Odziv na sporočilo Radia Ognjišče o težavah oddajanja radijskega programa na zahodni meji

Po objavi pisma direktorja Radia Ognjišče, g. Franca Trstenjaka, ki je bilo primarno naslovljeno na zunanjega ministra Logarja, prejela pa ga je tudi agencija, se je v javnosti zopet odprla razprava o težavah oddajanja radijskih programov na meji z Italijo. Agencija zato ponovno podaja pojasnila o razlogih za te težave in svoji vlogi pri njihovem reševanju.   

Agencija uvodoma pojasnjuje, da so motnje sprejema slovenskih radijskih postaj, ki jih na zahodni meji povzroča nekoordinirana raba frekvenc s strani Italije, več desetletij trajajoč problem, ki ga v Sloveniji zaradi kompleksnosti in obsežnosti rešuje več institucij. Agencija si že vsaj od leta 2003 naprej intenzivno prizadeva in aktivno pristopa k reševanju navedene problematike v okviru možnosti, ki ji jih daje veljavna zakonodaja.

Vzrok motenj je v tem, da pristojni italijanski organi zaradi zgodovinskih razlogov dovoljujejo številnim italijanskim radijskim postajam uporabo frekvenc, ki niso mednarodno usklajene oziroma za njih Italija ni pridobila potrebnih soglasij sosednjih držav. Taka uporaba je v nasprotju z določili mednarodnega sporazuma Ženeva 84, ki podrobneje ureja radiofrekvenčni pas od 87,5 MHz do 108,0 MHz, prav tako je v nasprotju z določili Radijskega Pravilnika Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU Radio Regulations), ki ureja uporabo radiofrekvenčnega spektra na mednarodni ravni. S tovrstnimi motnjami s strani italijanskih radijskih postaj se ne srečuje Slovenija, temveč vse italijanske sosede, vključno z Malto in celo Tunizijo. Medsebojno motenje radijskih postaj, ki ga povzroča nekoordinirana raba frekvenčnega spektra, je v zadnjem času pripeljala celo do pravd med motenimi postajami. Tako so italijanske postaje vložile več tožb na prenehanje motenja in plačilo odškodnine, med drugim tudi zoper slovenske radijske postaje. 

Ker gre za zahtevno in mednarodno obarvano problematiko, ki presega pristojnost posamičnih organov v Sloveniji, je Vlada RS septembra 2012 na ravni celotne države ustanovila posebno medresorsko delovno skupino za urejanje radiofrekvenčnega spektra z Italijansko republiko. Ta deluje pod vodstvom Ministrstva za javno upravo, v njej pa sodelujejo predstavniki agencije, Državnega odvetništva, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za zunanje zadeve in Ministrstva za kulturo. Naloge skupine so predvsem usklajevanje postopkov in predlaganje ukrepov.

Nespoštovanje mednarodnih sporazumov s strani Italije ter povzročanje motenj vsem sosednjim državam obravnavajo institucije EU ter Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU). V okviru ITU, ki ne more neposredno nalagati ukrepov državam članicam, se predstavniki agencije skupaj s predstavniki MJU udeležujejo multilateralnih sestankov, prav tako pa agencija sproti prijavlja vsako zaznano motnjo, ki jo povzroči nekoordinirano oddajanje italijanskih radijskih postaj. Do sedaj je agencija podala več sto takšnih prijav. Predstavniki agencije sodelujejo tudi v  delovni skupini za čezmejno koordinacijo pri Skupini za politiko radijskega spektra (RSPG). Ta je bila sicer ustanovljena predvsem za obravnavo problemov v povezavi s sproščanjem frekvenc digitalne dividende, vendar je Slovenija uspela razširiti obravnavano tematiko tudi na motnje, ki jih na frekvencah za FM radio in DAB digitalni radio povzročajo italijanske radijske postaje.

Agencija poleg opisanega sistemskega delovanja v okviru svojih pristojnosti pristopa tudi k reševanju konkretnih težav motenih slovenskih radijskih postaj. V zvezi s tem je agencija na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah slovenskim radijskim postajam ob meji z Italijo že dovolila višje oddajne parametre. Kjer je to bilo možno, pa je tudi dodelila dodatne frekvence, s katerimi se skuša omiliti vpliv motenj iz sosednje države. Zaradi že zelo zasedenega radiofrekvenčnega spektra za FM radiodifuzijo in majhnega števila še prostih frekvenc, pa so zgoraj navedene možnosti močno omejene. Agencija ob tem poudarja, da je pri podeljevanju frekvenc dolžna spoštovati veljavno zakonodajo in splošno sprejeta priporočila. Zakonodaja pri zahtevah, ki jih mora pri upravljanju z radiofrekvenčnim spektrom upoštevati agencija (npr. učinkovita raba spektra, pogoji za dodeljevanje dodatnih frekvenc), ne razlikuje radijskih postaj (frekvenc) ob meji z Italijo od ostalih v Sloveniji. Agencija mora upoštevati vse veljavne nacionalne in mednarodne predpise kljub dejstvu, da Italija zaseda frekvence, ki ji ne pripadajo.

V zvezi z navedbami, da naj bi Radio Ognjišče »bil prisiljen ugasniti oddajanje na Sveti gori« agencija pojasnjuje, da je Radio Ognjišče sam zaprosil agencijo za prestavitev oddajanja iz oddajne lokacije Skalnica (Sveta gora) na lokacijo Trstelj, čemur je agencija ugodila. Posledično je s spremembo oddajne lokacije Radio Ognjišče prenehal z oddajanjem na lokaciji Skalnica (Sveta gora).

V zvezi z navedbami glede »krčenja« območja pokrivanja slovenskim radijskim postajam pa agencija pojasnjuje, da ne vodi postopkov s ciljem »krčenja« območja pokrivanja. Agencija v odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc poleg tehničnih parametrov radijske postaje in drugih pogojev oddajanja določi tudi območje pokrivanja, ki se zaradi okoliščin lahko tudi spremeni (poveča ali zmanjša). Ob tem je treba poudariti, da zaščita slovenskih frekvenc ni odvisna od tega, ali je frekvenca v uporabi ali ne, ampak izhaja iz statusa posamezne frekvence na podlagi postopkov mednarodnega usklajevanja in vpisov frekvence v predmetne registre pri Mednarodni telekomunikacijski zvezi (ITU). Prav tako agencija v postopkih mednarodnega usklajevanja tujih radijskih postaj na podlagi določil sporazuma Ženeva 84 v največji možni meri ščiti sprejem slovenskih radijskih postaj ne glede na območja pokrivanja, kot so določena v odločbah o dodelitvi radijskih frekvenc.

Ob vsem navedenem agencija poudarja, da je celovita rešitev opisane problematike možna le tako, da tudi Italija začne spoštovati mednarodne sporazume, ki urejajo uporabo radijskih frekvenc in se umakne s frekvenc, ki so na obmejnem območju dodeljene Republiki Sloveniji. Navedeno pa bistveno presega pristojnosti, ki jih ima v zvezi s to problematiko agencija.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava