Obvestilo investitorjem v gospodarsko javno infrastrukturo

Četrtek, 09.01.2014

Agencija opaža, da nekateri investitorji niso seznanjeni s spremembami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki investitorjem nalagajo nekatere dolžnosti, zato objavljamo obvestilo z relevantnimi določbami zakona.
 

Zakon o elektronskih komunikacijah določa predvsem obveznosti investitorjev v komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo. ZEKom-1 pa določa tudi obveznosti investitorjev v druge vrste gospodarske javne infrastrukture (kot so na primer prometna, energetska, komunalna in vodna infrastruktura), katerim je namenjeno to obvestilo.

V prvem odstavku  10. člena ZEKom-1 določa, da mora investitor v druge vrste gospodarske javne infrastrukture vsaj 30 dni pred izdajo naročila za izdelavo projektne dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja, oziroma kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno vsaj 60 dni pred začetkom izvajanja del sporočiti Agenciji za pošto in elektronske komunikacije namero o načrtovani gradnji s pozivom investitorjem v elektronska komunikacijska omrežja, da izrazijo interes za vključitev elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture v načrtovanje.

V četrtem odstavku  10. člena ZEKom-1 določa, da je investitor v druge vrste gospodarske javne infrastrukture obvezan svoja omrežja načrtovati tako, da se v okviru tehničnih zmožnosti hkrati z njimi v skladu z izkazanim interesom po postopku iz prvega odstavka istega člena lahko gradita elektronsko komunikacijsko omrežje in pripadajoča infrastruktura.

V petem odstavku  10. člena ZEKom-1 določa, da kjer se gradnja druge gospodarske javne infrastrukture financira iz javnih sredstev, morajo investitorji pri gradnji te infrastrukture vanjo položiti dovolj zmogljivo prazno kabelsko kanalizacijo, če glede na podatke evidence iz prvega odstavka 14. člena ZEKom-1 (evidenca infrstrukturnih omrežij ter objektov) na predvidenem območju gradnje še ne obstaja takšna kabelska kanalizacija in ne pridobi soinvestitorja iz prvega odstavka 10. člena ZEKom-1. Tako zgrajena kabelska kanalizacija mora biti pod enakimi pogoji na voljo vsem fizičnim in pravnim osebam, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo.

Neizpolnjevanje obveznosti iz 10. člena ZEKom-1 je prekršek, ki se sankcionira z globo od 50.000 do 400.000 eurov za pravno osebo, ki šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, z globo od 2.000 do 20.000 eurov za ostale pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost ter z globo od 500 do 10.000 eurov za odgovorne osebe pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.