Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podelitev radijskih frekvenc za omrežji prizemne digitalne radiodifuzije T-DAB+ na celotnem območju Republike Slovenije (Multipleksa R4 in R5)

Sprememba razpisne dokumentacije za javni razpis za podelitev radijskih frekvenc za omrežji prizemne digitalne radiodifuzije T-DAB+ na celotnem območju Republike Slovenije (multipleksa R4 in R5).

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča zainteresirano javnost, da je sprejela spremembo razpisne dokumentacije za javni razpis za podelitev radijskih frekvenc za omrežji prizemne digitalne radiodifuzije T-DAB+ na celotnem območju Republike Slovenije (multipleksa R4 in R5).

Agencija je v zvezi z oblikovanjem cene ponudnikov prejela vprašanje glede načina, kako lahko ponudnik v ponudbi prikaže različno vrednost mesečne cene za 1 CU glede na upoštevanje morebitnih dodatnih stroškov, ki bi nastali v primeru spremembe frekvenc za posamezne oddajne točke. Predlagan je transparenten prikaz, ki bi omogočil jasno ločnico med »osnovno vrednostjo mesečne cene za 1 CU« ter vrednostjo mesečne cene za 1 CU, ki bi upoštevala tudi teoretično možnost spremembe frekvence, ker lahko kakšen ponudnik ne upošteva možnosti spremembe frekvence, s tem ponudi navidezno nižjo vrednost mesečne cene za 1 CU ter posledično izloči preostale ponudnike, ki bodo možnost spremembe frekvence korektno upoštevali pri postavitvi vrednosti mesečne cene za 1 CU. Posledično je predlagano, da se od vsakega ponudnika zahteva ovrednotenje dodatnih stroškov, ki bi nastali zaradi možne menjave frekvence in jasen prikaz v ponudbi, kako ti stroški vplivajo na končno vrednost mesečne cene za 1 CU. Agencija pojasnjuje, da predvidene frekvence za posamezne oddajne točke izhajajo iz trenutnih pravic Republike Slovenije na podlagi mednarodnega sporazuma Ženeva 2006. Pričakuje se, da bodo dogovori o prerazporeditvi radijskih frekvenc za omrežja prizemne digitalne radiodifuzije T-DAB zaključeni še letos, vendar pa se do zaključka postopkov lahko uporabljajo le obstoječe pravice na podlagi mednarodnega sporazuma Ženeva 2006. Za zagotovitev transparentnega prikaza določitve stroškovne cene oddajanja z upoštevanjem stroška morebitne naknadne spremembe frekvenc, agencija spreminja razpisno dokumentacijo v točki »D.2.7. POSLOVNI NAČRT« tako, da je pri načinu oblikovanja cene dodana zahteva po ločenem prikazu stroškov morebitne spremembe frekvenc oddajnih točk.

Agencija vsled navedenega spreminja razpisno dokumentacijona način, da se pri točki »D.2.7 POSLOVNI NAČRT« besedilo zadnjih dveh odstavkov (»Način oblikovanja cene storitve«) glasi:

»Cena oddajanja mora biti stroškovno naravnana pri čemer agencija za ugotovitev stroškovne naravnanosti upošteva tudi primerno stopnjo donosnosti naložbe glede na vložena sredstva, vključno s tveganji. Iz načina oblikovanja cene storitve morajo biti razvidni zneskovno v EUR vsaj stroški omrežja - amortizacija (ločeno prikazani posredni in neposredni), strošek morebitne spremembe frekvenc oddajnih točk, stroški poslovanja (ločeno prikazani posredni in neposredni), ostali stroški (ločeno prikazani posredni in neposredni) in stroški kapitala.

Prikazati je treba potek izračuna in rezultat, pri čemer morajo biti vsi podatki o stroških v poslovnem načrtu medsebojno skladni. Vsota vseh potrebnih investicij mora biti enaka znesku celotne investicije, kar predstavlja vhodni podatek za izračun cene.«

Agencija je nadalje v zvezi z največjo dovoljeno izsevano močjo na lokacijah Idrija 1, Skalnica in Vogel prejela vprašanje glede primernosti velikih moči (5 kW), saj naj bi se pokritost iz teh lokacij lahko dosegla z bistveno nižjimi močmi. Predlagane so nižje moči na teh lokacijah. Agencija je prejela tudi vprašanje glede oddajne točke Tolmin, saj naj bi bilo zadevno območje že pokrito z lokacije Kuk. Predlagano je, da se oddajno točko Tolmin umakne iz seznama obveznih oddajnih točk. Agencija pojasnjuje, da je pri izboru in določitvi parametrov navedenih oddajnih točk upoštevala tudi že izdane odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za DAB omrežje Multipleks R1, kjer je, na primer, za oddajno točko Idrija 1 dovoljena izsevana moč 2 kW, za oddajno točko Vogel dovoljena izsevana moč 2 kW, za oddajno točko Tolmin dovoljena izsevana moč 500 W, itd. V razpisni dokumentaciji je tudi navedeno, da je lahko v ponudbi pri posamezni oddajni točki največja efektivna izsevana moč do 3 dB manjša od tiste, ki je za to točko navedena v tabeli razpisne dokumentacije. Poleg tega so za zahodni del Republike Slovenije za ugotavljanje pokritosti določene višje električne poljske jakosti. Agencija ugotavlja, da je seznam obveznih oddajnih točk ustrezen. Ne glede na zgoraj navedeno pa je agencija za navedene oddajne točke preučila možne spremembe oddajnih moči z upoštevanjem vpliva na pokritost. Agencija ugotavlja, da se za oddajne točke Idrija 1, Vogel in Tolmin lahko določijo manjše zahtevane izsevane moči. Agencija nadalje zaradi večje jasnosti zahtev po realizaciji zahtevanih oddajnih točk s tehničnimi parametri oddajnih točk navedenimi v tabelah pod točko B.11, dopolnjuje besedilo glede možnih odstopanj drugih oddajnih točk. Agencija zato ustrezno spreminja razpisno dokumentacijo v točki »B.11 RAZPOLOŽLJIVE ODDAJNE TOČKE VEČJIH MOČI«.

Agencija vsled navedenega spreminja razpisno dokumentacijona naslednji način:

  • besedilo prvega odstavka točke »B.11 RAZPOLOŽLJIVE ODDAJNE TOČKE VEČJIH MOČI« se glasi:

»V tabelah so navedene oddajne točke večjih moči s tehničnimi parametri za katere bo izbrani ponudnik lahko pridobil ustrezne odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc. Oddajne točke (razen tistih, ki so navedene v točki B.9) je možno realizirati tudi na drugih mikrolokacijah, pod pogojem, da so odstopanja v skladu s sporazumom GE06. Prav tako je možno za realizacijo enofrekvenčnega omrežja uporabiti oddajne točke, ki so tvorjene iz geografskega območja (allotment) v skladu s pravili sporazuma GE06 oz. druge oddajne točke, ki so skladne s sporazumom GE06.«

  • podatki, ki se nanašajo na efektivne izsevane moči (stolpec »ERP (kW)«) za oddajne točke IDRIJA 1, VOGEL in TOLMIN za omrežje R4, ki so navedeni v Tabeli 2 pri točki »B.11 RAZPOLOŽLJIVE ODDAJNE TOČKE VEČJIH MOČI« se glasijo:

IME ODDAJNE TOČKE

ERP (kW)

IDRIJA 1

2

VOGEL

2

TOLMIN

0.5

  • podatki, ki se nanašajo na efektivne izsevane moči (stolpec »ERP (kW)«) za oddajne točke IDRIJA 1, VOGEL in TOLMIN za omrežje R5, ki so navedeni v Tabeli 3 pri točki »B.11 RAZPOLOŽLJIVE ODDAJNE TOČKE VEČJIH MOČI« se glasijo:

IME ODDAJNE TOČKE

ERP (kW)

IDRIJA 1

2

VOGEL

2

TOLMIN

0.5

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča zainteresirano javnost, da je na podlagi 87. člena, 42. člena in 50. člena Zakona o elektronskih komunikacijah, v Uradnem listu RS št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024 objavila javni razpis za podelitev radijskih frekvenc za omrežji prizemne digitalne radiodifuzije T-DAB+ na celotnem območju Republike Slovenije (multipleksa R4 in R5).

Agencija vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbe za dodelitev proste radijske frekvence za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije T-DAB po zahtevah iz razpisne dokumentacije. Rok za oddajo ponudb je do 19. aprila 2024 do 10. ure.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava