Program omrežja

V Programu omrežja so predstavljene splošne značilnosti javne železniške infrastrukture Republike Slovenije ter pogoji in omejitve, ki se nanašajo na njeno uporabo. Program omrežja natančno opredeljuje pravila, roke, merila in postopke za dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti in za zaračunavanje uporabnine za dostop na javno železniško infrastrukturo.

Program omrežja vsebuje tudi informacije o dodatnih in pomožnih storitvah, potrebnih za izvajanje storitev v železniškem prometu.

Program omrežja je razdeljen v šest temeljnih poglavij:

  • splošne informacije,
  • pogoji za dostop na javno železniško infrastrukturo,
  • železniška infrastruktura,
  • dodeljevanje vlakovnih poti,
  • storitve,
  • uporabnina.

Splošni okvir Programa omrežja, ki je načeloma enak v vseh državah članicah Evropske unije, je sprejelo združenje infrastrukturnih upravljavcev Rail Net Europe s sedežem na Dunaju.

Veljavnost Programa omrežja je določena za posamezno voznoredno obdobje, ki se prične vsako drugo soboto ob 24.00 v mesecu decembru. Program omrežja za določeno voznoredno obdobje se objavi 12 mesecev pred njegovo uveljavitvijo. Dokončno besedilo Programa omrežja mora upravljavec objaviti vsaj štiri mesece pred rokom njegove uveljavitve, pri čemer je dolžan zagotoviti, da je program omrežja v primerni obliki (na spletni strani upravljavca ali v tiskani obliki) na voljo vsem zainteresiranim strankam. V času  veljave Programa omrežja so dovoljene njegove spremembe in dopolnitve, pri čemer je upravljavec vse prevoznike in prosilce, ki so jim bile dodeljene vlakovne poti, dolžan obvestiti vsaj 15 dni pred uveljavitvijo spremembe.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.si© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.