Agencija objavila informativni memorandum za javni razpis z javno dražbo frekvenc za mobilne storitve

Agencija je objavila informativni memorandum, ki podaja osnutke pogojev in zahtev javnega razpisa z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom v radiofrekvenčnih pasovih 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz. Obenem je pozvala zainteresirano javnost k podaji pripomb in mnenj. Po preučitvi prejetih pripomb in mnenj bo agencija pripravila razpisno dokumentacijo.

Agencija se na javni razpis z javno dražbo frekvenc za mobilne storitve pripravlja že dalj časa. Predmetni informativni memorandum je nastal na podlagi poglobljene analize trga ter sodelovanja z deležniki na trgu, ki so v okviru posvetov in poizvedovanj podajali pobude in stališča. Te je agencija v največji možni meri upoštevala pri pripravi tega dokumenta.

V postopku dodelitve frekvenc ter v skladu z zakonodajo, strateškimi usmeritvami in obvezo o učinkoviti rabi spektra agencija zasleduje tri temeljne in enako pomembne cilje: zagotoviti tehnično učinkovito podelitev radiofrekvenčnega spektra, ohraniti učinkovito konkurenco med ponudniki prizemnih sistemov, ki lahko zagotavljajo brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve ter podeliti radiofrekvenčni spekter po tržni ceni.

V okviru tega javnega razpisa z javno dražbo namerava agencija ponuditi:

 • 700 MHz (703 – 733/758 – 788 MHz parni FDD pas),
 • 700 MHz SDL (738 – 753 MHz neparni dodatni pas za povezave k uporabniku),
 • 1500 MHz (1427 – 1517 MHz neparni dodatni pas za povezave k uporabniku, ki je sestavljen iz spodnjega robnega pasu (1427 – 1452 MHz), osrednjega pasu (1452 – 1492 MHz) in zgornjega robnega pasu (1492 – 1517 MHz)),
 • 2100 MHz (1920 – 1980/2110 – 2170 MHz parni FDD pas),
 • 2300 MHz (2320 – 2390 MHz neparni TDD pas),
 • 3600 MHz (3420 – 3800 MHz neparni TDD pas),
 • 26 GHz (26,5 – 27,5 GHz neparni TDD pas).

Vsi frekvenčni pasovi bodo namenjeni za zagotavljanje javnih mobilnih storitev in bodo tehnološko nevtralni. Hkratna ponudba vsega razpoložljivega spektra bo ponudnikom omogočila, da si zagotovijo ustrezen nabor frekvenc, in izključila njihovo negotovost glede pridobivanja dodatnega spektra v kasnejših ločenih postopkih dodeljevanja frekvenc.

V naboru frekvenc so predvideni frekvenčni pasovi 700 MHz FDD, 3600 MHz in 26 GHz, ki jih Evropska komisija predvideva kot pionirske pasove za uvajanje 5G tehnologije. Prav tako so za frekvenčni pas 1500 MHz SDL predpisani zavezujoči roki v dokumentih EU. V naboru frekvenc pa so tudi ostali razpoložljivi pasovi (700 MHz SDL in 2300 MHz), ki jih namerava agencija na javni razpis vključiti zaradi njihove komplementarnosti z določenimi predhodno navedenimi pasovi. Poleg tega za frekvence v pasu 2100 MHz izteče veljavnost odločb septembra 2021, zato jih je treba ponovno podeliti in s tem zagotoviti stabilno okolje za operaterje, ki te frekvence potrebujejo.

Ob upoštevanju navedenih ciljev in zavez iz Akcijskega načrta za 5G v Evropi ter v prizadevanju za dostopnost do mobilnih storitev čim večjemu številu prebivalcev Slovenije, agencija v osnutku informativnega memoranduma predvideva splošne in dodatne obveznosti pokrivanja ter obveznosti pokrivanja, povzete po Akcijskem načrtu za 5G v Evropi.

Kot splošne obveznosti agencija predvideva, da bodo morali operaterji v vsakem pridobljenem frekvenčnem pasu komercialno omogočati javno dostopne širokopasovne storitve na mobilnih prizemnih sistemih na način, da:

 • v roku enega leta od razpoložljivosti posameznega radiofrekvenčnega pasu začnejo uporabljati te frekvence in ponujati storitve končnim uporabnikom na teh frekvencah vsaj v enem večjem mestu,
 • v roku petih (5) let od razpoložljivosti posameznega radiofrekvečnega pasu že uporabljajo vse frekvence v celotnem pridobljenem radiofrekvenčnem pasu in ponujajo storitve končnim uporabnikom na vseh teh frekvencah vsaj v vsakem večjem mestu,
 • navedene časovne obveznosti ne veljajo za frekvence v pasovih 700 MHz SDL, 1500 MHz SDL in 26 GHz pas, za katere velja, da se začnejo uporabljati in ponujati storitve končnim uporabnikom na teh frekvencah v vsaj enem večjem mestu v roku petih (5) let od razpoložljivosti.

Za spekter v pasu 700 MHz FDD agencija predvideva dodatne obveznosti pokrivanja, pri čemer bodo roki za operaterje ki že imajo frekvence pod 1 GHz (800 MHz, 900 MHz) in operaterje, ki frekvenc pod 1 GHz nimajo, različni. Za vse bo veljala obveza, da morajo zagotoviti pokrivanje:

 • 99 % avtocest (AC) in hitrih cest (HC) ter prebivalstva Republike Slovenije,
 • vsaj 60 % glavnih in regionalnih cest I. in II. reda,
 • vsaj 60 % aktivnih železnic s potniškim prometom, pri čemer je pokrivanje znotraj vlakov v pristojnosti železniških deležnikov.

Za operaterje, ki bodo imeli na dan uvedbe javnega razpisa radiofrekvenčni spekter pod 1 GHz, je predviden rok, do katerega bodo morali navedeno zagotoviti, 31. 12. 2025, za druge operaterje pa je predviden rok 31. 12. 2028.

Glede na količino radiofrekvenčnega spektra pod 1 GHz, vključno s pridobljenim spektrom v pasu 700 MHz FDD, ki ga bodo po zaključenem javnem razpisu z javno dražbo imeli operaterji, so predvidene tudi zahteve glede prenosne hitrosti. Operaterji, ki bodo imeli manj kot 2 x 30 MHz spektra pod 1 GHz bodo morali zagotoviti bitne hitrosti z uporabniško izkušnjo najmanj 10 Mb/s od bazne postaje do mobilnega uporabniškega terminala (DL) in 2 Mb/s od uporabniškega terminala do bazne postaje (UL) z možnostjo uporabe frekvenc iz vseh dodeljenih radiofrekvenčnih pasov. Operaterji, ki bodo imeli vsaj 2 x 30 MHz spektra pod 1 GHz pa bodo morali zagotoviti bitne hitrosti z uporabniško izkušnjo najmanj 30 Mb/s od bazne postaje do mobilnega uporabniškega terminala (DL) in 3 Mb/s od uporabniškega terminala do bazne postaje (UL) z možnostjo uporabe frekvenc iz vseh dodeljenih radiofrekvenčnih pasov.

Predvidene obveznosti pokrivanja, ki izhajajo iz Akcijskega načrta za 5G v Evropi, so povezane z zagotavljanjem 5G tehnologije, kar pomeni, da omrežje operaterja podpira petnajsto različico priporočil organizacije 3GPP (Third Generation Partnership Project), v katero so včlanjene vse svetovne standardizacijske ustanove, ali z novejšo izdajo specifikacij (standardi ETSI EN 301 908-x).   Operater, ki bo na predmetnem javnem razpisu pridobil radijske frekvence v prioritetnih pasovih 700 MHz FDD in 3600 MHz, ter zaradi omogočanja primerljivih storitev tudi v pasovih 2100 MHz in 2300 MHz, bo moral:

 • v roku 3 mesecev po izdaji ODRF začeti ponujati storitve končnim uporabnikom preko 5G tehnologije na vsaj enem od pridobljenih frekvenčnih pasov vsaj na področju enega večjega mesta,
 • do 31. 12. 2025 ponujati storitve končnim uporabnikom preko 5G tehnologije in zagotavljati funkcionalnost in podporo izboljšanemu mobilnemu širokopasovnemu dostopu (eMBB), če ima najmanj 70 MHz zveznega spektra, ter zagotavljati podporo množičnim senzorskim (IoT) omrežjem na pridobljenih frekvencah vsaj v vsakem večjem mestu.

Ponujanje storitev pomeni, da je ta storitev omogočena preko baznih postaj, ki pokrivajo vsaj 75% prebivalstva posameznega mestnega naselja, pri čemer se za začetek uporabe radijskih frekvenc in ponujanja storitev zahteva, da je ta omogočena vsaj preko ene bazne postaje na področju posameznega mestnega naselja.

V prizadevanju za spodbujanje konkurenčnih razmer na trgu namerava agencija uporabiti spektralne kape (maksimalna količina spektra, s katero lahko razpolaga posamezen operater),ki se bodo predvidoma upoštevale tudi v primeru prenosa radijskih frekvenc ali oddaje teh v najem. Na predmetnem javnem razpisu predvideva naslednje spektralne kape:

 • 2 x 35 MHz skupaj v naslednjih FDD pasovih 700 MHz, 800 MHz in 900 MHz,
 • 190 MHz v naslednjih TDD pasovih 2300 MHz in 3600 MHz,
 • 800 MHz v 26 GHz TDD pasu,
 • 425 MHz skupaj v pasovih 700 MHz FDD, 2100 MHz FDD, 2300 MHz TDD in 3600 MHz TDD, vključno z že obstoječimi pravicami do uporabe v radiofrekvenčnih pasovih 800 MHz FDD, 900 MHz FDD, 1800 MHz FDD in 2600 MHz FDD in TDD.
 • v skupno spektralno kapo 425 MHz se za FDD pasove upošteva tako spekter za povezave od bazne postaje proti terminalom kot tudi spekter za povezave od terminalov do bazne postaje (npr. 2 x 10 MHz je skupaj 20 MHz).

Agencija v osnutku informativnega memoranduma predvideva tudi ustrezno obvladovanje tveganj za varnost informacijskih sistemov, omrežij in storitev. Operaterji bodo morali pri izbiri dobaviteljev izvesti oceno tveganja posameznega dobavitelja, v katero bodo vključili vsa relevantna tveganja povezana z lastništvom, dobavo, kakovostjo in transparentnostjo inženirskih praks in varnostnih kontrol, z vidika neprekinjenega poslovanja ter hkrati upoštevati morebitne nacionalno-varnostne usmeritve Vlade RS.

Osnutek informativnega memoranduma vsebuje tudi poglavja o pravilih dražbe, ne vsebuje pa izklicnih cen za dražbo. V sodelovanju z zunanjimi svetovalci agencija pripravlja analizo optimalnih izklicnih cen za posamezne frekvenčne pasove. Izklicne cene bo pred začetkom javnega razpisa morala potrditi vlada RS.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava