Skoči do osrednje vsebine

Agencija objavlja predlog Priporočila o ravnanju operaterjev v primeru neutemeljenih ali nerazumnih zahtev za operaterski dostop

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je pripravila predlog Priporočila o ravnanju operaterjev v primeru neutemeljenih ali nerazumnih zahtev za operaterski dostop, ki bo nadomestilo sedaj veljavno Priporočilo št. 0073-23/2013/14 z dne 24. junij 2013.

Agencija pojasnjuje, da je pripravila predlog spremenjenega Priporočila zaradi zagotovitve večje jasnosti in spremenjenih razmer na trgu. Agencija namerava s spremembami vgraditi dodatne varovalke za preprečevanje morebitnih zlorab določil priporočila v smeri zavlačevanja operaterjev s plačili in izogibanje nekaterim drugim pogodbenim obveznostim, kot je zavarovanje pogodbe, po drugi strani pa je zagotovila dodatno postopnost ukrepanja ter izboljšanje obveščanja končnih uporabnikov. Agencija je besedilo tudi posodobila glede na novo pravno podlago (ZEKom-2) ter pripravila druge izboljšave za boljšo razumljivost in izboljšanje definicij.

Glavna predlagana sprememba je dopolnjena definicija nespornega računa. To je račun, kjer ni bilo reklamacije na ceno, količino ali na kakovost in je o tem odločila agencija z dokončno odločbo. Agencija poleg neplačila nespornih zapadlih računov med kršitve, kjer ima operater s pomembno tržno močjo možnost ukrepati po Priporočilu, predlaga tudi nepravočasno zagotavljanje zavarovanj pogodbe, če je zavarovanje bodisi poteklo, je bilo vnovčeno ali pa zaradi spremenjene bonitetne ocene operaterja ni več ustrezno.

Agencija predlaga tristopenjsko lestvico ukrepov, ki se zaostrujejo, če se nepravilnosti kljub opozorilom ne odpravijo. Zadnja, najhujša stopnja ukrepov bi bila možnost prenehanja zagotavljanja storitev. Ta možnost bi bila dopustna samo v primeru neplačila nespornih obveznosti, zaradi načela sorazmernosti pa ni dopustna v primeru, če operater ni predložil ustreznih garancij, svoje obveznosti pa še vedno plačuje.

Agencija je v predlog vključila bolj natančno definicijo  postopka reklamacije računa z namenom čim hitrejšega reševanja odprtih zadev. Z namenom izboljšanega varstva končnih uporabnikov predlaga jasnejšo opredelitev obveznosti operaterja glede obveščanja končnih uporabnikov v primeru, da operater s pomembno tržno močjo preneha zagotavljati storitve ter podaja smernice reševanja pogodbenih razmerij med končnimi uporabniki in operaterjem, ki jim ne more več zagotavljati vseh pogodbenih storitev.

Agencija je v prehodni določbi zapisala, da se bo priporočilo pričelo uporabljati po tem, ko bodo dopolnjene vse trenutno veljavne regulatorne odločbe za posamezne upoštevne trge (veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji, veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg, veleprodajni visokokakovostni dostop na fiksni lokaciji, veleprodajno zaključevanje klicev v posameznih javnih telefonskih omrežjih na  fiksni lokaciji in veleprodajno zaključevanje govornih klicev v posameznih mobilnih omrežjih). V izreku vseh teh odločb je namreč izrecno (s številko dokumenta in datumom) navedeno sedaj veljavno Priporočilo, ki ga bo novo Priporočilo razveljavilo. Agencija bo spremembo Priporočila in nameravane spremembe regulatornih odločb tudi notificirala pri Evropski komisiji.

Agencija vabi zainteresirano javnost, da do 23. februarja 2024 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Priporočila na naslov Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov: info.box@ako-rs.si.  Pri pošiljanju se obvezno sklicujte na številko 0073-2/2024.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava