Prenehanje začasnih ukrepov zaradi epidemije COVID-19

Agencija obvešča zainteresirano jevnost, da je s 1. 6. 2020 ponovno omogočeno vlaganje pisnih in ustnih vlog na sedežu agencije. Vsem zainteresiranim subjektom je, ob upoštevanju zaščitnih ukrepov, omogočeno tudi sodelovanje na ustnih obravnavah. Prav tako se bodo odločbe, sklepi in drugi dokumenti, ki so vezani na rok, v vseh zadevah strankam vročali osebno (87. člen ZUP). Vročanje dokumentov pa se bo v skladu s pogoji iz Zakona o upravnem postopku lahko izvedlo tudi neposredno pri agenciji.  

Hkrati z dnem 1. 6. 2020 preneha veljati tudi začasna prekinitev teka rokov, ki jo je za čas epidemije COVID-19 predvidel ZZUSUDJZ. Posledično procesni roki, ki so začeli teči pred uveljavitvijo začasnih ukrepov, od 1.6.2020 tečejo dalje, če pa rok zaradi trajanja začasnih ukrepov ni začel teči, pa s tem dnem prične teči. Prav tako s 1. 6. 2020 tečejo tudi roki za uveljavitev materialnih pravic. Ti roki so bili z drugim odstavkom 6. člena ZZUSUDJZ podaljšani tako, da iztečejo 8. dan po prenehanju ukrepov. Navedeno je pomembno predvsem iz razloga, da naj bodo vsi, ki morajo izpolniti kakršnokoli obveznost do agencije oziroma izkoristiti časovno omejeno pravico do pritožbe oziroma drugega pravnega sredstva ali sodnega varstva, pozorni, da roka ne zamudijo.

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji z dne 21. 5. 2020 sprejela sklep o prenehanju razlogov za začasne ukrepe, sprejetih na podlagi Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (ZZUSUDJZ). V skladu s tem sklepom ukrepi v celoti prenehajo veljati s 1.6.2020. Navedeno pomeni, da s tem dnem upravni in drugi javnopravni postopki potekajo kot pred uveljavitvijo ZZUSUDJZ. Kljub temu se pri stikih z uporabniki upravnih storitev postopa skladno z usmeritvami zdravstvene stroke, pri čemer pa te usmeritve na procesno pravni položaj strank ne bo bodo vplivale.  

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava