Spremembe v upravnem poslovanju v času epidemije COVID-19

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je bil v Uradnem listu RS št. 34/2021 objavljen Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah, ki na področju vodenja upravnih postopkov predpisuje izvajanja nekaterih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije. Odlok velja v času epidemije, torej do konca epidemije nalezljive bolezni COVID-19, vendar najdlje tri mesece.

Za stranke agencije so relevantne predvsem naslednje spremembe v upravnem poslovanju:


SPREJEM VLOG NA SEDEŽU:
Stranke lahko vlagajo vloge tudi neposredno na agenciji, če vložitev predhodno najavijo in se dogovorijo o času vložitve vloge. Naročanje je možno po telefonu na telefonski številki 01 583 63 00  ali po elektronski poti na elektronski naslov info.box@akos-rs.si. Naročanje je možno ves poslovni čas (od 8.30 do 14. ure).

Pri vlaganju vlog na agenciji morajo stranke skladno s strokovnimi priporočili uporabljati zaščitno opremo.

VPOGLED V SPIS:
Če agencija stranki oziroma drugi upravičeni osebi lahko zagotovi izvrševanje pravice do vpogleda v spis tako, da ji pošlje (fizično ali elektronsko) kopijo dokumentov zadeve, se uporabi ta način.

VLAGANJE VLOG:
Vlogo lahko vložite po elektronski poti tudi brez kvalificiranega elektronskega podpisa. Namesto tega se pri agenciji lahko identificirate z uradno dodeljeno identifikacijsko številko kot je npr. davčna številka ali EMŠO, lahko pa tudi z drugim enoličnim identifikatorjem (npr. navedete številko odločbe oziroma sklepa, ki vam je bil v preteklosti že izdan s strani agencije).

USTNE OBRAVNAVE:
Uradna oseba, ki vodi postopek, lahko iz ustne obravnave ali drugih procesnih dejanj izključi zainteresirano javnost, če presodi, da je to potrebno zaradi varovanja zdravja. To pa ne velja za stranke, pooblaščence in druge udeležence postopka.

VROČANJE:
Vročanje odločb, sklepov in drugih dokumentov lahko agencija opravi tudi z vložitvijo v elektronski predal, ki ne ustreza varnostnim in tehničnim pogojem za varni elektronski predal po Zakonu o splošnem upravnem postopku in Uredbi o upravnem poslovanju. To vročanje pride v poštev le, če se je stranka oz. naslovnik s takim načinom predhodno strinjal.

ROK ZA IZVRŠITEV:
Na zahtevo stranke lahko agencija podaljša rok za izpolnitev obveznosti, ki je stranki naložena z odločbo. Svojo zahtevo mora stranka utemeljiti in obrazložiti, zakaj obveznosti ne more pravočasno izpolniti. O podaljšanju agencija odloči s sklepom. Razlog ni upravičen, če gre za nujne ukrepe v javnem interesu ali bi z odložitvijo izpolnitve obveznosti lahko nastala nepopravljiva ali težko popravljiva škoda.

ROK ZA IZDAJO AKTA:
Rok za izdajo in vročitev odločbe, ki jo zaradi razlogov, ki so povezani s preprečevanjem tveganja okužbe ali širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku. Rok za izdajo in vročitev odločbe se lahko podaljša kolikor je potrebno, vendar ne več kot za dva meseca.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava