Odločanje v upravnem postopku

S ciljem zagotavljanja pravičnega in nediskriminatornega dostopa na javno železniško infrastrukturo ter spodbujanja svobodne konkurence na trgu železniških storitev, agencija odloča o pritožbah subjektov v železniškem prometu. Če ugotovi kršitve svobodne konkurence ali kršitve zakonodaje v zvezi z dodeljevanjem vlakovnih poti ali z določanjem in zaračunavanjem uporabnine, agencija ukrepa po uradni dolžnosti.

 

Pri odločanju o posameznih upravnih zadevah iz svoje pristojnosti, postopa agencija v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, če posamezna vprašanja, z Zakonom o železniškem prometu, niso urejena drugače.

 

Agencija odloči najpozneje v dveh mesecih po prejemu vseh informacij, potrebnih za odločitev. Odločitev agencije je dokončna in zavezujoča za vse stranke v postopku. Zoper odločbe agencije je dopusten upravni spor.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.si© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.