednje generacije (NGA) (2010/572/EU),
 • Priporočilo Komisije (EU) 2020/2245 z dne 18. decembra 2020 o upoštevnih trgih izdelkov in storitev v sektorju elektronskih komunikacij, ki so lahko predmet predhodne regulacije v skladu z Direktivo (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (C(2020) 8750),
 • Priporočilo Evropske komisije z dne 19. septembra 2005 o ločenem računovodstvu in sistemih stroškovnega računovodstva na osnovi regulativnega okvira za elektronske komunikacije (2005/698/ES),
 • Smernice za tržno analizo in ocenitev pomembne tržne moči v skladu z regulativnim okvirom EU za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (2018/C 159/01)
 • Smernice Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) pri uveljavljanju novih pravil nevtralnosti interneta (2016).
 • Priporočilo Evropske komisije 2024/539 z dne 6. februarja 2024 o regulativnem spodbujanju gigabitne povezljivosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2024) 523.

Direktive in uredbe s področja poštnih storitev:

I. Direktive

 • Direktiva 2008/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o spremembi Direktive 97/67/ES glede popolnega oblikovanja notranjega trga poštnih storitev v Skupnost
 • Direktiva 2002/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o spremembah Direktive 97/67/ES glede nadaljnjega odpiranja trgov poštnih storitev v Skupnosti konkurenci
 • Direktiva 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 1997 o skupnih pravilih za razvoj notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti in za izboljšanje kakovosti storitve

II. Uredbe

 • Uredba (EU) 2018/644 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. aprila 2018 o storitvah čezmejne dostave paketov
 • Izvedbena uredba (EU) 2018/1263 Evropske komisije z dne 20. septembra 2018 o pripravi obrazcev za predložitev informacij s strani izvajalcev storitev dostave paketov v skladu z Uredbo (EU) 2018/644 Evropskega parlamenta in Sveta

Direktive s področja medijev:

 • Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (kodificirana različica) (UL L št. 95, z dne 15. 4. 2010)
 • Direktiva 97/36/ES z dne 30. junija 1997 o spremembi Direktive 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (UL L št. 202, z dne 30. 7. 1997, str. 60)
 • Direktiva Sveta z dne 3. oktobra 1989 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov 89/552/EGS (UL L št. 298 z dne 17. 10. 1989, str. 23)

Uredba in drugi pravni viri s področja digitalnih storitev:

Uredba (EU) 2022/2065 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. oktobra 2022 o enotnem trgu digitalnih storitev in spremembi Direktive 2000/31/ES (Akt o digitalnih storitvah)

Delegirani akt o neodvisnih revizijah na podlagi akta o digitalnih storitvah (velja za zelo velike spletne platforme in iskalnike)

Priporočilo Komisije (2003/361/EC) o definiciji mikro, majhnih in srednje velikih podjetij.

Smernice Evropske Komisije za opredelitev MSP

Direktive in uredbe s področja železniškega prometa:

I. Direktive

 • Direktiva 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. 11. 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (UL L št. 343 z dne 14. 12. 2012, str. 34), zadnjič spremenjena z Delegiranim sklepom Komisije (EU) 2017/2075 z dne 4. 9. 2017 o nadomestitvi Priloge VII k Direktivi 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (UL L št. 295 z dne 14. 11. 2017, str. 69)

II. Uredbe

 • Uredba (EU) 2021/782 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2021 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (UL L št. 172 z dne 17.5.2021 str. 1)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1795 z dne 20. 11. 2018 o določitvi postopka in meril za uporabo preskusa ekonomskega ravnovesja v skladu s členom 11 Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 294 z dne 21. 11. 2018, str. 5)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2177 z dne 22. 11. 2017 o dostopu do objektov za izvajanje železniških storitev in z železnico povezanih storitev (UL L št. 307 z dne 23. 11. 2017, str. 1)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/545 z dne 7. aprila 2016 o postopkih in merilih pri okvirnih pogodbah za dodelitev železniških infrastrukturnih zmogljivosti (UL L št. 94 z dne 8.4.2016, str. 1 )
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1100 z dne 7. julija 2015 o obveznostih poročanja držav članic v okviru spremljanja trga storitev v železniškem prometu (UL L 181 z dne 9.7.2015, str. 1)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/909 z dne 12. 6. 2015 o načinih izračunavanja stroškov, ki nastanejo neposredno pri izvajanju storitve železniškega prometa (UL L št. 148 z dne 13. 6. 2015, str. 17)
 • Uredba (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet (UL L 276 z dne 20.10.210. str. 22)

Direktive in drugi pravni viri s področja radijskega spektra:

I. Direktive

 • Direktiva 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (Direktiva o odobritvi) (UL L št. 108 z dne 24. 4. 2002, str. 21), zadnjič spremenjena z Direktivo 2009/140/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o spremembi direktiv 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (UL L št. 337 z dne 18. 12. 2009, str. 37),
 • Direktiva 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (Okvirna direktiva) (UL L št. 108 z dne 24. 4. 2002, str. 33), zadnjič spremenjena z Direktivo 2009/140/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o spremembi direktiv 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (UL L št. 337 z dne 18. 12. 2009, str. 37),
 • Direktiva Komisije 2002/77/ES z dne 16. septembra 2002 o konkurenci na trgih za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (UL L št. 249 z dne 17. septembra 2002, str. 21)
 • Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 1999/5/EC z dne 9. marca 1999 o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi in o vzajemnem priznavanju njune skladnosti ter spremembe Direktive (OJ L 91, 7.4.1999, str. 10–28)
 • Direktiva Sveta 91/287/EEC z dne 03.06.1991 o frekvenčnem pasu, ki ga je treba določiti za usklajeno uvajanje digitalnih evropskih brezžičnih telekomunikacij (DECT) v Skupnosti (OJ L 144 08.06.1991 str. 45)
 • Direktiva Sveta 87/372/EEC z dne 25.06.1987 o frekvenčnih pasovih, ki jih je treba zadržati za usklajeno uvajanje javnih vseevropskih celičnih digitalnih kopenskih mobilnih komunikacij v Skupnosti (OJ L 196 17.07.1987 str. 85) (OJ L 001 03.01.1994 str. 418), kot je bila spremenjena z Direktivo 2009/114/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o spremembi Direktive Sveta 87/372/EGS o frekvenčnih pasovih, ki jih je treba zadržati za usklajeno uvajanje javnih vseevropskih celičnih digitalnih kopenskih mobilnih komunikacij v Skupnosti (Besedilo velja za EGP) (OJ L 274 20.10.2009 str. 25-27)

II. Sklepi in odločbe

 • Izvedbeni sklep Komisije z dne 5. novembra 2012 o uskladitvi frekvenčnih pasov 1920–1980 MHz in 2110–2170 MHz za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve v Uniji (2012/688/EU)
 • Sklep št. 243/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o vzpostavitvi večletnega programa politike radijskega spektra
 • Odločba Evropskega parlamenta in Sveta 676/2002/ES z dne 7. marca 2002 o pravnem okviru za politiko radijskega spektra v Evropski skupnosti (Odločba o radijskem spektru)

Mednarodni sporazumi:

 • NATO skupni civilno / vojaški sporazum o uporabi frekvenc (NJFA), 2002
 • Območna administrativna LM/MF radiodifuzna konferenca (Regija 1 in 3), Ženeva, 1975
  Območni sporazum, ki se nanaša na uporabo frekvenc v radiodifuzni službi v območju hektometrskih valov v regijah 1 in 3 v območjih kilometrskih valov v regiji 1, Ženeva, 1975
 • Območni sporazum o uporabi pasu 87,5 – 108 MHz za FM zvokovno radiodifuzijo (Območje 1 in del Območja 3), Ženeva, 1984
 • Sklepne listine regionalne konference uprav za planiranje srednjevalovnih pomorskih in zrakoplovnih radionavigacijskih storitev (Regija 1), Ženeva, 1985
 • Sklepne listine Regionalne konference o radiokomunikacijah za planiranje digitalnih prizemeljskih radiodifuznih storitev v Regijah 1 in 3 v frekvenčnih pasovih 174 – 230 MHz in 470 – 862 MHz (RRC'06)
  Sklepne listine Regionalne konference o radiokomunikacijah za revizijo sporazuma Stockholm 1996 (RRC-06-Rev.ST61)
  Sklepne listine Regionalne konference o radiokomunikacijah za revizijo sporazuma Ženeva 1989 (RRC-06-Rev.GE89), Ženeva 2006
 • ITU Pravilnik o radiokomunikacijah, izdaja 2012

Sporazumi med upravami (administracijami):

 • Sporazum med administracijami Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Romunije, Slovaške Republike, Slovenije in Srbije  o dodelitvi preferenčnih frekvenčnih blokov v frekvenčnem pasu 450,0 – 457,4 / 460,0 – 467,4 MHz in 458,4 – 460,0 / 468,4 – 470,0 MHz, Budimpešta, 28.05.2014, končna verzija
 • Tehnični sporazum med nacionalnimi upravami za upravljanje radiofrekvenčnega spektra Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Romunije, Slovaške Republike, Slovenije in Srbije o obmejni koordinaciji širokopasovnih sistemov (UMTS, LTE AND WIMAX) v 1800 MHz pasu, Budimpešta, 28.05.2014, končna verzija
 • Tehnični sporazum med nacionalnimi upravami za upravljanje radiofrekvenčnega spektra Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Romunije, Slovaške Republike, Slovenije in Srbije o obmejni koordinaciji širokopasovnih sistemov (UMTS, LTE AND WIMAX) v 900 MHz pasu, Budimpešta, 28.05.2014, končna verzija
 • Posebni sporazum uprav evropske konference za poštno in telekomunikacije (CEPT) za uporabo radiofrekvenčnih pasov 47-68 MHz, 87.5-108 MHz, 174 230 MHz, 230-240 MHz in 1452-1492 MHz za prizemno digitalno zvokovno radiodifuzijo (T-DAB), Wiesbaden, 1995, Bonn, 1996,  Maastricht, 2002 in Constanta, 2007, končna verzijapriloge
 • Sporazum med upravami Avstrije, Belgije, Češke Republike, Nemčije, Francije, Madžarske, Nizozemske, Hrvaške, Italije, Lihtenštajna, Litve, Luksemburga, Luksemburga, Poljske, Romunije, Slovaške, Slovenije in Švice za koordinacijo frekvenc med 29,7 MHz in 43,5 GHz za fiksne in kopenske mobilne storitve, (HCM Agreement),
 • Tehnični sporazum med upravami Avstrije, Hrvaške, Češke Republike, Madžarske, Italije, Poljske, Slovaške in Slovenije za koordinacijo frekvenc in razdelitev preferenčnih frekvena fiksne brezžične sisteme v pasovih  27940,5 – 28444,5 MHz in  28948,5 – 29452,5 MHz, 21.07.2008, končna verzija,
 • Sporazum med upravami za telekomunikacije Avstrije, Hrvaške, Češke Republike, Nemčije, Madžarske, Italije, Slovaške, Slovenije in Švice za razdelitev preferenčnih frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 380 – 385 MHz in 390 -395 MHz za digitalne mobilne sisteme za nujno ukrepanje, 01. 07. 2000, končna verzija
 • Sporazum med upravami za telekomunikacije Hrvaške, Madžarske in Slovenije za razdelitev preferenčnih frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 380 – 385 MHz in 390 – 395 MHz za digitalne mobilne sisteme za nujno ukrepanje, končna verzija (425.15 kB)
 • Sporazum med upravami za telekomunikacije Avstrije, Hrvaške, Češke, Madžarske, Slovaške Republike in Slovenije za določitev preferenčnih radiofrekvenčnih blokov v frekvenčnih pasovih 890 – 914 MHz in 935 – 959 MHz, Dunaj, 30. 09. 1994, končna verzija
 • Sporazum med upravami Avstrije, Madžarske in Slovenije o koordinaciji frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 880-890 MHz in 925 – 935 MHz (E-GSM), Dunaj, 05. 02. 2002, končna verzijapriloga
 • Sporazum med upravami Avstrije, Češke Republike, Nemčije, Madžarske, Slovaške Republike in Slovenije o koordinaciji frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 876 – 880 / 921 – 925 MHz (R-GSM), Dunaj, 26. 02. 2003, končna verzija
 • Sporazum med upravami za telekomunikacije Avstrije, Hrvaške, Češke Republike, Madžarske, Slovaške Republike in Slovenije za razdelitev preferenčnih frekvenc in koordiniranje frekvenc za sisteme, ki delujejo v skladu z DCS 1800 standardi v radiofrekvenčnih pasovih 1710 – 1785 MHz in 1805 – 1880 MHz, Dunaj, 30. 09. 1994, končna verzija
 • Sporazum med upravami Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije za izmenjavo podatkov o baznih postajah za javne mobilne sisteme, GSM-900 in GSM-1800, Dunaj, 05. 02. 2002, končna verzija
 • Sporazum med administracijami Avstrije, Češke Republike, Nemčije, Madžarske, [Italije,] Liechtenstein-a, Slovaške Republike, Slovenije in Švice o dodelitvi preferenčnih frekvenčnih blokov v frekvenčnem pasu 450,0 – 457,4 / 460,0 – 467,4 MHz in 458,4 – 460,0 / 468,4 – 470,0 MHz, Dunaj, 3.12.2004, končna verzijapriloga
 • Sporazum med upravami Avstrije, Hrvaške in Slovenije glede potrditve dogovorov med operaterji radiokomunikacijskih sistemov, Dunaj, 5. 2. 2002, priloge
 • Sporazum med upravami Hrvaške, Madžarske in Slovenije glede potrditve dogovorov med operaterji radiokomunikacijskih sistemov, Dunaj, 5. 2. 2002, priloge
 • Tehnični sporazum med nacionalnimi upravami za upravljanje radiofrekvenčnega spektra Avstrije. Hrvaške, Madžarske, Srbije, Slovaške republike in Slovenije o obmejni koordinaciji za prizemne sisteme, ki omogočajo elektronske komunikacijske storitve v pasu 3400 – 3800 MHz, Ženeva, 24. 11. 2015, končna verzija,
 • Tehnični sporazum med administracijami Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije o koordinaciji frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 880-890 MHz in 925 – 935 MHz (E-GSM), 2007, končna verzija,
 • Tehnični sporazum med administracijami Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije o koordinaciji frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 876 – 880 / 921 – 925 MHz (GSM-R), 2007, končna verzija,
 • Tehnični sporazum med administracijama Italije in Slovenije o koordinaciji frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 876 – 880 / 921 – 925 MHz (GSM-R), April 2018, končna verzija,
 • Tehnični sporazum med nacionalnimi upravami za upravljanje radiofrekvenčnega spektra Avstrije. Hrvaške, Madžarske, Romunije, Slovaške republike in Slovenije o obmejni koordinaciji za prizemne sisteme, ki omogočajo elektronske komunikacijske storitve v pasu 700 MHz, Budimpešta, 15. 2. 2018, končna verzija,
 • Tehnični sporazum med nacionalnimi upravami za upravljanje radiofrekvenčnega spektra Avstrije. Hrvaške, Madžarske, Romunije, Srbije, Slovaške republike in Slovenije o obmejni koordinaciji za prizemne sisteme, ki omogočajo elektronske komunikacijske storitve v pasu 790 - 862 MHz, Budimpešta, 15. 2. 2018, končna verzija,
 • Tehnični sporazum med nacionalnimi upravami za upravljanje radiofrekvenčnega spektra Avstrije. Hrvaške, Madžarske, Romunije, Slovaške republike in Slovenije o obmejni koordinaciji za prizemne sisteme, ki omogočajo elektronske komunikacijske storitve v pasu 1452 - 1492 MHz, Budimpešta, 15. 2. 2018, končna verzija,
 • Tehnični sporazum med nacionalnimi upravami za upravljanje radiofrekvenčnega spektra Avstrije. Hrvaške, Madžarske, Romunije, Srbije, Slovaške republike in Slovenije o obmejni koordinaciji za prizemne sisteme, ki omogočajo elektronske komunikacijske storitve v pasu 1920-1980 MHz in 2110-2170 MHz, Budimpešta, 15. 2. 2018,  končna verzija,
 • Tehnični sporazum med nacionalnimi upravami za upravljanje radiofrekvenčnega spektra Avstrije. Hrvaške, Madžarske in Slovenije o obmejni koordinaciji za prizemne sisteme, ki omogočajo elektronske komunikacijske storitve v pasu 2500 -2690 MHz, Budimpešta, 15. 2. 2018, končna verzija,
 • Sporazum med administracijama Italije in Slovenije o frekvenčnem planiranju in uporabi frekvenc v obmejnih področjih za prizemne sisteme, ki omogočajo elektronske komunikacijske storitve v frekvenčnih pasovih 791,0 – 821,0 MHz / 832,0 – 862,0 MHz, 880,2 – 960,2 MHz, 1427 – 1518 MHz, 1715,0 – 1785,0 MHz / 1810,0 – 1880,0 MHz, 1920,0 – 1980,0 MHz / 2110,0 – 2170,0 MHz,2570,0 – 2600,0 MHz TDD, 2510,0 – 2570,0 MHz FDD / 2630,0 MHz – 2690,0 MHz, in bodočih pasovi za mobilne zveze, 694 – 790 MHz, 3400 – 3800 MHz, Rim, 3.10.2018, končna verzija,
 • Dvostranski tehnični sporazum med administracijama Republike Hrvaške in Republike Slovenije o koordinaciji frekvenc v  frekvenčnih pasovih med 146 MHz in 174 MHz, december, 2017, končna verzija,
 • Dvostranski tehnični sporazum med administracijama Republike Hrvaške in Republike Slovenije o koordinaciji frekvenc v  frekvenčnih pasovih med 29,7-85,5 MHz in 410-470 MHz, 12. junij, 2018, končna verzija
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava