Radijska oprema (RTTE)

CE oznaka na opremi

Oznaka "CE" pomeni, da je oprema ustrezna in jo je možno uporabljati tudi v Republiki Sloveniji. Če je na opremi oznaka "CE!", je obvezno, da je Republika Slovenija navedena kot država, kjer je to opremo dovoljeno uporabljati. Sama oznaka ne pomeni, da je dovoljeno opremo uporabljati brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc.

Brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc se lahko uporablja oprema, ki v skladu z RTTE direktivo (1999/5/EC) sodi v razred 1, ali pa je navedena v Pravilniku o radijskih frekvencah, ki se smejo uporabljajo brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc.

Uporaba terminalov in naprav kratkega dosega

Terminali in naprave kratkega dosega se praviloma smejo uporabljati brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, če sodijo v eno od naslednjih kategorij:

  • oprema razreda 1 v skladu z RTTE direktivo,
  • terminali (za centralne/bazne postaje velja odločba o dodelitvi radijskih frekvenc),
  • terminali satelitskih storitev (ne vključuje "hub" postaj na ozemlju RS),
  • radiodifuzni sprejemniki,
  • nekatere frekvence za sledenje živali.

Sistem za notifikacijo opreme (OSN)

OSN (One stop notification) je osnovni sistem za obveščanje držav članic EU o nameri proizvajalcev, da dajo na trg radijsko opremo, ki uporablja frekvenčne pasove, katerih uporaba ni usklajena na celotnem območju Unije (direktiva 1999/5/ES – RTTE, Directive 1999/5/ES).
 

Izpolnjena vloga mora vsebovati naslednje podatke:

  • radijske karakteristike opreme (zlasti podatke o frekvenčnih pasovih, razmiku med kanali, vrsti modulacije in RF-zmogljivosti oddajnika),
  • podatke o proizvajalcu ter pooblastilo proizvajalca v kolikor ga zastopa druga oseba.

Izpolnjeno vlogo stranke pošljejo pisno na naslov agencije, ali po faksu: 01 511 11 01 ali po elektronski pošti na naslov info.box@apek.si

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.si© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.