Agencija objavlja izreka odločb na upoštevnih trgih 1 »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji« in 3b »Veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg«

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije objavlja izreka odločb, s katerima je v skladu s 101. členom ZEKom-1 na upoštevnem trgu 1 »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji« in na upoštevnem trgu 3b »Veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg« za operaterja s pomembno tržno močjo določila družbo Telekom Slovenije d. d. ter ji ob upoštevanju načela sorazmernosti naložila regulativne obveznosti.

Agencija je odločbi izdala na podlagi analiz predmetnih upoštevnih trgov po drugem javnem posvetovanju in na podlagi odgovorov na mnenja in pripombe zainteresirane javnosti, ki so bili objavljeni na spletni strani agencije 19. 11. 2021. Pred tem sta bili 19. 4. 2021 predmetni analizi objavljeni in posredovani v javno posvetovanje, na podlagi teh je 24. 9. 2021 agencija objavila dopolnjeni analizi upoštevnega trga 1 in 3b, v katerih je po prvem javnem posvetovanju prilagodila nekatere predlagane obveznosti in ponovno pozvala zainteresirano javnost, da nanju poda mnenja in pripombe.

Upoštevni trg 1 ostaja nacionalno definiran, a z geografsko segmentacijo ukrepov. Agencija je v analizi predmetnega trga prepoznala 15 naselij, kjer obstaja zadostna infrastrukturna konkurenca in je tako pripravila seznam naselij, kjer je odpravila cenovne obveznosti. Upoštevni trg 3b pa je geografsko razdeljen na dva geografska pod-trga (dereguliran pod-trg A in reguliran pod-trg B). V analizi predmetnega trga je agencija prepoznala 430 naselij, ki so že učinkovito konkurenčna in je na njih odpravila regulacijo. Glede na veliko dinamiko na trgu elektronskih komunikacij bo agencija še naprej redno spremljala stanje konkurence na obeh predmetnih upoštevnih trgih, seznama enkrat letno posodobila, ju postopno širila ter ju vsakikrat objavila na svoji spletni strani.

Agencija želi z regulacijo upoštevnih trgov krepiti predvidljivo in stabilno regulativno okolje. V prihodnje se zaradi gradnje optičnih omrežij operaterjev pričakuje povečanje potreb po kabelski kanalizaciji. Telekomu Slovenije je omogočeno postopno ukinjanje bakrenih omrežij na področjih, na katerih je že zgrajeno optično omrežje, ki omogoča veleprodajni dostop. S postopnim ukinjanjem bakrenega omrežja je povezano tudi ukinjanje manjših funkcijskih lokacij, zaradi česar se bo bistveno spremenila topologija omrežja. Gledano s stališča operaterjev bo funkcijskih lokacij za velikostni red manj, hkrati pa se bo prek teh lokacij, tudi zaradi vse večjega uvajanja PON tehnologij, zagotavljalo storitve bistveno večjemu številu končnih uporabnikov. Eden izmed glavnih nosilcev razvoja trga elektronskih komunikacij je tudi spodbujanje učinkovitih naložb, zlasti v zmogljivejšo infrastrukturo, ki omogoča zagotavljanje zelo visokozmogljivih omrežij (VHCN). Naložitev obveznosti dostopa do fizične infrastrukture, stavbne fizične infrastrukture in pasivne komunikacijske infrastrukture, povečuje tudi skupno rabo infrastrukture, kar po eni strani za Telekom Slovenije pomeni možnost pridobivanja dodatnih finančnih sredstev in posledično povrnitev investicij iz preteklosti, po drugi strani pa je tudi v javnem interesu, saj bo spodbudila investicije drugih operaterjev in tako prispevala k učinkoviti konkurenci.

Agencija želi ob tem poudariti, da se je odločila za omilitev regulacije Telekoma Slovenije zaradi spremenjenih konkurenčnih razmer na trgu, pri čemer je sledila tudi priporočilom Evropske komisije, predvsem Priporočilu o regulaciji NGA omrežij ter Priporočilu o nediskriminaciji in stroškovnih metodologijah, ki poudarjajo spodbujanje investicij v omrežja naslednje generacije.

Z regulacijo omenjenih trgov agencija zasleduje cilje Digitalne agende za Evropo - Gigabitna družba 2025 in upošteva tudi novosti in ukrepe, ki jih prinaša nova direktiva o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (EECC). Agencija si bo tudi v prihodnje prizadevala spodbujati razvoj učinkovite konkurence na maloprodajnih trgih, ob tem pa zagotoviti vsem končnim uporabnikom cenovno konkurenčne, kakovostne in inovativne storitve.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava