Agencija objavila javni razpis za dodelitev frekvenc za poslovno kritične komunikacije stroj - stroj

Agencija je v Uradnem listu RS objavila javni razpis z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje poslovno kritičnih komunikacij stroj - stroj (M2M) preko namenskih omrežij v frekvenčnem pasu 700 MHz. Razpis je namenjen radijskim povezavam za posredovanje informacij med fizičnimi ali virtualnimi enotami, ki tvorijo kompleksen ekosistem, vključno z internetom stvari  (IoT) .

Predmetni razpis ni namenjen podelitvi frekvenc za komercialno ponujanje storitev mobilnih komunikacij končnim uporabnikom. Večfrekvenčni javni razpis z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom agencija pripravlja ločeno. Prav tako bodo ločeno podeljene namenske frekvence za uporabnike javne varnosti, zaščite in reševanja (ang. »Public Protection and Disaster Relief« oz. PPDR).

S predmetnim javnim razpisom z javno dražbo  v skladu z ZEKom-1 in Evropsko digitalno agendo agencija zasleduje predvsem naslednje cilje:

  • uporaba radiofrekvenčnega spektra za dosego največjega možnega družbeno ekonomskega napredka,
  • spodbujanje naložb v namenska omrežja,
  • zagotavljanje stabilnega okolja za investitorje,
  • zagotavljanje namenskih storitev na čim večjem odstotku ozemlja s pomočjo naprednih tehnologij,
  • ustvarjanje pogojev za gradnjo celičnih IoT radijskih sistemov za uporabnike namenskih storitev (vertikal).

Operater, ki bo na tem javnem razpisu pridobil predmetne radijske frekvence, bo moral zgraditi namensko omrežje, ki pokrije vsaj 75 % ozemlja Republike Slovenije (občin), za uporabnike poslovno kritičnih komunikacij oziroma za gospodarske panoge (vertikale, kot npr. promet, energetika..ipd), ki za delovanje potrebujejo visoko zanesljivost delovanja omrežja, ne potrebujejo pa visokih prenosnih hitrosti. Lahko bo gradil omrežje za svoje lastne potrebe ali za druge uporabnike poslovno kritičnih komunikacij. Operater, ki ne bo gradil omrežja le za lastne potrebe, mora priložiti overjena podpisana pisma o nameri podpisa pogodbe z bodočimi uporabniki namenskega omrežja. Obvezne sestavine pisem o nameri so tudi seznami ključnih lokacij za uporabnika, ki morajo biti pokrite do datuma, določenega v pismu o nameri, ter določila glede zagotavljanja varnosti in kakovosti storitev.

Na tem razpisu uspešen operater bo prevzel tudi določene obveznosti glede pokrivanja ter obveznosti glede varnosti, neprekinjenega poslovanja in kakovosti storitev. Operater bo moral na geografskem območju velikosti vsaj 10 % ozemlja Republike Slovenije preko namenskega omrežja, ki bo uporabljalo predmetne radijske frekvence, uporabnikom omogočati poslovno kritične komunikacije M2M na način, da bo:

  • do 31. 12. 2021 začel uporabljati dodeljene radijske frekvence (postavi vsaj 1 bazno postajo) in
  • do 31. 12. 2025 z dodeljenimi radijskimi frekvencami pokril vsaj 90 % ključnih lokacij posameznega uporabnika storitev namenskega omrežja.

Ostala območja, ki morajo geografsko pokrivati (občine skupaj) vsaj 75 % ozemlja Republike Slovenije, mora pokriti v časovnih rokih skladno z obrazcem, ki opredeljuje ključne lokacije uporabnikov poslovno kritičnih komunikacij, vendar ne kasneje kot 31. 12. 2030.

Agencija je objavila predmetni javni razpis z javno dražbo po izvedenem javnem posvetovanju o t.i. Informativnem memorandumu, ki je podal osnutke pogoje in zahtev tega javnega razpisa. Rok za oddajo ponudb je 13. januar 2021. Agencija predvideva, da bo nato v januarju 2021 izdala sklepe o izbiri dražiteljev, v februarju 2021 bo izvedena javna dražba, v marcu 2021 pa namerava  agencija izdati odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc.

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava