Portal PLUS: znova o javni dražbi frekvenc 700 MHz

Četrtek, 09.08.2018

Agencija odgovarja uredniku Portala PLUS Dejanu Steinbuchu.

 

Še vedno nam niste odgovorili, zakaj menite da javna razprava ni potrebna. Zakaj oziroma na kakšni podlagi se je AKOS odločil, da javna razprava v primeru strategije ni potrebna? Na osnovi katerih zakonskih določil AKOS sklepa, »da mu zakon ne nalaga javne razprave«?

Kot je že navedeno v odgovorih z dne 31. 7. 2018 (glej povezavo) in z dne 5.8.2018 (glej povezavo), je agencija izvedla javno razpravo v zvezi z strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom.

Prosim če lahko pojasnite, zakaj trdite, da je bil postopek transparenten, če pa nikjer ni objavljeno katere pripombe so bile upoštevane in zakaj?

Kot je že navedeno v odgovorih z dne 31. 7. 2018 (glej povezavo) in z dne 5.8.2018 (glej povezavo), sta obe inačici strategije, ki ju je pripravila agencija, objavljeni. Prav tako so objavljene pripombe zainteresirane javnosti, tako da lahko vsakdo prebere vse dokumente in ugotovi, katere pripombe so bile upoštevane. Kot tudi že večkrat pojasnjeno in odgovorjeno, je agencija osnutek strategije predložila samoiniciativno v javno posvetovanje  preden jo je posredovala v potrditev vladi RS, kar agencija prav tako vidi kot akt transperentnosti.

Kako lahko javnost (delo Agencije je javno pravi 1. odstavek 205. člena ZEKom-1 ) sploh preveri, ali so bile pripombe upoštevane ali pa neupoštevani zaradi korupcije ali zaradi strokovnih argumentov, če strokovni argumenti niso nikjer javno objavljeni? Ali ima agencija te »strokovne« argumente sploh kje zapisane v pisni obliki?

Kot že večkrat pojasnjeno, so vsi relevantni dokumenti vzvezi z omenjeno strategijo objavljeni. Tako osnutek strategije kot inačiča strategije, ki jo je agencija posredovala vladi RS, sta plod strokovne presoje in znanja agencije.

Zakaj trdite, da Strategija ne bi pomembno vplivala na trg, če je njeno sprejetje pogoj za razpis 700 MHz?

Kot je že navedeno v odgovorih z dne 31. 7. 2018 (glej povezavo) in z dne 5.8.2018 (glej povezavo), strategija določa usmeritve, zaveze in namere glede urejanja posameznega področja ali naslavljanja posameznega vprašanja, ne določa pa pravic in obveznosti ter ne nalaga ukrepov. Pri tem je iz vsebine strategije razvidno, da bo agencija pred izvedbo posameznih predvidenih razpisov bodisi pripravila in objavila predhodne posvetovalne dokumente z namenom vključitve zainteresirane javnosti, bodisi izpeljala postopke na način kot to predvideva zakon - z vključitvijo tudi drugih pristojnih organov.

Ali to torej posledično pomeni, da trdite, da razpis 700 MHz ne bo pomembno vplival na trg?


Ne. Ravno nasprotno. Agencija meni, da je treba posamezne razpise, na podlagi katerih bo agencija izdala odločbe, ki bodo vplivale na trg, izpeljati po sprejemu strategije ter z vključevanjem zainteresirane javnosti, kot je to v osnutku strategije tudi predvidela.

V poglavju 5 strategije (stran 29) piše, da bo Agencija glede na cilje strategije izvedla osem ukrepov. Ukrepi so tudi našteti. Zakaj torej trdite, da strategija ne nalaga ukrepov? Kdo (ime in priimek) vam je naročil, da odgovorite, da Strategija ne nalaga ukrepov kljub temu, da so ukrepi v Strategiji navedeni?

Strategija navaja glavne aktivnosti na področju urejanja radiofrekvenčnega spektra, ki jih agencija predvideva v naslednjem triletnem obdobju. Pri izvrševanju svojih nalog in pristojnosti bo agencija, kjer bo to potrebno, sodelovala z zainteresirano javnostjo. Kot je zapisano v posameznih poglavjih strategije, bo pred pomembnejšimi odločitvami preverila interes na trgu. Prav tako bo vse za zainteresirano javnost pomembne dokumente objavljala na spletnih straneh. Agencija bo o pomembnejših temah organizirala tudi posvetovanja in delavnice. V okviru svojih pristojnosti bo nudila podporo deležnikom pri reševanju težav s sosednjimi državami. Z vključevanjem v delo mednarodnih skupin, tako v okviru Evropske komisije kot tudi CEPT in ITU, bo skušala vplivati na pripravo in sprejem dokumentov, ki bodo ščitili interese slovenskih deležnikov ter prispevali k učinkoviti rabi radiofrekvenčnega spektra. Kjer bo to potrebno, bo sodelovala z drugimi resornimi organi.

V 5 poglavju agencija sicer res zapiše izraz "ukrepi", pri čemer je iz vsebine razvidno, da so mišljeni kot aktivnosti agencije in ne kot obveznosti, ki bi jih agencija naložila deležnikom na trgu. Skladno z navedenim kljub uporabi izraza "ukrep" ne gre za ukrepe v smislu 204. Člena ZEKom -1.


V strategiji je tako navedeno, navajamo:

Glede na cilje strategije bo agencija izvedla naslednje ukrepe:

1) dati pravočasno na voljo zadostno količino spektra za uvajanje najnovejših tehnologij in zagotoviti stabilno okolje za operaterje in ostale investitorje:

bo agencija v letu 2018 pripravila in izvedla javni razpis z javno dražbo za frekvenčni pas 700 MHz in M2M spektra ter nov razpis za DAB omrežje ter uskladila spekter v frekvenčnem pasu 26 GHz za javne mobilne storitve, v obdobju od 2019-2020 bo podelila ostale prioritetne pasove za 5G, frekvenčne pasove, katerim veljavnost poteče v letu 2021 in pasove, za katere bo na voljo terminalska oprema, v obdobju 2021-2022 pa frekvenčne pasove v 1427–1518 MHz in radiofrekvenčne pasove, ki bodo delno ali v celoti na voljo za 5G po WRC-19 v dovolj velikih frekvenčnih blokih, primernih za 5G in mikrovalovne zveze storitveno nevtralno;

2) zagotoviti digitalno vključenost na prebivalstva na čim večjem odstotku ozemlja:

bo agencija v razpisno dokumentacijo zapisala ustrezne zahteve in pogoje za pokritost z ustreznimi storitvami;

3) spodbujati naložbe in razvoj ter pravočasna uvedba novih regulatornih modelov za uvedbo novih inovativnih rešitev na področju brezžičnih elektronskih komunikacij;

bo agencija v okviru priprave javnih razpisov Vladi Republike Slovenije predlagala ustrezne višine nadomestila za uporabo omejene naravne dobrine, ki ne bodo omejevale ali celo zavirale naložb ter proučila nove regulatorne mehanizme za hitrejše uvajanje novih tehnologij in inovativnih storitev;

4) uporabiti radiofrekvenčni spekter za dosego največjega možnega družbeno ekonomskega napredka;

v primeru, da različne storitve v določenem pasu ali sosednjih pasovih ne morejo sobivati bo agencija dala prednost storitvam, ki prinašajo Sloveniji večji družbenoekonomski napredek, pri čemer bo skušala na podlagi javnega posvetovanja predlagati in uskladiti nadomestne frekvenčne pasove vključno z ustreznim prehodnim obdobjem, poleg tega pa bo skrbela tudi za čim boljšo pokritost radijskih programov tako v analogni kot digitalni tehnologiji ter vzpodbujala prehajanje na DAB tehnologijo

5) zagotavljati povezljivost med ljudmi in stvarmi na vseh področjih družbenega življenja, kot so promet, transport, zdravstvo in energija;

bo agencija v okviru svojih pristojnosti podpirala 5G projekte, ki bodo prispevali k uvedbi teh funkcionalnosti med prvimi v Evropi, poleg tega pa bo ustrezne zahteve zapisala tudi v razpisne dokumentacije za podelitev frekvenčnih pasov za javne mobilne komunikacijske storitve;

6) ustvariti pogoje za gradnjo radijskih sistemov za uporabnike s področja sistema za javno varnost ter zaščito in reševanje (PPDR - Public Protection and Disaster Relief) in povezane avtonomne vožnje (CAD - Connected Autonomous Driving) ter izražene potrebe operaterjev po dodatnih radijskih frekvencah za mobilne komunikacije:

bo agencija ustrezne zahteve zapisala tudi v razpisno dokumentacijo za podelitev frekvenčnega pasu 700 MHz za javne mobilne komunikacijske storitve in ko bodo sprejeti nove dokumente za ITS v pasu 5875-5925 MHz https://cept.org/Documents/ecc/41728/ecc-18-050-annex-15_interim-report-on-its-mandate le te vključila v NURF;

7) ohraniti razvoj učinkovite konkurence na trgih storitev brezžičnih elektronskih komunikacij;

bo agencija v razpisno dokumentacijo zapisala ustrezne mehanizme (spektralne kape, rezervacije spektra, pogoje souporabe…);

8) zagotavljati zadostno količino spektra za vse storitve:

bo agencija, pripravljala javne razpise (FM), izdajala odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, dodeljevala klicne znake, skrbela za primernost radijske opreme. Sodelovala bo tudi v mednarodnih delovnih skupinah, kjer se bo aktivno vključevala v pripravo sprememb pri uporabi spektra in ustreznih regulatornih dokumentov, mednarodno usklajevala frekvence in sprejemala meddržavne sporazume za preprečevanje neželenih motenj ter spremembe sprotno vključevala v NURF. Poleg tega pa bo ščitila tudi interese Republike Slovenije pri reševanju škodljivega radijskega motenja na mednarodnem nivoju.

Agencija bo vse zadane cilje spremljala in analizirala ter po potrebi po predhodnem posvetovanju z zainteresirano javnostjo prilagajala izvedbo posameznih aktivnosti. Vse morebitne spremembe bo objavila na svoji spletni strani.

Kdo (ime in priimek) vam je naročil, da odgovorite, da Strategija ne nalaga ukrepov kljub temu, da so ukrepi v Strategiji navedeni? Ali vam je takšne neresnične in zavajajoče navedbe morebiti naročila direktorica gospa Tanja Muha?

Trditev, da so navedbe agencije neresnične in zavajajoče, ne drži.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00
Brezplačna stevilka 080 2735
PON - PET 9:00 - 13:00
© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.