Analizi upoštevnih trgov veleprodajnega dostopa do fiksnega širokopasovnega omrežja

Agencija v javno posvetovanje posreduje analizi upoštevnih trgov 1 “Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji” (bivši upoštevni trg 3a) in 3b “Veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg”, ki se nanašata na regulacijo veleprodajnega dostopa do fiksnega širokopasovnega omrežja s predlaganimi obveznostmi za nadaljnjo regulacijo.

Agencija poziva zainteresirano javnost, da posreduje svoje pripombe oziroma predlogenajkasneje do 21. 6. 2021 na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si. Pri posredovanju pripomb je nujno sklicevanje na opravilno številko. Po zaključenem javnem posvetovanju bo agencija pripombe preučila in po potrebi prilagodila predlagane obveznosti.

V predloženih analizah, agencija predlaga, da je Telekom Slovenije, kot operater s pomembno tržno močjo, na obeh trgih še vedno reguliran, vendar je regulacija omiljena. Trg 1 ostaja nacionalno definiran, a z geografsko segmentacijo ukrepov, medtem ko je trg 3b geografsko razdeljen na dva geografska pod-trga (dereguliran trg A in reguliran trg B).

Trg 1 ostaja nacionalen, vendar se v določenih naseljih umika obveznost cenovne regulacije. Gre za 15 naselij s 36.424 gospodinjstvi (5,2% vseh gospodinjstev).

Na trgu 3b agencija na podlagi opravljene geografske analize konkurenčnih pogojev ugotavlja, da med opazovanimi enotami v Republiki Sloveniji obstajajo zadostne razlike, ki opravičujejo delitev na geografske pod-trge. V 430 naseljih, ki imajo skupno 293.048 gospodinjstev ( 42,6% vseh gospodinjstev) je Telekom Slovenije izgubil mesto prevladujočega operaterja s pomembno tržno močjo in ta naselja tvorijo pod-trg A, na katerem obstajajo konkurenčne razmere, zato namerava agencija na tem delu trga obstoječemu operaterju s pomembno tržno močjo (Telekomu Slovenije) umakniti obveznosti naložene s trenutno veljavno odločbo. Preostala 5.605 naselja, ki imajo skupno 396.057 gospodinjstev (57,4% vseh gospodinjstev), in na katerih se v primeru odsotnosti regulacije kaže pomanjkanje zadostnih konkurenčnih razmer, tvorijo enotno reguliran pod-trg B. Agencija namerava v tem delu trga obstoječemu operaterju s pomembno tržno močjo (Telekomu Slovenije) ponovno naložiti obveznosti. Agencija bo v prihodnje vzpostavila sistem za sprotno preverjanje razmer na trgu in bo po potrebi posodabljala seznam z novimi naselji, ki bodo izpolnjevala pogoje za deregulacijo.

Poseben poudarek pri regulaciji obeh trgov je na zagotavljanju kvalitete storitev na veleprodajni ravni, saj je to pogoj za zagotavljanje ustrezne kvalitete storitev na maloprodajnem trgu. Agencija želi ob tem poudariti, da se je odločila za omilitev regulacije Telekoma Slovenije zaradi spremenjenih konkurenčnih razmer na trgu, pri čemer je sledila tudi priporočilom Evropske komisije.

Po Priporočilu o upoštevnih trgih iz leta 2020 trg 3b sicer ni več na seznamu reguliranih upoštevnih trgov, a je agencija na podlagi izpolnjenih kriterijev preizkusa treh meril ugotovila, da trg 3b še vedno ustreza pogojem za predhodno (ex-ante) regulacijo. Agencija pričakuje, da se bo z nadaljnjo regulacijo še povečala izkoriščenost že zgrajenega optičnega omrežja Telekoma Slovenije. S predlagano regulacijo se želi spodbuditi prehod operaterjev in posledično končnih uporabnikov iz bakrenega na optično omrežje, kar bi omogočilo Telekomu Slovenije nadaljnjo ukinjanje bakrenega omrežja. Prav tako želi agencija omogočiti možnost konkuriranja Telekoma Slovenije in operaterjev, ki gostujejo na njegovem omrežju, ostalim operaterjem na trgu, ki imajo lastno omrežje. Obenem želi agencija s predlagano regulacijo zagotoviti, da bodo imeli operaterji, ki želijo dostopati do omrežja Telekoma Slovenije, zagotovljen dostop tudi v prihodnje in neodvisno od topologije gradnje omrežja. Pri tem je agencija poseben poudarek namenila tudi dostopu do komunikacijskih objektov.
 
Agencija je omenjeni analizi pripravila na podlagi zbranih podatkov, študij in lastnega sistema za mapiranje. Že v času priprave analiz je z namenom zgodnjega vključevanja zainteresirane javnosti, še tesnejšega sodelovanja ter izmenjave mnenj pripravila vprašalnike za predstavnike operaterjev in strokovne javnosti. Agencija je s tem namenom na svojih spletnih straneh  8. 5. 2020 objavila Analizo učinkov regulacije trgov 3a »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji« in 3b »Veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg« ter pregled obveznosti iz trenutno veljavnih odločb v luči nove Direktive (EU) 2018/1972 z vprašanji, ki so bila namenjena zainteresirani javnosti, predvsem operaterjem. Vse prejete pripombe operaterjev je agencija preučila in jih v največji možni meri smiselno upoštevala pri pripravi analiz in oblikovanju predlaganih regulatornih ukrepov na omenjenih upoštevnih trgih.
 
Predloga analiz, ki ju agencija podaja v javno obravnavo, zasledujeta cilje Digitalne agende za Evropo - Gigabitna družba 2025 in upoštevata tudi novosti in ukrepe, ki jih prinaša nova direktiva o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (EECC). S tem želi agencija prispevati k izboljšanju izbire in pogojev dostopa do fiksnih širokopasovnih omrežij za končne uporabnike in s tem k boljši razvitosti slovenskega trga elektronskih komunikacij in celotne slovenske družbe.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava