Objavljen javni razpis z javno dražbo za dodelitev več frekvenčnih pasov za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom

Agencija je v Uradnem listu RS objavila večfrekvenčni javni razpis z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom. Na razpisu so ponujeni frekvenčni pasovi 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz. Frekvence bodo podeljene tehnološko nevtralno, kar pomeni, da jih lahko operaterji uporabljajo za katero koli mobilno tehnologijo. Del frekvenčnih pasov 700 MHz, 3600 MHz in 26 GHz pa je namenjen uvajanju nove mobilne tehnologije 5G.

Navedene frekvenčne pasove je agencija ponudila, ker je bil zanje izražen interes operaterjev, poleg tega pa agencijo oz. državo k podelitvi spektra zavezujejo roki Evropske komisije. Operaterji bodo lahko izbirali iz celotnega nabora prostih frekvenc ter temu primerno pripravili svoj poslovni model in dolgoročno načrtovali gradnjo omrežij.

Predmetni javni razpis z javno dražbo je namenjen komercialnemu ponujanju storitev mobilnih komunikacij končnim uporabnikom. V skladu z zakonodajo, strateškimi usmeritvami in obvezo o učinkoviti rabi spektra agencija v tem razpisu zasleduje tri temeljne in enako pomembne cilje:

 • zagotoviti tehnično učinkovito podelitev frekvenčnega spektra,
 • ohraniti učinkovito konkurenco med ponudniki prizemnih sistemov, ki lahko zagotavljajo brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve ter
 • podeliti frekvenčni spekter po tržni ceni.

Skladno s temeljnimi cilji so oblikovane zahteve in obveznosti, ki jih bodo morali izpolnjevati ponudniki, če bodo želeli pridobiti ponujene frekvence.

Spektralne kape

Z namenom ohranjanja konkurence na trgu je agencija med zahtevami določila tudi spektralne kape, s čimer želi zagotoviti dostop do frekvenčnega spektra zadostnemu številu konkurentov ter preprečiti  t. i. kopičenja spektra. Spektralne kape se bodo upoštevale tudi v primeru prenosa radijskih frekvenc ali oddaje teh v najem. Na predmetnem javnem razpisu veljajo naslednje spektralne kape:

 • 2 x 35 MHz skupaj v naslednjih FDD pasovih 700 MHz, 800 MHz in 900 MHz,
 • 160 MHz v naslednjem v pasu 3600 MHz TDD,
 • 800 MHz v 26 GHz TDD pasu,
 • 425 MHz skupaj v pasovih 700 MHz FDD, 2100 MHz FDD, 2300 MHz TDD in 3600 MHz TDD, vključno z že obstoječimi pravicami do uporabe frekvenčnih pasovih 800 MHz FDD, 900 MHz FDD, 1800 MHz FDD in 2600 MHz FDD in TDD. V skupno spektralno kapo 425 MHz se za FDD pasove upošteva tako spekter za povezave od bazne postaje proti terminalom kot tudi spekter za povezave od terminalov do bazne postaje (npr. 2 x 10 MHz je skupaj 20 MHz).

Ker v tem trenutku oprema za 5G tehnologijo za frekvenčni pas 2300 MHz v Evropi še ni na voljo, poleg tega pa je spektra v pasu 2300 MHz na razpolago neprimerno manj kot v pasu 3600 MHz, se je agencija odločila, da spektralno kapo, ki jo je sprva predvidela za frekvenčna pasova 2300 MHz in 3600 MHz, nadomesti s spektralno kapo 160 MHz le za pas 3600 MHz.

Splošne obveznosti pokrivanja

Z namenom čim bolj učinkovite podelitve in rabe spektra je agencija predvidela različne obveznosti pokrivanja ozemlja oz. prebivalstva RS. Operaterji, ki bodo pridobili frekvenčni spekter v katerem koli pasu, morajo v vsakem od pridobljenih frekvenčnih  pasov komercialno omogočati javno dostopne širokopasovne storitve na mobilnih prizemnih sistemih na način, da:

 • v roku enega leta od razpoložljivosti posameznega frekvenčnega pasu začnejo uporabljati te frekvence in ponujati storitve končnim uporabnikom na teh frekvencah vsaj v enem večjem mestu,
 • v roku petih (5) let od razpoložljivosti posameznega frekvenčnega pasu že uporabljajo vse frekvence v celotnem pridobljenem frekvenčnem pasu in ponujajo storitve končnim uporabnikom na vseh teh frekvencah vsaj v vsakem večjem mestu.

Navedene časovne obveznosti ne veljajo za frekvence v pasovih 700 MHz SDL, 1500 MHz SDL in 26 GHz pas, za katere velja, da jih operaterji začnejo uporabljati in ponujati storitve končnim uporabnikom na teh frekvencah v vsaj enem večjem mestu v roku petih (5) let od razpoložljivosti.

Dodatne obveznosti za frekvenčni spekter 700 MHZ FDD

Operaterji, ki bodo na predmetnem javnem razpisu pridobili parni frekvenčni spekter v 700 MHz pasu, bodo morali z vsem radijskim spektrom, s katerim bodo po koncu javnega razpisa razpolagali, komercialno omogočati javno dostopne širokopasovne storitve na mobilnih prizemnih omrežjih. Ponudniki, ki na dan uvedbe javnega razpisa že imajo frekvenčni spekter pod 1 GHz, morajo do 31. 12. 2025 zagotoviti pokrivanje:

 • 99 % avtocest (AC) in hitrih cest (HC) ter prebivalstva Republike Slovenije,
 • vsaj 60 % glavnih in regionalnih cest I. in II. reda,
 • vsaj 60 % aktivnih železnic s potniškim prometom, pri čemer je pokrivanje znotraj vlakov v pristojnosti železniških deležnikov.

Ponudniki, ki na dan uvedbe javnega razpisa še nimajo frekvenčnega spektra pod 1 GHz, morajo navedene obveznosti izpolniti do 31. 12. 2028.

Glede na količino frekvenčnega spektra pod 1 GHz (tj. v pasovih 800 MHz in 900 MHz), vključno s pridobljenim spektrom v pasu 700 MHz FDD, ki ga bodo po zaključenem javnem razpisu z javno dražbo imeli operaterji, so predvidene tudi zahteve glede prenosne hitrosti. Trenutno operaterji razpolagajo z različno količino spektra v pasovih pod 1GHz. Ker bi lahko s pridobitvijo spektra v frekvenčnem pasu 700 MHz prišlo do različnih pogojev za izpolnjevanje obveznosti glede pokrivanja, je agencija znižala prvotno predvideno mejo za izpolnjevanje obveznosti glede pokrivanja v pasu 700 MHz, in sicer iz 2 x 30 MHz na 2 x 25 MHz.

Operaterji, ki bodo imeli manj kot 2 x 25 MHz spektra pod 1 GHz bodo morali zagotoviti bitne hitrosti z uporabniško izkušnjo najmanj 10 Mb/s od bazne postaje do mobilnega uporabniškega terminala (DL) in 2 Mb/s od uporabniškega terminala do bazne postaje (UL) z možnostjo uporabe frekvenc iz vseh dodeljenih frekvenčnih pasov (v zunanjosti zgradb) z RSRP signalom -108 dBm; Operaterji, ki bodo imeli vsaj 2 x 25 MHz spektra pod 1 GHz pa bodo morali zagotoviti bitne hitrosti z uporabniško izkušnjo najmanj 30 Mb/s od bazne postaje do mobilnega uporabniškega terminala (DL) in 3 Mb/s od uporabniškega terminala do bazne postaje (UL) z možnostjo uporabe frekvenc iz vseh dodeljenih frekvenčnih pasov (v zunanjosti zgradb) z RSRP signalom -108 dBm.

Obveznosti pokrivanja, ki izhajajo iz Akcijskega načrta za 5G v Evropi

Te obveznosti so povezane z zagotavljanjem 5G tehnologije, kar pomeni, da omrežje operaterja podpira petnajsto različico priporočil organizacije 3GPP (Third Generation Partnership Project), v katero so včlanjene vse svetovne standardizacijske ustanove, ali z novejšo izdajo specifikacij (standardi ETSI EN 301 908-x).

Operater, ki bo na predmetnem javnem razpisu pridobil radijske frekvence v prioritetnih pasovih 700 MHz FDD in 3600 MHz, ter zaradi omogočanja primerljivih storitev tudi v pasovih 2100 MHz in 2300 MHz, bo moral:

 • v roku 3 mesecev po izdaji odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc (ODRF) začeti ponujati storitve končnim uporabnikom preko 5G tehnologije na vsaj enem od pridobljenih frekvenčnih pasov vsaj na področju enega večjega mesta,
 • do 31. 12. 2025 ponujati storitve končnim uporabnikom preko 5G tehnologije in zagotavljati funkcionalnost in podporo izboljšanemu mobilnemu širokopasovnemu dostopu (eMBB), če ima najmanj 70 MHz zveznega spektra, ter zagotavljati podporo množičnim senzorskim (IoT) omrežjem na pridobljenih frekvencah vsaj v vsakem večjem mestu.

Ponujanje storitev pomeni, da je ta storitev omogočena preko baznih postaj, ki pokrivajo vsaj 75% prebivalstva posameznega mestnega naselja, pri čemer se za sam začetek uporabe radijskih frekvenc in ponujanja storitev zahteva, da je ta omogočena vsaj preko ene bazne postaje na področju posameznega mestnega naselja.

Souporaba infrastrukture

Z namenom zagotavljanja učinkovite uporabe frekvenčnega spektra ter za izboljšanje pokritosti in zmanjšanja posega v okolje, agencija spodbuja naslednje možnosti souporabe:

 • souporabo pasivne ali aktivne infrastrukture, ki temelji na frekvenčnem spektru, ali souporabo frekvenčnega spektra,
 • poslovne dogovore o dostopu do gostovanja,
 • skupno postavitev infrastrukture za zagotavljanje omrežij in storitev, ki temeljijo na uporabi frekvenčnega spektra.

Souporaba aktivne opreme in frekvenčnega spektra, vključno z dinamično souporabo spektra, je dovoljena v okviru, ki ne omejuje infrastrukturne konkurence. Pri tem sta souporaba aktivne opreme in souporaba frekvenc dovoljeni, kadar pasivna souporaba ne zadostuje, na primer v zahtevnih območjih pokrivanja in v primeru zgostitve omrežij

Varnost informacijskih sistemov, omrežij in storitev

Z namenom zagotavljanja predvidljivosti in na podlagi dodatnih usmeritev resornega ministrstva pa je agencija – kljub prejetim pripombam v javnem posvetovanju – v spremenjeni obliki vključila obvezo glede spoštovanja osnovnih zahtev na področju zagotavljanja varnosti omrežij, kot bodo te opredeljene v sami zakonodaji. Agencija s tem sledi zadnjim aktualnim ukrepom, na podlagi Priporočila Evropske komisije, s katerimi se želi zagotoviti niz trdnih in celovitih ukrepov za usklajen pristop EU k zagotavljanju varnih omrežij 5G. Zadnji in najpomembnejši med njimi je Sklop orodij EU za varnost 5G, ki državam članicam med drugim nalaga, da morajo okrepiti varnostne zahteve za operaterje mobilnih omrežij, tudi na način, da se izvaja ocena tveganja dobaviteljev, da se prepreči odvisnost od enega samega ponudnika, kot tudi, da se poveča varnost omrežij. Agencija je opustila zahteve v zvezi s preverjanjem dobaviteljev. Glede vzpostavitve ustreznih in sorazmernih organizacijskih in tehničnih ukrepov, se obveznosti na podlagi tega razpisa vsebinsko ne bodo bistveno spreminjale, saj že obstoječi Zakon o elektronskih komunikacijah in na njegovi podlagi sprejeti Splošni akt o varnosti omrežij in storitev operaterje obvezujeta, da morajo sprejeti ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za ustrezno obvladovanje tveganja za varnost omrežij in storitev ter tako vzpostaviti in vzdrževati dokumentiran Sistem upravljanja varovanja informacij (SUVI), kot tudi Sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja (SUNP).

Časovnica

Agencija je objavila predmetni javni razpis z javno dražbo po izvedenem javnem posvetovanju o t.i. Informativnem memorandumu, ki je podal osnutke pogojev in zahtev tega javnega razpisa. Rok za oddajo ponudb na tem razpisu je 1. februar 2021 do 11. ure. Agencija bo nato preverila, ali ponudniki izpolnjujejo razpisne pogoje in izdala sklepe o izbiri dražiteljev. Dražba je ob normalnem poteku dogodkov predvidena v marcu ali aprilu, še pred začetkom dražbe pa bo agencija za dražitelje organizirala delavnice in zasebne poskusne dražbe. Dražba se bo izvedla prek dražbenega sistema, ki ga bo zagotovila agencija. Agencija predvideva, da bo do sredine leta 2021 uspešnim dražiteljem izdala odločbe (ODRF).

Zdravstveni vidik uporabe frekvenčnega spektra

Kar se tiče zdravstvenega vidika uporabe frekvenčnega spektra oz. vpliva elektromagnetnega sevanja na zdravje, agencija vnovič poudarja, da so presoja vplivov na okolje, določanje morebitnih omilitvenih ukrepov in nadziranje nad izpolnjevanjem zakonskih zahtev pri gradnji in umeščanju objektov v prostor ločeni postopki od podelitve frekvenc, za katere agencija ni pristojna.  Operaterji morajo pri gradnji in umeščanju infrastrukture v prostor upoštevati veljavno zakonodajo. Agencija nima neposredne pristojnosti na področju presojanja vplivov novih tehnologij na zdravje ljudi in se z raziskovanjem tega področja tudi ne ukvarja. Lahko pa lahko v splošnem aktu (NURF) določi sorazmerne in nediskriminacijske omejitve za vrste tehnologij radijskega omrežja ali tehnologij za brezžični dostop, če dobi predhodno mnenje Ministrstva za okolje in prostor. Agencija se je že zavezala, da bo spremenila omenjeni splošni akt, če bo za to dobila ustrezne usmeritve ministrstva, pristojnega za okolje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava