Delo: dražba frekvenc

Sobota, 07.12.2013

Agencija odgovarja novinarju Matjažu Ropretu

 

Kaj boste storili, če ne bo nujnega postopka pri obravnavi sprememb ZEKoma in ob načrtovanem začetku dražbe še ne boste imeli zakonske podlage za dražbo vrste cca?

Brez ustrezne zakonske podlage agencija ne more in ne misli izpeljati javnega razpisa z javno dražbo tipa CCA.

Zakaj vztrajate pri izpeljavi dražbe, za katero ni zakonske podlage? Se postopka ne bi dalo izpeljati enostavneje?

Agencija vztraja pri izpeljavi dražbe tipa CCA, saj je prepričana, da je ta tip dražbe optimalen in predvidljiv način podelitve frekvenc, ki omogoča izpolnitev temeljnih ciljev, ki jih pri pripravi javnega razpisa z javno dražbo zasleduje agencija. Temeljni ter enakovredni cilji, ki izhajajo iz zakonodaje in jih agencija ves čas zasleduje so: zagotoviti ustrezno nacionalno pokrivanje, hkratno zagotavljanje konkurenčnosti med operaterji ter pridobiti ustrezna finančna nadomestila za frekvence. Da gre za najbolj optimalen tip dražbe, kažejo tudi izkušnje drugih evropskih regulatorjev, ki so v zadnjih letih v večini primerov izpeljali prav ta tip dražbe.

Agencija meni, da bi drugi postopki ogrozili zastavljene cilje. Poleg tega bi morali večfrekvenčno dražbo zasnovati na nepreverjenih principih.

Je bila ideja tako vrsto dražbe vaša ali so vam jo predlagali na ministrstvu za šolstvo, znanost in šport?

Odločitev za ta tip dražbe je bila na osnovi poznavanja izkušenj drugih regulatorjev ter mnenj zunanjih svetovalcev sprejeta na agenciji.

Kakšen izgovor imate za neupoštevanje poziva ministrstva, da do konca leta izvedete aktivnosti za podelitev frekvenc 800 MHz?

Agencija je avgusta letos javno pojasnila, da dražbe ni mogoče zaključiti do konca leta, če naj agencija v skladu z zakonodajo zasleduje temeljne cilje. Pojasnilo je v celoti dostopno na spletni strani agencije.

Agencija je prejela ter na tiskovni konferenci, ki je potekala 20.9.2013, vsem prisotnim tudi posredovala Strateško usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport glede enotne dražbe frekvenc v frekvenčnih pasovih 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz in 2600 MHz.  V tem dokumentu je ministrstvo podprlo prizadevanja agencije za čimprejšnjo izvedbo javnega razpisa o dodelitvi radijskih frekvenc v vseh navedenih pasovih. Obenem se je ministrstvo strinjalo, »da je po dosegljivih podatkih in po izkušnjah zadnjih podobnih razpisov v EU, najboljša možna elektronska dražba CCA«.

Iz navedenega izhaja, da agencija pri pripravi javnega razpisa frekvenc za mobilne tehnologije z javno dražbo spoštuje zakonodajo in upošteva strateške usmeritve ministrstva.

Boste decembra objavili razpisno dokumentacijo, kot ste napovedali?
 
Agencija bo v prvi polovici decembra objavila in ob enem pripravila javno predstavitev Poročila o rezultatih razprave v zvezi z osnutkom informativnega memoranduma, v kateri so konstruktivno sodelovali operaterji, žal pa se v razpravo ni vključila druga strokovna javnost. Agencija intenzivno pripravlja razpisno dokumentacijo, ki jo namerava v skladu z objavljeno časovnico objaviti decembra, takoj po pričakovanem sprejetju sprememb ZEKom-1.

 

Dodatna vprašanja:

 

Boste pri dražbi CCA, če bo obveljala, upoštevali pripombe operaterjev in omogočili vsaj informacijo o agregirani ponudbi, da ne bodo vsi dražili povsem na slepo?

 

Agencija obravnava vse predloge in komentarje zainteresirane javnosti, ki jih je prejela med posvetovanjem o objavljenem osnutku informativnega memoranduma. V svojem poročilu, ki ga bo predstavila na javni predstavitvi v ponedeljek, 9.12.2013, ob 10. uri v prostorih agencije, bo navedla tudi razloge, zaradi katerih so bile mnoge konstruktivne in utemeljene pripombe upoštevane in razloge, zaradi katerih določenih predlogov ni mogla upoštevati. Pred predstavitvijo poročila agencija posameznih tozadevnih vprašanj ne more komentirati.


Nič ne kaže, da bi bile spremembe ZEKoma sprejete še letos, kot ste predvidevali? Kakšni so rezervni scenariji in kdaj bo objavljena razpisna dokumentacija?

 

Agencija sledi predvideni časovnici.


S čim (s kakšnim lobiranjem) ste prepričali ministrstvo, da je kljub dopisu z dne 26. 7., v katerem je zapisalo, da za spremembo ZEKoma ni realnih možnosti, manj kot dva meseca kasneje predlog spremembe vseeno pripravilo?


Agencija je podala argumentirane predloge, ki jih je ministrstvo podprlo.


Zakaj ste v času med objavo izhodišč razpisa (29. 5.) in objavo osnutka informacijskega memoranduma (20. 9.) zamaknili začetek dražbe za en mesec in tri tedne (s 1. 2. 2014 na 25. 3. 2014) in za koliko se lahko začetek še zamakne?


Agencija sledi objavljeni časovnici in ne načrtuje zamika načrtovanih postopkov zaradi razlogov, ki bi nastali na strani agencije. Določeni dosedanji zamiki so bili posledica pritožb nekaterih ponudnikov v javnih razpisih za zunanje izvajalce.


Koliko ste letos že plačali zunanjim svetovalcem in koliko boste prihodnje leto?


Agencija bo predvidoma do konca letošnjega leta za vse zunanje svetovalce, vključno z avkcijsko hišo, plačala približno 245 tisoč evrov. Skupna vrednost vseh pogodb (fiksni in variabilni del) znaša dobrih 728 tisoč evrov. Vsi javni razpisi ter obvestila o izbiri izvajalcev so sicer objavljeni na spletni strani agencije.


Zakaj je ob že tako visokih zavezah za enega od blokov v frekvenčnem pasu 800 MHz za neizpolnjevanje teh zavez kot ukrep predviden kar odvzem frekvenc? Pričakujete, da se bo ob takih pogojih sploh kdo potegoval za te frekvence?


Agencija je pri izpolnjevanju določb odločb o dodelitvi radijekih frekvenc in njihovem morebitnem kršenju dolžna upoštevati določila ZEKom-1, ki natančno opredeljujejo sankcije, zato pri izbiri slednjih nima prostih rok. Bo pa agencija vsekakor težila k racionalnim in učinkovitim mehanizmom nadzora nad izvajanjem obvez. Ne glede na navedeno agencija ne more komentirati vašega vprašanja, saj gre za temo, ki bo predmet zgoraj navedene javne predstavitve poročila.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.