Skoči do osrednje vsebine

Agencija odgovarja na vprašanja Siol-net v zvezi z zamudami vlakov Slovenskih železnic

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije odgovarja na vprašanja Stele Mihajlović iz Siol-net.

Ali ste bili seznanjeni s prekomerno zamudo vlaka v soboto iz Maribora v Ljubljano? Ta je na navedeni relaciji potoval skoraj osem ur.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije sporoča, da je bila z zamudo in z njo povezanimi dogodki seznanjena iz medijev, prevoznik k tovrstnemu poročanju agenciji tudi ni zavezan.

Če držijo navedbe v medijih, je bilo kršenih več pravic potnikov v železniškem prometu. Potniki so med drugim tri ure čakali na nadomestni prevoz, čakali so v hudem mrazu v neogrevanem vlaku, niso jim ponudili niti toplih napitkov (med potniki sta bila tudi invalid in enomesečni dojenček). Na ta način je bila očitno ogrožena njihova osebna varnost.

Agencija je z odzivi potnikov zaradi zamude in odmevnostjo tega primera seznanjena iz medijev, tematiko spremlja, se pa ne more izrekati o morebitnem ogrožanju varnosti potnikov. Za področje varnosti v železniškem prometu v Republiki Sloveniji je pristojna Javna agencija RS za železniški promet. Agencija je skladno z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) 2021/782 Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu pristojna za reševanje pritožb potnikov, ko jih ti naslovijo na agencijo, če z reševanjem reklamacije pri prevozniku niso zadovoljni ali odgovora prevoznika ne dobijo.

Pristojna je za reševanje pritožb v zvezi z zamudo vlaka, ki je daljša od 60 minut, z odpovedjo vlaka, z dostopnostjo in pomočjo invalidnim osebam v zvezi z dostopom na vlak, z nakupom vozovnice, izgubo ali poškodovanjem opreme, ki jo potniki uporabljajo in z obveščanjem o njegovih pravicah in obveznostih, ki jih imajo na podlagi te uredbe.

Nadzor nad izvajanjem predpisov s področja prevoza potnikov v železniškem potniškem prometu sodi v pristojnost Inšpekcije za javni potniški promet, ki deluje v okviru Inšpektorata RS za okolje in energijo.

Na Slovenskih železnicah pravijo, da so potnikom obljubili povrnitev denarja za vozovnice. Ali jim po vašem mnenju pripada še kakšna odškodnina? Katere pravice še lahko uveljavljajo potniki v konkretnem primeru?

Pravice potnikov v tovrstnih primerih ureja Uredba (EU) 2021/782 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2021 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu, ki velja od 7. junija 2023, vsebina pa je povzeta na spletni strani agencije. Pravice potnikov v tovrstnih primerih skladno s to uredbo so naslednje:

1. Potnik ima pravico do povračila cene celotne vozovnice za del potovanja, ki ni bil opravljen, ali za nadaljevanje, ali pa za preusmeritev potovanja do namembnega kraja, pod primerljivimi pogoji prevoza ob prvi priložnosti ali s poznejšim datumom po izbiri potnika.

2.  Potnik ima pravico do nadomestila in pomoči, če je zamuda daljša od 60 minut, in sicer:

  • do brezplačnega obroka in osvežilne pijače,
  • do hotela ali druge namestitve in prevoza od železniške postaje do mesta namestitve, kadar je potrebna nočitev,
  • če vlak obtiči na progi, do prevoza od vlaka do železniške postaje, nadomestnega izhodišča ali namembne postaje.

V primeru zamude od 60 do 119 minut ima potnik pravico do prejema nadomestila v višini 25 % cene vozovnice, v primeru zamude 120 minut ali več pa v višini 50 % cene vozovnice.

Agencija pa opozarja, da navedena nadomestila potniku ne pripadajo, če prevoznik dokaže, da je zamuda ali odpoved vlaka neločljivo povezana z izjemnimi okoliščinami, ki niso povezane z železniškim prometom, to so na primer skrajne vremenske razmere, naravne nesreče, kot opisuje 10. odstavek 19. člena zgoraj omenjene uredbe.

Povračila odškodnine ureja priloga prej navedene uredbe, tako bi v skladu z njo potniki lahko uveljavljali naslednje: 

1.   Prevoznik je potniku odgovoren za škodo, ki nastane, če zaradi odpovedi vlaka, njegove zamude ali zamujene zveze ne more nadaljevati vožnje istega dne oziroma zaradi nastalih okoliščin nadaljevanja vožnje istega dne od njega ni mogoče pričakovati. Odškodnina pokriva razumno visoke stroške, ki jih ima potnik s prenočitvijo in obvestitvijo oseb, ki ga čakajo.

2.   Prevoznik pa je oproščen te odgovornosti, kadar je mogoče odpoved, zamudo vlaka ali zamujeno zvezo pripisati enemu od teh razlogov:

  • okoliščinam, ki niso povezane z železniškim prometom in se jim prevoznik kljub  ustreznim varnostnim ukrepom ni mogel izogniti, njihovih posledic pa ne preprečiti;
  • krivdi potnika ali
  • ravnanju tretje osebe, ki se mu prevoznik kljub ustreznim varnostnim ukrepom ni  mogel izogniti in posledic katerega ni mogel preprečiti; pri tem drugega podjetja, ki uporablja isto železniško infrastrukturo, ne štejemo za tretjo osebo; ta določba ne vpliva na pravico do povrnitve stroškov.

3.   Nacionalna zakonodaja, Zakon o prevoznih pogodbah v železniškem prometu, pa določa ali in v kakšni višini mora prevoznik plačati odškodnino za tiste vrste škode, ki niso določene v evropski uredbi.

 Ugotavljanje odškodninske odgovornosti je sicer v pristojnosti sodišč.

Ali tudi v železniškem prometu, tako kot recimo v letalskem, velja pravilo, da imajo potniki pri dlje kot dve uri trajajoči zamudi pravico do oskrbe (s hrano in pijačo in po potrebi nastanitvijo)?

Pravice potnikov v železniškem prometu, ki so lahko primerljive s tistimi v letalskem, so usklajene na ravni EU in so, kot je že zapisano, naslednje:

Če je zamuda daljša od 60 minut, ima potnik pravico:

  • do brezplačnega obroka in osvežilne pijače,
  • do hotela ali druge namestitve in prevoza od železniške postaje do mesta namestitve, kadar je potrebna nočitev,
  • če vlak obtiči na progi, do prevoza od vlaka do železniške postaje, nadomestnega izhodišča ali namembne postaje.

Pri tem agencija dodaja še, da mora, skladno z uredbo, » prevoznik obrok ali osvežilno pijačo ponuditi brezplačno, primerno glede na čakalno dobo, če sta na voljo na vlaku ali na postaji ali ju je možno razumno nabaviti, ob upoštevanju meril, kot so razdalja od dobavitelja ter čas za dostavo in stroški.«

Ali po vašem mnenju povrnjen denar za vozovnico v konkretnem primeru v zadostni meri odtehta nevšečnosti potnikov?

Agencija v zvezi s tem sporoča, da pravice do povračil in odškodnine določajo predpisi, v tem primeru evropska uredba, ki je obvezujoča za vse države članice.

V Sloveniji so pogoste zamude vlakov, ki so sicer krajše od 60 minut, kolikor je določena meja za pravico do povračila denarja za vozovnico. Kako je v primerih, ko so te zamude redne, četudi krajše od 60 minut? Ali so v tem primeru potniki upravičeni do odškodnine? Koliko znaša in kako jo določijo?

Že omenjena evropska uredba določa, da so potniki, ki imajo večkratne ali sezonske vozovnice in ki se soočajo s ponavljajočimi se zamudami in odpovedmi,  upravičeni do primernega nadomestila v skladu z ureditvijo glede nadomestil prevoznikov v železniškem prometu. Če med obdobjem veljavnosti večkratne vozovnice ali sezonske vozovnice večkrat pride do zamud, krajših od 60 minut, se zamude lahko seštevajo in se potnikom lahko zagotovi nadomestilo v skladu z ureditvijo glede nadomestil prevoznikov v železniškem prometu.

Kako potniki pridejo do nadomestila v primeru prekomerne zamude?

Potnik se mora z zahtevkom obrniti na prevoznika, ki je na prvi stopnji odgovoren za obravnavo zahtevkov potnikov. Če potnik ni zadovoljen z odgovorom prevoznika ali če prevoznik potniku v predpisanem roku ne odgovori, lahko vloži pritožbo na agencijo.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava