Skoči do osrednje vsebine

Agencija objavlja predlog Splošnega akta o spremembah in dopolnitvi splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4d)

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije vabi zainteresirano javnost, da najkasneje do 27. decembra 2022 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Splošnega akta o spremembah in dopolnitvi splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4d). Dopolnitve pošljite na elektronski naslov agencije: info.box@akos-rs.si, pri tem se sklicujete na št. zadeve: 0073-14/2022.


Besedilni del splošnega akta je sestavljen iz podatkov o frekvenčnih pasovih in listinah, ki se spreminjajo v prilogah splošnega akta. Pri uporabi radijskih frekvenc so upoštevane spremembe zaradi uveljavljanja novih radiokomunikacijskih storitev in sprememb pri navedbah standardov. Ostale spremembe se nanašajo na uskladitev terminologije v skladu s sklepom 2007/344/EC (v Evropski uniji usklajeni nazivi - EFIS za aplikacije pri uporabi radijskih frekvenc):

V tabeli A1 (Osnovna tabela) se:

 •  v frekvenčnem pasu 47 – 50 MHz in 440 – 450 MHz v petem stolpcu Dodelitev (status) / plačilo pri aplikaciji osebnega klica spremeni način določitve števila točk in sicer v fiksno število točk (FF1) – uskladitev s šesto alinejo prvega odstavka 7. člena Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 30/13, 33/13 – popr., 40/13 – popr., 81/14, 21/16, 63/16 in 64/19);
 • Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1730 z dne 28. septembra 2021 o harmonizirani uporabi parnih frekvenčnih pasov 874,4 – 880,0 MHz in 919,4 – 925,0 MHz ter neparnega frekvenčnega pasu 1 900 – 1 910 MHz za železniške mobilne radijske komunikacije nadomesti ECC sklep z dne 20. novembra 2020 o usklajeni uporabi parnih radiofrekvenčnih pasov 874,4 – 880,0 MHz in 919,4 – 925,0 MHz in neparnega radiofrekvenčnega pasu 1900 – 1910 MHz za železniške mobilne komunikacije (RMR), v frekvenčnih pasovih 870 – 876, 876 – 880, 915 – 921, 921 – 930 in 1900 – 1980 MHz;
 • v frekvenčnem pasu 925 – 960 MHz doda vpis manjkajoče ERC odločbe ERC/DEC/(97)02 z dne 21. marca 1997;
 • v frekvenčnih pasovih 880 – 915, 925 – 960, 1710 – 1785 in 1805 – 1880 MHz Odločbo Komisije z dne 16. oktobra 2009 o usklajevanju frekvenčnih pasov 900 MHz in 1 800 MHz za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo vseevropske elektronske komunikacijske storitve v Skupnosti 2009/766/EC nadomesti Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/173 z dne 7. februarja 2022 o uskladitvi frekvenčnih pasov 900 MHz in 1 800 MHz za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve v Uniji, in razveljavitvi Odločbe 2009/766/ES. 5. člen in priloga Odločbe 2009/766/ES se uporabljata še 30 mesecev po sprejetju Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2022/173;
 • v frekvenčnem pasu 1880 – 1900 MHz dopolni prevod pri DECT radijski opremi (podrazred 18 radijske opreme, ki sodi v razred 1) in določi uporaba opreme na podlagi splošne odobritve;
 • črta standard SIST EN 302 544 Primarni nadzorni radar (PSR) - Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra: Senzorji PSR za nadzor zračnega prometa (ATC), ki delujejo v frekvenčnem pasu od 2700 MHz do 3100 MHz (pas S) v frekvenčnih pasovih 2500 – 2520, 2655 – 2670 in 2670 – 2690 MHz.
 • v frekvenčnem pasu 2700-2900 MHz doda standard SIST EN 303 347: 1. del: Radarji za opazovanje vremena; Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra: Senzor radarja za opazovanje vremena, ki deluje v frekvenčnem pasu 2700 MHz do 2900 MHz (pas S);
 • v frekvenčnih pasovih 2700 – 2900 in 2900 – 3100 MHz doda standard SIST EN 303 364: Primarni nadzorni radar (PSR); Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra: Kontrola zračnega prometa (ATC) PSR senzorji, ki delujejo v frekvenčnem pasu 2700 MHz do 3100 MHz (pas S);
 • v frekvenčnem pasu 3400 – 3410 MHz se črtajo prilagoditve v šestem stolpcu, ker se je prehodno obdobje izteklo 21. septembra 2021;
 • v frekvenčnih pasovih 3400 – 3410, 3410 – 3600 in 3600 – 3800 MHz doda ECC priporočilo (ECC/REC/(21)02) s 5. novembra 2020 o navodilih za uporabo najmanj omejevalnih tehničnih pogojih (LRTC) v ECC/DEC/(11)06 (dopolnjen 26. oktobra 2018) za zagotovitev zaščite vojaških radiolokacijskih sistemov v pasu pod 3400 MHz pred ne-AAS majhnimi celicami v zaprtih prostorih v pasu 3400 – 3800 MHz;
 • ECC priporočilo (ECC/REC/(20)03) s 23. oktobra 2020 o strukturah okvirjev za čezmejno koordinacijo TDD MFCN v pasu 3400 – 3800 MHz se doda tudi v pas 3400 – 3410 MHz;
 • v frekvenčnih pasovih 5255 – 5350, 5350 – 5460, 5460 – 5470, 5470 – 5570, 5570 – 5650, 5650 – 5725, 5725 – 5830, 5830 – 5850 in 9300 – 9500 MHz doda standard SIST EN 303 347: 2. del: Radarji za opazovanje vremena; Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra: Senzor radarja za opazovanje vremena, ki deluje v frekvenčnem pasu 5250 MHz do 5850 MHz (pas C);
 • v frekvenčnem pasu 5850 – 5925 MHz v delu frekvenčnega pasa 5855 – 5875 MHz črtajo aplikacije DA2GC in povezana standarda, saj je bila sprejeta odločitev o prenehanju veljavnosti na CEPT/ECC konec junija 2022 na 59. plenarnem zasedanju;
 • standard SIST EN 303 746: Pomorski lokacijski sistemi - Radijski oddajniki in sprejemniki za radijske povezave v pomorskih radijskih lokacijskih sistemih, ki delujejo v frekvenčnem pasu 9 GHz (pas X), doda v frekvenčnih pasovih 8500 – 8550, 8550 – 8650, 8750 – 8850, 8850 – 9000, 9000 – 9200, 9200 – 9300, 9300 – 9500, 9500 – 9800, 9800 – 9900 in 9900 – 10000 MHz;
 • v vrstici s frekvenčnim pasom 9300-9500 MHz doda še standard SIST EN 303 676 Navigacijski radar za uporabo na celinskih vodnih poteh - Operativne, funkcionalne in tehnične zahteve;
 • standard SIST EN 303 981: Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Fiksne in premične širokopasovne zemeljske postaje, ki komunicirajo z negeostacionarnimi satelitskimi sistemi (WBES) v frekvenčnih pasovih od 11 GHz do 14 GHz - Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra, doda v frekvenčnih pasovih 10,70 – 11,70, 11,70 – 12,50, 12,50 – 12,75, 14 – 14,3, 14,30 – 14,40, 14,40 – 14,47 in 14,47 – 14,50 GHz;
 • v frekvenčnih pasovih 22,21 – 22,50, 22,50 – 22,55, 22,55 – 23,15, 23,15 – 23,55 in 23,55 – 23,60 GHz popravi zapis Dodatek 1 in 4 (prej napačno 1 in 3) pri Priporočilu T/R iz 1993 o priporočljivi razdelitvi radiofrekvenčnih kanalov za fiksne storitve v območju 22,0 – 29,5 GHz, pregledano 15. maja 2010 in spremenjeno 29. maja 2019;
 • uveljavi prerazporeditve civilne in državne uporabe v 26 GHz pasu (24,25 – 27,5 GHz) skladno s soglasjem Republike Slovenije, Ministrstva za obrambo, številka: 381-14/2022-19 z dne 26. 7. 2022. Izvedbeni sklep 2019/784 dopolnjen s sklepom 2020/590, je skladno s sklepi WRC-19, delno sprostil stroge omejitve za zaščito storitev satelitskega raziskovanja zemlje EESS, in s tem omogočil uporabo celotnega pasu za TRA-ECS. Frekvenčni pas 24,25 – 27,5 GHz je bil do sedaj prirejen predvsem na fiksne storitve in kanalski raster po priporočilu T/R 13-02 Aneks B. Za uporabo TRA-ECS je skladno oziroma Izvedbenim sklepom (EU) 2019/784 z dne 14. maja 2019 dopolnjen z Izvedbenim sklepom (EU) 2020/590 z dne 24. aprila 2020 predviden 200 MHz raster;
 • zaradi prerazporeditve pasov ustrezno popravi umestitev priporočila ECC/REC/(19)01 z dne 8. marca 2019 o kompletu tehničnih orodij za podporo uvedbi 5G ob sorazmernem zagotavljanju uporabe obstoječih in načrtovanih sprejemnih zemeljskih postaj EESS/SRS v pasu 26 GHz ter možnosti za prihodnjo uporabo teh zemeljskih postaj se nanaša na pas od 25,5 do 27 GHz;
 • uveljavitev ECC/DEC/(21)01 ECC sklepa z dne 5. november 2021 o uporabi pasov 47,2 – 50,2 GHz in 50,4 – 52,4 GHz za fiksno-satelitske storitve (Zemlja-vesolje), dopolnjen 4. marca 2022 doda v vrsticah s frekvenčnimi pasovi 47,20 – 47,50, 47,50 – 47,90, 47,90 – 48,20, 48,20 – 48,54, 48,54 – 49,44, 49,44 – 50,20, 50,40 – 51,40 in 51,40 – 52,4 GHz;
 • uveljavi opombe za uporabo pasov za javne mobilne komunikacijske storitve (IMT) sprejeto na WRC-19 in vključeno v Uredbo o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov (Uradni list RS, št. 69/13, 1/17 in 170/20) in primarne mobilne uporabe ter podelitev P-P linkov v pasovih 47,2 – 47,5 GHz in 47,9 – 48,2 GHz po enakem postopku kot IMT:
 1.   5.553A - pas 45,5 – 47 GHz določen za države, ki želijo izvajati mednarodne mobilne telekomunikacije (IMT) z upoštevanjem št. 5.553. Z upoštevanjem zrakoplovnih mobilnih         storitev in radionavigacije je uporaba tega radiofrekvenčnega pasu za IMT predmet sporazuma, doseženega v skladu s št. 9.21 s pristojnimi upravami. IMT ne sme povzročati škodljivega motenja niti ne smejo zahtevati zaščite pred temi storitvami. Ta določba ne izključuje uporabe tega radiofrekvenčnega pasu in ne daje prednosti pred storitvami, ki so razporejene v pravilniku o radiokomunikacijah. Velja resolucija 244 (WRC-19),
 2.   5.553B - radiofrekvenčni pas 47,2 – 48,2 GHz je določen za države, ki želijo izvajati mednarodne mobilne telekomunikacije (IMT). Ta določba ne izključuje uporabe tega radiofrekvenčnega pasu in ne daje prednosti pred storitvami, ki so razporejene v mednarodnem pravilniku o radiokomunikacijah. Velja resolucija 243 (WRC-19).
 • uveljavi Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/180 z dne 8. februar 2022 o spremembi Odločbe 2006/771/ES glede posodobitve harmoniziranih tehničnih pogojev na področju uporabe radiofrekvenčnega spektra za naprave kratkega dosega (notificirano pod dokumentarno številko C(2022) 644), ki v pasovih 75, 75a in 75b (57 – 71 GHz) določa pogoje za naprave za širokopasovni prenos podatkov, kamor sodijo mobilne zveze IMT in WAS/RLAN, ter fiksne zveze BWA ter fiksne zveze točka-točka. Namesto preklicanih priporočil ECC/REC/(09)01 in ECC/REC/(05)02, je podan sklic na Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/180.

 

V tabeli A2 Dodatna tabela (naprave kratkega dosega) se:

 •  frekvenčni pas 100 – 130 kHz popravi v frekvenčni pas 100 – 148 MHz;
 •  dodajo frekvenčni pasovi 9 – 148 kHz, 148,500 – 5000 kHz, 5 – 30 MHz in 30 – 130 MHz na podlagi Odločbe Komisije z dne 9. novembra 2006 o uskladitvi radijskega spektra za uporabo naprav kratkega dosega (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5304) dodaradiodeteminacijske aplikacije, nuklearna magnetna resonanca;
 •  doda frekvenčni pas 401 – 406 MHz na podlagi ERC priporočila iz z dne 6. oktobra 1997 v zvezi z uporabo naprav kratkega dosega (SRD) – aktivni medicinski pripomočki za vsaditev - dodatek št. 12, nazadnje spremenjeno 11. februarja 2022;
 •  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/179 z dne 8. februarja 2022 o usklajeni uporabi radiofrekvenčnega spektra v frekvenčnem pasu 5 GHz za izvedbo brezžičnih dostopovnih sistemov, vključno z radijskimi lokalnimi omrežji, in razveljavitvi Odločbe 2005/513/ES, doda v frekvenčnih pasovih 5150 – 5350 in 5470 – 5725 MHz;
 •  v frekvenčnem pasu 5725 – 5875 MHz črta Direktiva 2004/52/EC z dne 30. aprila 2004 in nadomesti z Direktivo (EU) 2019/520 z dne 29. marca 2019 v zvezi z interoperabilnostjo elektronskih cestninskih sistemov ter lažji čezmejni izmenjavi informacij o neplačilih cestnine v Uniji;
 • v frekvenčnem pasu 5855 – 5875 MHz doda ERC priporočilo iz z dne 6. oktobra 1997 v zvezi z uporabo naprav kratkega dosega (SRD) – telemetrični sistem transportne in prometne telematike dodatek št. 2, nazadnje spremenjeno 11. februarja 2022;
 • v frekvenčni pas 76 – 77 GHz dodajo radiodeterminacijske aplikacije na podlagi ECC sklepa z dne 5. novembra 2021 o usklajenem radiofrekvenčnem pasu, tehničnih karakteristikah, prosti uporabi in prenosu preko meje za talne radarje visoke ločljivosti (HD-GBSAR), dopolnjen 1. julija 2022 in ERC priporočila iz z dne 6. oktobra 1997 v zvezi z uporabo naprav kratkega dosega (SRD) – vnese talne radarji dodatek št. 6, nazadnje spremenjeno 11. februarja 2022;
 •  v frekvenčnem pasu 5945 – 6425 MHz črta ECC/DEC/(20)01 ECC sklep z dne 20. novembra 2020 o usklajeni uporabi radiofrekvenčnega pasu 5945 – 6425 MHz za brezžične dostopovne sisteme, vključno z radijskimi lokalnimi omrežji (WAS/RLAN) zaradi implementacije Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2021/1067 z dne 17. junija 2021 o harmonizirani uporabi radiofrekvenčnega spektra v frekvenčnem pasu 5 945 – 6 425 MHz za izvedbo brezžičnih dostopovnih sistemov, vključno z radijskimi lokalnimi omrežji (WAS/RLAN).

S splošnim aktom se dopolnjuje še zapis kratic ter uskladi z zadnjim stanjem zapis zakonodaje in odločitev CEPT delovnih teles.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava