Pojasnila v zvezi z javnim razpisom za določitev izvajalca univerzalne storitve

Petek, 07.08.2009

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) je dne 29.7.2009 prejela naslednja vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo za javni razpis za določitev izvajalca univerzalne storitve, z oznako: 4302-5/2009/6, ki jih navaja v nadaljevanju. K vsakemu vprašanju objavlja tudi pojasnila.

I. V skladu s tč. B.2.1. razpisne dokumentacije št. 4302-5/2009/2 prosimo za pojasnilo, vezano na tč. D Merila za izbiro ponudnika in sicer:
Katero obdobje velja pri Merilu za izbiro ponudnika pod zaporedno št. 2, ki glasi :
-   " Kakovost posamezne storitve iz nabora univerzalne storitve v preteklem letu."
-     v podtočkah tega merila so zahtevani podatki "v enem letu"

1. Ali je pri preteklem letu mišljeno preteklo koledarsko leto 2008?

Odgovor:
Agencija pojasnjuje, da je s preteklim letom mišljeno koledarsko leto 2008, to je obdobje od 1.1.2008 do 31.12.2008.

2. Ali je z enim letom mišljeno preteklo koledarsko leto (2008) ali obdobje 12 mesecev, šteto nazaj od datuma oddaje ponudbe (npr. VII/2008-VII/2009)?

Odgovor:
Agencija pojasnjuje, da je z enim letom mišljeno koledarsko leto 2008, to je obdobje od 1.1.2008 do 31.12.2008.

II. Ali je v prilogi št. 5 – Poslovni načrt – za 5 let v naprej v točkah:
            10. Opis človeških virov in organizacije
            12. Načrt posodabljanja omrežja in storitev, vključno s podrobnim opisom investicij v omrežje
            13. Podroben opis in organigram poslovnega procesa, vključno s predvidenimi roki za izvedbo storitev
            15. Načrt upravljanja s tveganji
            16. Struktura financiranja ter načrt pridobivanja finančnih virov potrebno posredovati podatke vezane le na posamezno univerzalno storitev, ki je predmet razpisa?


Odgovor:
V zvezi z zastavljenim vprašanjem Agencija odgovarja, da je v razpisni dokumentaciji za javni razpis za določitev izvajalca univerzalne storitve, z oznako: 4302-5/2009/6 zahtevala, da ponudnik odda ločeno ponudbo za vsako storitev iz nabora univerzalne storitve, ki so predmet predmetnega javnega razpisa. Agencija bo na podlagi meril naštetih pod točko D: »Merila za izbiro ponudnika« iz predmetne razpisne dokumentacije izbrala najugodnejšo ponudbo na javni razpis za določitev izvajalca posamezne storitve iz nabora univerzalne storitve. Agencija v skladu s predhodno navedenim pojasnjuje, da mora ponudnik tudi pri točkah 10., 12., 13., 15. in 16. priloge št. 5 Poslovni načrt (F.5) posredovati podatke, ki so vezani na posamezno storitev iz nabora univerzalne storitve predmetnega razpisa. Seveda pa to ne pomeni, da podatki pri nekaterih točkah ne morejo biti identični.

III. Naročnik v razpisni dokumentaciji zahteva, da ponudnik posreduje poslovni načrt za dobo 5 let vnaprej. Vprašanje: ali se v prilogi št. 5 poslovnega načrta v točkah 5., 6., 7., 8., 9. in 17 izpiše vrednost za 5 let skupaj?

Odgovor:
V pojasnilo k temu vprašanju Agencija odgovarja, da mora ponudnik za posamezno storitev iz nabora univerzalne storitve predmetnega razpisa v točkah 5., 6., 7., 8., 9. in 17. iz priloge št. 5 Poslovni načrt (F.5) opredeliti vrednost za vsako leto posebej.
V zvezi z računovodskimi izkazi pod točko 17. Zahtevane priloge poslovnemu načrtu Agencija pojasnjuje, da so mišljeni planirani računovodski izkazi za leta 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014.

IV. Točka 17./g – kazalniki poslovanja: katere kazalnike poslovanja je potrebno ovrednotiti in, ali za posamezne univerzalne storitve iz razpisa ali za družbo kot celoto?

Odgovor:
V nadaljevanju Agencija navaja kazalnike poslovanja, ki jih je potrebno ovrednotiti za posamezno storitev iz nabora univerzalne storitve in ne za družbo kot celoto:
1.    Stopnja dobičkonosnosti poslovnih prihodkov = poslovni dobiček / poslovni prihodki
2.    Donosnost lastniškega kapitala = čisti dobiček / (povprečje) lastniški kapital
3.    Koeficient čiste donosnosti sredstev = čisti dobiček / (povprečje) sredstva
4.    Koeficient gospodarnosti poslovanja = poslovni prihodki / poslovni odhodki
5.    Koeficient pokritosti nove naložbe z denarnim izidom iz poslovanja = denarni izid iz poslovanja / nova naložba

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.